^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Regulamin

Regulamin funkcjonowania Przedszkola Publicznego

w Kowalewie Pomorskim w sytuacji epidemicznej.

Podstawa prawna:

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567)
 • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego ogłoszone
  w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2020r. do momentu zniesienia przez MEN, MZ oraz GIS, obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

PROCEDURA – postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typ COVID-19 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

1.Zasady ogólne

 • Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30-16.30 w budynku przy ul. Konopnickiej 13;
 • Grupa przedszkolna liczy nie więcej niż 12 dzieci ( w uzasadnionych przypadkach – do 14);
 • Do jednej grupy dzieci jest przyporządkowana sala i stali opiekunowie;
 • Do przedszkola przyjmowane są tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (pracujący);
 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19;
 • Dzieci wchodzące do placówki mają mierzoną temperaturę, jeżeli temperatura jest podwyższona (37 stopni i więcej) dziecko nie może wejść do budynku przedszkola;
 • Rodzice/ opiekunowie wchodzą wyłącznie do holu przedszkola, gdzie przekazują dziecko dyżurującemu nauczycielowi, który odprowadza wychowanka do szatni;
 • Po rozebraniu, nauczyciel odprowadza dziecko do wyznaczonej dla niego sali i przekazuje nauczycielowi sprawującemu opiekę. Po wejściu do sali dziecko myje ręce w ciepłej wodzie z mydłem;
 • Podczas rozchodzenia się dzieci, nauczyciel dyżurujący przekazuje dziecko rodzicowi/ opiekunowi             w wyznaczonym miejscu w holu przedszkola;
 • Dzieci do placówki nie przynoszą żywności, napojów i zabawek;
 • Dzieci mają zapewnione 3 posiłki przygotowywane i dostarczane do przedszkola przez firmę cateringową;
 1. Obowiązki rodziców/ opiekunów:
 • Rodzic ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz PROCEDURĄ – postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typ COVID-19 stanowiącą jego załącznik;
 • Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych;
 • Rodzic informuje dyżurującego nauczyciela o ewentualnej planowanej nieobecności dziecka w następnym dniu;
 • Jeżeli u dziecka wystąpią objawy chorobowe rodzic niezwłocznie powiadamia telefonicznie lub mailem przedszkole (dyrektora/ nauczyciela/ sekretariat);
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
 • Dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, jest wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
 • Rodzic nie przyprowadza dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy pozostają w domu i stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
 • Rodzice regularnie tłumaczą i przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, o konieczności ich stosowania dając dobry przykład;
 • Rodzic ustala z przedszkolem/ dyrektorem szybki sposób komunikacji i w razie zmiany na bieżąco go aktualizuje;
 1. Obowiązki nauczyciela:
 • Nauczyciel dba i odpowiada za bezpieczeństwo dzieci;
 • Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem usuwa z sali zajęć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać czy zdezynfekować;
 • Nauczyciel obserwuje zachowanie dzieci, jeżeli zauważy niepokojące objawy chorobowe natychmiast informuje dyrektora i rodziców;
 • Nauczyciel dba o systematyczne wietrzenie pomieszczeń( minimum co godzinę);
 • Nauczyciel bez zasadnej konieczności nie opuszcza sali zajęć;
 • Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki, może z dziećmi przebywać na wyznaczonym terenie przy budynku przedszkola;
 • Opiekunowie stosują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m;
 • Nauczyciel co najmniej raz na godzinę prowadzi ćwiczenia lub zabawy ruchowe;
 • Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny i kontroluje ich stosowanie podczas zabaw, przed posiłkami i podczas czynności samoobsługowych, po powrocie z dworu;
 • Zwraca uwagę, przypomina i utrwala prawidłowe nawyki, sam je stosuje dając tym samym dobry przykład;
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy mogą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice i fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci);
 • Nauczyciele oraz inni pracownicy zajmujący się dziećmi (pomoc nauczyciela), jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe nie przychodzą do pracy. Informują o tym dyrektora a wrazie konieczności (podejrzenia zakażeniem COVID- 19 dodatkowo muszą zawiadomić sanepid, oddział zakaźny;
 1. Obowiązki personelu niepedagogicznego:
 • Pracownicy obsługowi nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz z pracownikami opiekującymi się dziećmi;
 • Przy organizacji żywienia (w stołówce, kuchni), dodatkowo wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności:
  - należy przestrzegać odległości między stanowiskami pracy, używać środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów;
  - należy zwracać szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców;
  - wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać;
 • Zaleca się, aby nie angażować do pracy osób powyżej 60 roku życia;
 • Pracownicy, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe nie przychodzą do pracy. Informują o tym dyrektora a w razie konieczności (podejrzenia zakażeniem COVID- 19 dodatkowo muszą zawiadomić sanepid, oddział zakaźny;
 • Pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos)
 1. Obowiązki dyrektora:
 • Wyznacza i przygotowuje (stałe) sale zajęć dla dzieci;
 • Wyznacza nauczycieli i pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) do konkretnej grupy dzieci;
 • Określa z nauczycielami i pomocami nauczycieli zasady funkcjonowania w salach zajęć, łazienkach, szatni;
 • Wyznacza nauczycieli i pracowników dyżurujących oraz określa zakres ich działań;
 • Dyrektor ustala z pracownikami zasady bezpiecznej pracy ze szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną, zgodnie z wytycznymi Sanepidu:

- sposoby przemieszczania się w budynku

- zasady wydawania posiłków, mycia i wyparzania naczyń oraz dezynfekcji pomieszczeń;

- zasady i częstotliwość dezynfekcji i prac porządkowych we wszystkich pomieszczeniach przedszkola;

 • Dba o bezpieczeństwo osób przebywających w przedszkolu - nadzoruje aby do przedszkola przychodzili pracownicy i dzieci wyłącznie zdrowi;
 • Dyrektor zapoznaje pracowników z zasadami zachowania się w budynku oraz z PROCEDURĄ– postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typ COVID-19;
 • Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej i obliguje pracowników do ich stosowania;
 • Kontroluje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami żywności. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk i obliguje wszystkie dorosłe osoby do korzystania z niego;
 • Zapewnia codzienną dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywały dziec oraz pozostali pracownicy;
 • Zapewnia środki do i utrzymania czystości sal zajęć, kuchni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów i monitoruje prace porządkowe;
 • Zapewnia pomieszczenie do izolacji, wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący,             w przypadku konieczności odizolowania osoby ze stwierdzeniem lub podejrzeniem objawów chorobowych;
 • Przygotowuje procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19;

Regulamin wchodzi w życie 11.05.2020r.

Regulamin uzgodniono z Organem Prowadzącym w dniu 08.05.2020r.

Treści nie ujęte w w/w regulaminie reguluje Regulamin Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.