^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że wspólnie z organem prowadzącym

podjęliśmy decyzję

  o otwarciu przedszkola od 18.05.2020r.

         Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta przez Państwa odpowiedzialnie, z pełną świadomością ryzyka, zagrożenia oraz koniecznością przestrzegania przyjętych w placówce procedur i zasad.

         Wznowienie działalności przedszkola wymagać będzie ogromnej odpowiedzialności i dyscypliny zarówno ze strony rodziców jak i wszystkich pracowników przedszkola.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

1) Chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłaszać telefonicznie dyrektorowi placówki, do środy 13.05.2020r. do godz.15.00. Pozwoli mam to na określenie szczegółowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy od 18.05.2020r.

2) Ze względu na sytuację epidemiczną i wydane rozporządzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zostaje ograniczona liczba dzieci w grupie do 12 wychowanków (w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci może być zwiększona do 14).

 1. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu nad dzieckiem (rodzice pracujący),
 2. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci niż miejsc, pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i pracowników produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Dziecko musi być bezwzględnie zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych!!!
 4. Nie należy przyprowadzać dziecka jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola może tylko i wyłącznie osoba zdrowa. Rodzice nie powinni angażować do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60-tego roku życia.
 6. Obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 7. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, w drodze do i z przedszkola musi być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust.
 8. Obowiązkiem każdego rodzica/opiekuna prawnego jest przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny (częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania).

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

 • Dziecko może być przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko przez jedną upoważnioną osobę dorosłą.
 • Rodzic/opiekun prawny z dzieckiem wchodzą do holu przedszkola, gdzie nauczyciel zmierzy temperaturę wychowanka i spyta rodzica o stan zdrowia dziecka w danym dniu.
 • Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica może odmówić jego przyjęcia do przedszkola jeśli zauważy oznaki infekcji (w porozumieniu z dyrektorem).
 • W dalszej kolejności dziecko zaprowadzane jest przez nauczyciela do szatni, a następnie do wyznaczonej sali.
 • Odbierając dziecko z przedszkola rodzic wchodzi do holu, gdzie wyznaczony pracownik informuje telefonicznie nauczyciela, aby przyprowadził ubrane dziecko do rodzica/opiekuna prawnego.
 • W razie obecności większej liczby osób, pozostali rodzice/opiekunowie prawni z dzieckiem czekają na zewnątrz przedszkola, zgodnie z wyznaczonymi liniami (zachowanie odległości).
 • Każdy rodzic/opiekun prawny musi być zabezpieczony w  środki ochrony osobistej (maseczka lub inna forma ochrony ust i nosa, oraz rękawiczki jednorazowe).
 • Rodzic nie może wchodzić na dalszą część przedszkola ze względu na obowiązujący reżim sanitarny i konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych.
 • Niezbędne informacje o dziecku przekazuje nauczyciel przyprowadzający i odprowadzający dziecko. W sytuacjach koniecznych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem oraz wychowawcą.

SZYBKA KOMUNIKACJA Z RODZICEM!!!

         W godzinach pobytu dziecka w przedszkolu Rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego odbierania połączeń przychodzących z  przedszkola. W związku z powyższym prosimy Rodziców o zapisanie w swoich kontaktach numerów przedszkola, dyrekcji oraz wychowawców.

         Dla dzieci pozostających w domach w dalszym ciągu będzie kontynuowane nauczanie zdalne prowadzone przez wychowawców grup.

         Godziny otwarcia przedszkola nie ulegają zmianie czyli 6.30 - 16.30 oraz czas na przyprowadzenie dziecka do godz. 8.30.

Pozostałe informacje związane z funkcjonowaniem placówki od 18.05.2020r. (żywienie, wyjście poza teren przedszkola, bieżąca dezynfekcja itd.) oraz sytuacje szczególne związane z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa zawarte są w podanych poniżej dokumentach:

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.