^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

Przedszkola Publicznego

w Kowalewie Pomorskim

na lata 2011 – 2014

 

                                                                   Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, 

                                                                   nadzieją, która ciągle kwitnie

                                                                   przyszłością, która bez przerwy się otwiera.

                                                                                                                JP II

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na podstawie:

1.     Ustawy  o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).

2.      Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku Nr 4 poz. 17).

3.     Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

4.     Statutu Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

 

Źródła opracowania koncepcji

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, określenie mocnych i słabych stron placówki. Uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazę przedszkola, oczekiwania rodziców i potrzeby dzieci.

O naszym przedszkolu

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, piętrowym,  zabytkowym budynku po byłej plebanii kościoła ewangelickiego. Jej atutem jest okazały ogród podzielony na część zieloną oraz place zabaw wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Z trzech stron ogrodzenie stanowi zabytkowy mur – pozostałość po zamku krzyżackim.

Położenie przedszkola ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie placówki. Budynek położony jest w sąsiedztwie parku, co sprzyja organizowaniu spacerów dla dzieci. Naprzeciw znajduje się Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, a tuż za nim tzw. górka zamkowa przypominająca o historii miasta. W pobliżu podziwiać można wiele zabytkowych obiektów – mury, kościół, basztę i filar obronny. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od przedszkola położone są ogródki działkowe, co sprzyja organizowaniu wycieczek o tematyce przyrodniczej oraz spacerów rekreacyjnych.

Historia przedszkola sięga roku 1945 – mieściło się wówczas w budynku sióstr zakonnych. Pod obecnym adresem funkcjonuje od roku 1953.

Tradycje przedszkola, to głównie organizacja uroczystości, imprez oraz konkursów dla klientów przedszkola, a także dla szerszej społeczności lokalnej. Posiadamy własny „Przedszkolny kalendarz imprez i uroczystości”, który jest modyfikowany
 i aktualizowany w każdym roku szkolnym zgodnie z potrzebami.

Organizujemy festyny rodzinne mające na celu nie tylko integrację społeczności lokalnej, ale także dostarczenie wzorców racjonalnego spędzania czasu wolnego dorosłych z dziećmi.

Aktywnie uczestniczymy w imprezach organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i inne jednostki.

Od 2002 roku wydajemy kwartalnik „Przedszkolne Wieści” przeznaczony dla dzieci i dorosłych. Od niedawna przedszkole ma także własną stronę internetową.

Kadra przedszkola

Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę. Wszyscy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Tworzą zgrany i efektywny zespół.

Personel administracyjno-obsługowy zajmuje się planowaniem i zaopatrzeniem
w żywność, środki czystości, itp., dba o przygotowywanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe oraz dodatkowe na rzecz placówki. Bierze udział
w opiece nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu, w przygotowywaniu
i organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych. 

 Główne cele i zadania koncepcji pracy przedszkola:

Na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych:

1.     Realizacja założeń reformy programowej.

2.     Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych
i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

3.     Dbanie o dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy wychowawczo -
dydaktyczno – opiekuńczej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

4.     Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata na różnych płaszczyznach jego działalności.

5.     Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania dzieci.

6.     Realizacja wybranych programów oraz programu własnego „Baśnie w profilaktyce zagrożeń społecznych” – zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

7.     Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.

8.     Zachęcanie i inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego
i twórczego stylu pracy.

9.     Ścisła współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta.

10.                       Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, dostarczanie wzorców racjonalnego spędzania czasu wolnego.

 

 

MISJA

Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, szczęściem, radością.

 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspansji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych  rozwiązań.

 

Wizja przedszkola

Ø Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby

i wszechstronny rozwój osobowości.

Ø Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Ø Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

Ø Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom

i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Ø Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie, jak również skuteczną komunikację interpersonalną,

Ø Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności oraz kształtowania samodzielności i wartości moralnych.

Ø Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Ø Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną oraz odpowiedzialną  kadrę pedagogiczną.

