^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Informacje o kryteriach

Informacje o kryteriach

Informacja na temat kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2019/2020, do klas pierwszych szkół podstawowych, Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie, wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania w/wym. kryteriów i liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne z nich

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Jeżeli liczba uprawnionych, o których mowa wyżej, jest większa niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe o jednakowej wartości :

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w danej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Kryteria organu prowadzącego obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie na rok szkolny 2019/2020, określa uchwała Nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

1.

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata

20

Pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów

2.

Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym

10

Pisemne oświadczenie lub stosowne zaświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatki na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

5

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

4.

Co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata będzie w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, do których prowadzona jest rekrutacja lub będzie realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

3

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub stosowne zaświadczenie z Przedszkola Publicznego/szkoły podstawowej

5.

Kandydat do Przedszkola Publicznego zamieszkuje w miejscowości należącej do obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim lub oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, funkcjonuje przy obwodowej szkole podstawowej

2

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                              /-/ Jacek Żurawski

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.