^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Procedura

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania

Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim

w sytuacji epidemicznej z dnia 11.05.2020r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA LUB PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KOWALEWIE POMORSKIM CHOROBY ZAKAŹNEJ TYPU COVID-19

Cel główny:


Wprowadzenie w/w procedury w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki i wszystkich jej pracowników w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.
Sposób prezentacji procedury:
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.
Opis podejmowanych działań, procedura:
1. Rodzice nie przyprowadzają do Przedszkola dzieci chorych lub z objawami chorobowymi.
2. Dzieci i pracownicy Przedszkola przed wejściem mają mierzoną temperaturę, jeżeli wskazuje na stan podgorączkowy, tj. powyżej 37 stopni, wówczas dziecko lub pracownik nie ma prawa wejść do Przedszkola.
3. Do przedszkola nie przyprowadza się również dziecka, którego bliski przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
4. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej typu COVID-19, lub jej podejrzeniu u dziecka lub osób z nim mieszkających, jeżeli dziecko w ostatnich dniach uczęszczało do Przedszkola.
5. Wówczas dyrektor natychmiast zawiadamia Sanepid i Organ Prowadzący i postępuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.
6. Każdy pracownik, który zauważy niepokojące objawy, u siebie, innego pracownika bądź dziecka, mogące wskazywać na zakażenie COVID-!9, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora Przedszkola.
7. Dyrektor wydaje decyzję o odizolowaniu pracownika lub dziecka do przygotowanego do tego celu pomieszczenia izolacyjnego(w przypadku dziecka, dyrektor wyznacza pracownika , który przebywa z dzieckiem w pomieszczeniu, zachowując środki ostrożności).
8. Dyrektor ma obowiązek poinformowania niezwłocznie rodziców o przypadku wystąpienia podejrzenia choroby zakaźnej typu COVID-19 u jego dziecka.
9. Dyrektor natychmiast zawiadamia służby medyczne, Sanepid i Organ Prowadzący.
10. Dalsze działania Dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.
11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej typu COVID-19,po powrocie do przedszkola, przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
Ważne telefony:
-Służby medyczne, Pogotowie ratunkowe: 112, 999
-Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 56 6832485, alarmowy 602492809
-Organ Prowadzący- Gmina Kowalewo Pomorskie: 56 6841024

Możliwe objawy COVID-19 najczęstsze: wg gov.pl

• kaszel,
• gorączka, powyżej 37 stopni C
• zmęczenie,
• trudności z oddychaniem, duszność, płytki oddech

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:
• ból głowy,
• ból gardła,
• ból mięśni,
• dreszcze,
• połączone z dreszczami drżenie,
• utrata zmysłu węchu lub smaku(najczęściej u młodych osób).
Czasem mogą się też pojawiać:
• biegunka,
• bóle brzucha,
• nudności,

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.