Ø Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Ø Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

Ø Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Ø Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

  Model absolwenta

Absolwent przedszkola:

Ø Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

Ø Jest samodzielny;

Ø Interesuje się  nauką i techniką;

Ø Aktywnie podejmuje działania;

Ø Zna i respektuje normy społeczne;

Ø Jest otwarty na potrzeby innych ludzi;

Ø Potrafi współdziałać w zespole;

Ø Lubi działania twórcze;

Ø Jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu;

Ø Zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia;

Ø Posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym;

Ø Wykazuje gotowość działania na rzecz środowiska przyrodniczego;

Ø Ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem;

 

    Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.  Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

PRIORYTETY - Kierunki działania na lata 2011 – 2014

1.     Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.

2.     Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

3.     Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

4.     Ulepszenie bazy materialnej placówki.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1.     Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2.     Programie wychowawczym.

3.     Rocznym planie pracy.

4.     Kalendarzu imprez i uroczystości.

5.     Planach współpracy z rodziną i środowiskiem.

        Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji zadań koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz opracowywanie i realizację planów pracy na kolejny rok

z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji, priorytetów zgodnych

z polityką oświatową państwa oraz wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Szczegółowe zadania wynikające z powyższej koncepcji  są modyfikowane i zamieszczane corocznie w planach pracy przedszkola.

Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami. Wszyscy rodzice są zapoznani z koncepcją na pierwszych zebraniach grupowych we wrześniu, ponadto treść koncepcji jest dostępna na stronie internetowej placówki. Rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi

i sugestie.

Priorytet na rok szkolny 2015/2016

Zadanie do realizacji:

„Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem. Rozwijanie wrażliwości moralno-etycznej, wychowanie ku wartościom.”

Działania:

1.     Wykorzystanie utworów literackich w rozwijaniu wrażliwości moralno-etycznej oraz inspirowaniu działalności plastycznej, muzycznej, teatralnej
 i słownej.

2.     Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wyrażanie uczuć i emocji
w twórczości artystycznej dzieci poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem.

3.     Stosowanie różnorodnych form i metod pracy rozwijających aktywność dziecka poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.

4.     Wykorzystanie literatury dziecięcej oraz różnorodnych form teatralnych
w celu rozwijania u dzieci komunikacji językowej oraz wychowania ku wartościom.

 

Priorytet na rok szkolny 2016/2017

Zadanie do realizacji:

„Aktywny przedszkolak – tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.”

 

 Działania:

1.     Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody ruchowe.

2.     Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przekazywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności.

3.     Rozwijanie sprawności ruchowej.

4.     Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

5.     Propagowanie zdrowego stylu życia.

Priorytet na rok szkolny 2017/2018

Zadanie do realizacji:

„Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej.”

Działania:

1.     Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich uzdolnień matematycznych.

2.     Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programów „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i „Klucz do uczenia” Galiny Dolya.

3.     Doskonalenie edukacji matematycznej u dzieci w wieku przedszkolnym.

4.     Stosowanie form aktywizujących do nauki matematyki w przedszkolu.

5.     Pedagogizacja rodziców z zakresu kształtowania pojęć matematycznych
u dzieci w wieku przedszkolnym ( artykuły w gazetce „Przedszkolne wieści”, strona internetowa, zajęcia otwarte, warsztaty).

6.     Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania, odwzorowywania.

7.     Klasyfikacja przedmiotów według różnych cech: kolor, kształt, wielkość.

8.     Umiejętność tworzenia schematów matematycznych, przestrzennych konstrukcji, zbiorów.

9.     Organizowanie zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych w połączeniu z pojęciami z zakresu kompetencji matematycznych.

Priorytet  na rok szkolny 2018/2019

„Przedszkolak to mały Polak – otwieranie dziecięcych serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących”

Działania:

1.     Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń  w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2.     Współdziałanie z rodzicami, lokalnym środowiskiem, organizacjami
 i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

3.     Poszerzanie wiedzy dzieci na temat małej ojczyzny i ojczystego kraju jako warunek wychowania człowieka wrażliwego na bogactwo współczesnego świata.

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.