^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID

Załącznik nr 2 do Regulaminu

funkcjonowania Przedszkola Publicznego

w Kowalewie Pomorskim w sytuacji epidemicznej

z dnia 28.08.2020r.

 

Podstawa prawna

Wytyczne przeciwepidemiczne  Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -  IV  aktualizacja wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowe Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ora z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 &1

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz dzieci przebywających na terenie Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19.
2. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim świadczących pracę na terenie placówki, dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
3. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników i rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor przedszkola:
a) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą podczas spotkania z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności oraz poprzez wywieszenie jej w holu przedszkola;
b) Rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani z procedurą poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej przedszkola oraz poprzez wywieszenie jej w holu przedszkola.
4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie przedszkola w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP i dyscypliny pracy, niniejszej procedury, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 & 2

1. Do przedszkola mogą przychodzić wyłącznie dzieci/osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.
2. Na drzwiach wejściowych budynku, pokoju nauczycielskim oraz pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji zamieszczone są numery telefonów do PSSE w Golubiu-Dobryniu, służb medycznych.
3. Miejsce izolacji osób, u których wystąpiły objawy chorobowe wyznacza Dyrektor przedszkola.
4. Miejsce izolacji wyposażone jest w środki ochrony indywidualnej oraz termometr i płyn do dezynfekcji.

 & 3

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów choroby u pracownika

1. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar:
a) niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy, pozostając w domu;
b) kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zarażony koronawirusem.
2. Pracownik będący na stanowisku pracy, który zauważył u siebie, współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie przedszkola, niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych niezwłocznie informuje o tym Dyrektora przedszkola. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie przedszkola:
a) dyrektor natychmiast odsuwa pracownika od pracy, kierując go do pomieszczenia izolacji;
b) pracownik kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zarażony koronawirusem;
c) Dyrektor nakazuje postępowanie zgodne z informacjami i zaleceniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a w razie konieczności PSSE;
d) obszar, w którym poruszał się pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty);
e) zadania określone w podpunkcie e), wykonuje pracownik wskazany przez Dyrektora, zabezpieczony w środki ochrony osobistej;
f) W razie konieczności Dyrektor wdraża dodatkowe procedury adekwatne do zaistniałego przypadku.
4. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą:
1) niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy;
2) po otrzymaniu wytycznych z PSSE informuje telefonicznie Dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach.
5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem na trenie przedszkola sporządzona zostaje lista osób przebywających w tym samym czasie w placówce.
6. Dyrektor przedszkola uprzedza osoby, które znalazły się na liście o tym, że z osobami wytypowanymi będzie się kontaktował bezpośrednio pracownik PSSE, który wyda odpowiednie zalecenia.
7. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia o tym fakcie pozostałych pracowników, rodziców/opiekunów prawnych, którzy mieli z nim kontakt i zobowiązuje ich do bezwzględnego stosowania się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów choroby u dziecka

1. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka (podwyższona temperatura, kaszel, duszności, katar) , nauczyciel zgłasza fakt Dyrektorowi.
2. Dziecko zostaje odizolowane w specjalnie wyznaczonym przez Dyrektora miejscu pod opieką innego pracownika przedszkola (z wyjątkiem pracowników kuchni).
3. Dyrektor/ nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych dziecka o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z przedszkola oraz zaleca odbycie konsultacji lekarskiej.
4. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej.
5. W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi sporządzona jest lista z aktualnymi numerami telefonów, która znajduje się w posiadaniu nauczyciela w grupie, w której przebywa dziecko oraz w sekretariacie.
6. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń lekarskich oraz do poinformowania przedszkola o stanie zdrowia dziecka.
7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować Dyrektora przedszkola o fakcie potwierdzenia /lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez Dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. W przypadku uzyskania od rodzica informacji o podejrzeniu lub zachorowaniu na COVID-19, Dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia PSSE, organ prowadzący w celu podjęcia dalszego posępowania.
9. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem na trenie przedszkola sporządzona zostaje lista osób będących w bezpośrednim kontakcie z zakażonym dzieckiem.
10. Obszar, w którym przebywało dziecko, jest poddany sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodniez funkcjonującymi w placówce procedurami a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty).
11. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem zakażenia / zachorowania na COVID – 19 Dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola.

& 5

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do postępowania i podejmowania działań związanych z zakażeniem koronawirusem lub zachorowaniem na COVID- 19, pracownik zwraca się do Dyrektora przedszkola, a Dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania wytycznych do postępowania.
2. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami i pracownikami a Dyrektorem, w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych.

 & 6

1. Procedura obowiązuje od 1.09.2020r.

Copyright © 2022. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.