^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

COVID-19

ANEKS do regulaminu

SKAN

 

Załącznik do Zarządzenia nr 13/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim

z dnia 28.08.2020 r.

Aneks nr 1 z dnia 28.08.2020r.

do Regulaminu funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim

w sytuacji epidemicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID – 19.

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2017 poz. 1657);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (U. 2020 poz. 1385);
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz.. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337);

Z dniem 28.08.2020r. w Regulaminie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w sytuacji epidemicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z dnia 11.05.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się Podstawę Prawną na obowiązująca, w brzmieniu:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2017 poz. 1657);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (U. 2020 poz. 1385);

Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019r. poz.. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337);

& 1

1. Uchyla się pkt 2.
2. Po punkcie 3 dodaje się podpunkt a) w brzmieniu:
a) „Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko, o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
* do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci
i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się
z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
3. Uchyla się pkt 4 i 5.
4. Punkt 6 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„Placówka zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który po użyciu w danej grupie jest dezynfekowany.”
5. Punkt 7 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„ Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)”.
„Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.”.
6. Uchyla się pkt 8 i 9.
7. Dopisuje się pkt 13 ,14 i 15 w brzmieniu:
13. „Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscu do tego przeznaczonym. Posiłki wydawane są zmianowo – po każdej grupie czyszczone są blaty stolików i poręcze krzeseł.”
14. „Dzieci nie mają dostępu do dystrybutorów z wodą pitną.”
15. „W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Dzienna liczba rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny jest ograniczona aby umożliwić osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2m.”

& 2

1. Dopisuje się pkt 10 w brzmieniu:
„Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.”

& 3

 

1. Punkt 6 zmienia treść i otrzymuje brzmienie:
„ Dzieci przebywają na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymagalnej odległości osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola lub gdy nie ma możliwości na pobliskich terenach rekreacyjnych.”
2. Uchyla się pkt 8.
3. Dopisuje się pkt 12 w brzmieniu:
„W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola, należy uprzednio przetrzeć przy użyciu detergentu lub zdezynfekować sprzęt, do którego dzieci będą miały dostęp.”

& 4

1. Punkt 4 zmienia treść i otrzymuje brzmienie:
„Wyznacza stałych pracowników niepedagogicznych do sal w celu systematycznego wietrzenia, dezynfekowania sprzętów, itp.”
2. Dopisuje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
14. „ W miarę możliwości zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny posiłków, pobytu na placu zabaw).”
15. „Na bieżąco śledzi i przekazuje pracownikom informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https;/www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

 

& 5

Wprowadza się załącznik nr 2 obowiązujący od dnia 1.09.2020r.

 

Copyright © 2022. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.