^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

COVID-19

Regulamin Przedszkola

Regulamin funkcjonowania Przedszkola Publicznego
w Kowalewie Pomorskim w sytuacji epidemicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Podstawa prawna:
• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567);
• Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2020r. do momentu zniesienia przez MEN, MZ oraz GIS, obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
PROCEDURA – postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typ COVID-19 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


§1


Zasady ogólne
1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30-16.30 w budynku przy ul. Konopnickiej 13.
2. Grupa przedszkolna liczy nie więcej niż 12 dzieci ( w uzasadnionych przypadkach – do 14).
3. Do jednej grupy dzieci jest przyporządkowana sala i stali opiekunowie.
4. Do przedszkola przyjmowane są tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (pracujący).
5. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
6. Dzieci wchodzące do placówki mają mierzoną temperaturę, jeżeli temperatura jest podwyższona (37 stopni i więcej) dziecko nie może wejść do budynku przedszkola.
7. Rodzice/ opiekunowie wchodzą wyłącznie do holu przedszkola, gdzie przekazują dziecko dyżurującemu nauczycielowi, który odprowadza wychowanka do szatni.
8. Po rozebraniu, nauczyciel odprowadza dziecko do wyznaczonej dla niego sali i przekazuje nauczycielowi sprawującemu opiekę. Po wejściu do sali dziecko myje ręce w ciepłej wodzie z mydłem.
9. Podczas rozchodzenia się dzieci, nauczyciel dyżurujący przekazuje dziecko rodzicowi/ opiekunowi w wyznaczonym miejscu w holu przedszkola.
10. Dzieci do placówki nie przynoszą niepotrzebnych przedmiotów
i zabawek.
11. Dzieci mają zapewnione 3 posiłki przygotowywane i dostarczane do przedszkola przez firmę cateringową.
12. Przed wejściem do przedszkola rodzice/opiekunowie i inne osoby dorosłe dezynfekują dłonie korzystając z płynu do dezynfekcji oraz zakrywają usta i nos używając maseczki ochronnej lub przyłbicy.

§ 2


Obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych
1. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz PROCEDURĄ – postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typu COVID-19 stanowiącą jego załącznik.
2. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Rodzic informuje dyżurującego nauczyciela o ewentualnej planowanej nieobecności dziecka w następnym dniu.
4. Jeżeli u dziecka wystąpią objawy chorobowe rodzic niezwłocznie powiadamia telefonicznie lub mailem przedszkole (dyrektora/ nauczyciela/ sekretariat).
5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
6. Dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, jest wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
7. Rodzic nie przyprowadza dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy pozostają w domu i stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
8. Rodzice regularnie tłumaczą i przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, o konieczności ich stosowania dając dobry przykład.
9. Rodzic ustala z przedszkolem/ dyrektorem szybki sposób komunikacji i w razie zmiany na bieżąco go aktualizuje.


§ 3


Obowiązki nauczyciela
1. Nauczyciel dba i odpowiada za bezpieczeństwo dzieci.
2. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem usuwa z sali zajęć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać czy zdezynfekować.
3. Nauczyciel obserwuje zachowanie dzieci, jeżeli zauważy niepokojące objawy chorobowe natychmiast informuje dyrektora i rodziców.
4. Nauczyciel dba o systematyczne wietrzenie pomieszczeń( minimum co godzinę).
5. Nauczyciel bez zasadnej konieczności nie opuszcza sali zajęć.
6. Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki, może z dziećmi przebywać na wyznaczonym terenie przy budynku przedszkola.
7. Opiekunowie stosują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
8. Nauczyciel co najmniej raz na godzinę prowadzi ćwiczenia lub zabawy ruchowe.
9. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny
i kontroluje ich stosowanie podczas zabaw, przed posiłkami i podczas czynności samoobsługowych, po powrocie z dworu.
10. Zwraca uwagę, przypomina i utrwala prawidłowe nawyki, sam je stosuje dając tym samym dobry przykład.
11. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice i fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci).


§ 4


Obowiązki personelu niepedagogicznego
1. Pracownicy obsługowi nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz z pracownikami opiekującymi się dziećmi.
2. Przy organizacji żywienia (w stołówce, kuchni), dodatkowo wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności.
- należy przestrzegać odległości między stanowiskami pracy, oraz używać środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
-należy zwracać szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
- wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać.
3. Zaleca się, aby nie angażować do pracy osób powyżej 60 roku życia.
4. Pracownicy, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe, nie przychodzą do pracy. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (wystąpienia objawów typowych dla COVID -19) powiadamiają sanepid, oddział zakaźny i dyrektora.
5. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos).

§ 5


Obowiązki dyrektora
1. Wyznacza i przygotowuje ( stałe) sale zajęć dla dzieci.
2. Wyznacza nauczycieli i pracowników obsługi( pomoc nauczyciela) do konkretnej grupy dzieci.
3. Określa z nauczycielami i pomocami nauczycieli zasady funkcjonowania w salach zajęć ,łazienkach ,szatni, kuchni, stołówce.
4. Wyznacza nauczycieli i pracowników dyżurujących oraz określa zakres ich działań.
5. Dyrektor ustala z pracownikami zasady bezpiecznej pracy ze szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną, zgodnie
z wytycznymi Sanepidu:
- sposoby przemieszczania się w budynku,
- zasady wydawania posiłków, mycia i wyparzania naczyń oraz dezynfekcji pomieszczeń,
- zasady i częstotliwość dezynfekcji i prac porządkowych we wszystkich pomieszczeniach przedszkola.
6. Dba o bezpieczeństwo osób przebywających w przedszkolu - nadzoruje
aby do przedszkola przychodzili pracownicy i dzieci wyłącznie zdrowi.
7. Dyrektor zapoznaje pracowników z niniejszym regulaminem, zasadami zachowania się w budynku oraz z PROCEDURĄ–postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typu COVID- 19.
8. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej i obliguje pracowników do ich stosowania.
9. Kontroluje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami żywności. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk i obliguje wszystkie dorosłe osoby do korzystania z niego.
10. Zapewnia codzienną dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywały dzieci.
11. Zapewnia środki do i utrzymania czystości sal zajęć, kuchni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów i monitoruje prace porządkowe.
12. Zapewnia pomieszczenie do izolacji, wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w przypadku konieczności odizolowania osoby ze stwierdzeniem lub podejrzeniem objawów chorobowych.
13. Przygotowuje procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19.

 

Regulamin wchodzi w życie 11.05.2020r.
Regulamin uzgodniono z Organem Prowadzącym w dniu 08.05.2020r.
Treści nie ujęte w w/w regulaminie reguluje Regulamin Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

 

 

Copyright © 2024. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.