^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

COVID-19

ANEKS do regulaminu

SKAN

 

Załącznik do Zarządzenia nr 13/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim

z dnia 28.08.2020 r.

Aneks nr 1 z dnia 28.08.2020r.

do Regulaminu funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim

w sytuacji epidemicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID – 19.

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2017 poz. 1657);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (U. 2020 poz. 1385);
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz.. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337);

Z dniem 28.08.2020r. w Regulaminie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w sytuacji epidemicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z dnia 11.05.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się Podstawę Prawną na obowiązująca, w brzmieniu:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2017 poz. 1657);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (U. 2020 poz. 1385);

Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019r. poz.. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337);

& 1

1. Uchyla się pkt 2.
2. Po punkcie 3 dodaje się podpunkt a) w brzmieniu:
a) „Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko, o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
* do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci
i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się
z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
3. Uchyla się pkt 4 i 5.
4. Punkt 6 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„Placówka zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który po użyciu w danej grupie jest dezynfekowany.”
5. Punkt 7 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„ Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)”.
„Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.”.
6. Uchyla się pkt 8 i 9.
7. Dopisuje się pkt 13 ,14 i 15 w brzmieniu:
13. „Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscu do tego przeznaczonym. Posiłki wydawane są zmianowo – po każdej grupie czyszczone są blaty stolików i poręcze krzeseł.”
14. „Dzieci nie mają dostępu do dystrybutorów z wodą pitną.”
15. „W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Dzienna liczba rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny jest ograniczona aby umożliwić osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2m.”

& 2

1. Dopisuje się pkt 10 w brzmieniu:
„Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.”

& 3

 

1. Punkt 6 zmienia treść i otrzymuje brzmienie:
„ Dzieci przebywają na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymagalnej odległości osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola lub gdy nie ma możliwości na pobliskich terenach rekreacyjnych.”
2. Uchyla się pkt 8.
3. Dopisuje się pkt 12 w brzmieniu:
„W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola, należy uprzednio przetrzeć przy użyciu detergentu lub zdezynfekować sprzęt, do którego dzieci będą miały dostęp.”

& 4

1. Punkt 4 zmienia treść i otrzymuje brzmienie:
„Wyznacza stałych pracowników niepedagogicznych do sal w celu systematycznego wietrzenia, dezynfekowania sprzętów, itp.”
2. Dopisuje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
14. „ W miarę możliwości zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny posiłków, pobytu na placu zabaw).”
15. „Na bieżąco śledzi i przekazuje pracownikom informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https;/www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

 

& 5

Wprowadza się załącznik nr 2 obowiązujący od dnia 1.09.2020r.

 

PROCEDURA COVID-19

Załącznik nr 1 do Regulaminu

                                                        funkcjonowania Przedszkola Publicznego

                        w Kowalewie Pomorskim w sytuacji epidemicznej

z dnia 11.05.2020r.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA LUB PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  W KOWALEWIE POMORSKIM CHOROBY ZAKAŹNEJ TYPU  COVID-19

Cel główny:

Wprowadzenie w/w procedury w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki i wszystkich jej pracowników w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele  i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą. Rodzice zobowiązani są znać  i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedury:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 Opis  podejmowanych działań, procedura:

 1. Rodzice/opiekunowie nie przyprowadzają do Przedszkola dzieci chorych lub z objawami chorobowymi.
 2. Dzieci i pracownicy Przedszkola przed wejściem mają mierzoną temperaturę, jeżeli wskazuje na stan podgorączkowy, tj. powyżej 37 stopni, wówczas dziecko lub pracownik nie ma prawa wejść do Przedszkola.
 3. Do przedszkola nie przyprowadza się również dziecka, którego bliski przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej  typu COVID-19, lub jej podejrzeniu u dziecka lub osób z nim mieszkających, jeżeli dziecko w ostatnich  dniach uczęszczało do Przedszkola.
 5. Wówczas dyrektor natychmiast zawiadamia Sanepid i Organ Prowadzący i postępuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.
 6. Każdy pracownik, który zauważy niepokojące objawy, u siebie, innego pracownika bądź dziecka, mogące wskazywać na zakażenie COVID-!9, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy.
 8. Dyrektor wydaje decyzję o odizolowaniu pracownika lub dziecka do przygotowanego do tego celu pomieszczenia izolacyjnego (w przypadku dziecka, dyrektor wyznacza pracownika , który przebywa z dzieckiem w pomieszczeniu, zachowując środki ostrożności).
 9. Dyrektor niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów o przypadku wystąpienia podejrzenia  choroby zakaźnej  typu COVID-19 u jego dziecka.
 10. Dyrektor natychmiast zawiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Powiadamia również służby medyczne i Organ Prowadzący.
 11. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującą procedurą dotyczącą utrzymywania w przedszkolu czystości.
 12. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej typu COVID-19, po powrocie do przedszkola, przedszkole ma prawo żądać od  rodzica/opiekuna,  a rodzice/opiekunowie  są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

Ważne telefony:

-Służby medyczne, Pogotowie ratunkowe: 112, 999

-Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 56 6832485, alarmowy 602492809

-Organ Prowadzący- Gmina Kowalewo Pomorskie: 56 6841024


Możliwe objawy COVID-19 najczęstsze: wg gov.pl

 • kaszel,
 • gorączka, powyżej 37 stopni C
 • zmęczenie,
 • trudności z oddychaniem, duszność, płytki oddech

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

 • ból głowy,
 • ból gardła,
 • ból mięśni,
 • dreszcze,
 • połączone z dreszczami drżenie,
 • utrata zmysłu węchu lub smaku(najczęściej u młodych osób).

Czasem mogą się też pojawiać:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID

Załącznik nr 2 do Regulaminu

funkcjonowania Przedszkola Publicznego

w Kowalewie Pomorskim w sytuacji epidemicznej

z dnia 28.08.2020r.

 

Podstawa prawna

Wytyczne przeciwepidemiczne  Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -  IV  aktualizacja wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowe Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ora z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 &1

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz dzieci przebywających na terenie Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19.
2. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim świadczących pracę na terenie placówki, dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
3. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników i rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor przedszkola:
a) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą podczas spotkania z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności oraz poprzez wywieszenie jej w holu przedszkola;
b) Rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani z procedurą poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej przedszkola oraz poprzez wywieszenie jej w holu przedszkola.
4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie przedszkola w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP i dyscypliny pracy, niniejszej procedury, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 & 2

1. Do przedszkola mogą przychodzić wyłącznie dzieci/osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.
2. Na drzwiach wejściowych budynku, pokoju nauczycielskim oraz pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji zamieszczone są numery telefonów do PSSE w Golubiu-Dobryniu, służb medycznych.
3. Miejsce izolacji osób, u których wystąpiły objawy chorobowe wyznacza Dyrektor przedszkola.
4. Miejsce izolacji wyposażone jest w środki ochrony indywidualnej oraz termometr i płyn do dezynfekcji.

 & 3

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów choroby u pracownika

1. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar:
a) niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy, pozostając w domu;
b) kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zarażony koronawirusem.
2. Pracownik będący na stanowisku pracy, który zauważył u siebie, współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie przedszkola, niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych niezwłocznie informuje o tym Dyrektora przedszkola. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie przedszkola:
a) dyrektor natychmiast odsuwa pracownika od pracy, kierując go do pomieszczenia izolacji;
b) pracownik kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zarażony koronawirusem;
c) Dyrektor nakazuje postępowanie zgodne z informacjami i zaleceniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a w razie konieczności PSSE;
d) obszar, w którym poruszał się pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty);
e) zadania określone w podpunkcie e), wykonuje pracownik wskazany przez Dyrektora, zabezpieczony w środki ochrony osobistej;
f) W razie konieczności Dyrektor wdraża dodatkowe procedury adekwatne do zaistniałego przypadku.
4. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą:
1) niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy;
2) po otrzymaniu wytycznych z PSSE informuje telefonicznie Dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach.
5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem na trenie przedszkola sporządzona zostaje lista osób przebywających w tym samym czasie w placówce.
6. Dyrektor przedszkola uprzedza osoby, które znalazły się na liście o tym, że z osobami wytypowanymi będzie się kontaktował bezpośrednio pracownik PSSE, który wyda odpowiednie zalecenia.
7. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia o tym fakcie pozostałych pracowników, rodziców/opiekunów prawnych, którzy mieli z nim kontakt i zobowiązuje ich do bezwzględnego stosowania się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów choroby u dziecka

1. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka (podwyższona temperatura, kaszel, duszności, katar) , nauczyciel zgłasza fakt Dyrektorowi.
2. Dziecko zostaje odizolowane w specjalnie wyznaczonym przez Dyrektora miejscu pod opieką innego pracownika przedszkola (z wyjątkiem pracowników kuchni).
3. Dyrektor/ nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych dziecka o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z przedszkola oraz zaleca odbycie konsultacji lekarskiej.
4. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej.
5. W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi sporządzona jest lista z aktualnymi numerami telefonów, która znajduje się w posiadaniu nauczyciela w grupie, w której przebywa dziecko oraz w sekretariacie.
6. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń lekarskich oraz do poinformowania przedszkola o stanie zdrowia dziecka.
7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować Dyrektora przedszkola o fakcie potwierdzenia /lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez Dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. W przypadku uzyskania od rodzica informacji o podejrzeniu lub zachorowaniu na COVID-19, Dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia PSSE, organ prowadzący w celu podjęcia dalszego posępowania.
9. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem na trenie przedszkola sporządzona zostaje lista osób będących w bezpośrednim kontakcie z zakażonym dzieckiem.
10. Obszar, w którym przebywało dziecko, jest poddany sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodniez funkcjonującymi w placówce procedurami a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty).
11. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem zakażenia / zachorowania na COVID – 19 Dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola.

& 5

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do postępowania i podejmowania działań związanych z zakażeniem koronawirusem lub zachorowaniem na COVID- 19, pracownik zwraca się do Dyrektora przedszkola, a Dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania wytycznych do postępowania.
2. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami i pracownikami a Dyrektorem, w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych.

 & 6

1. Procedura obowiązuje od 1.09.2020r.

Copyright © 2022. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.