^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy

Koncepcja pacy

Przedszkola Publicznego

w Kowalewie Pomorskim

na lata 2011 – 2014


                  Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,

nadzieją, która ciągle kwitnie,

                              przyszłością, która bez przerwy się otwiera. JP II

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na podstawie:

1.     Ustawy  o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).

2.      Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku Nr 4 poz. 17).

3.     Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

4.     Statutu Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

 

Źródła opracowania koncepcji

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, określenie mocnych i słabych stron placówki. Uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazę przedszkola, oczekiwania rodziców i potrzeby dzieci.

O naszym przedszkolu

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, piętrowym,  zabytkowym budynku po byłej plebanii kościoła ewangelickiego.
Jej atutem jest okazały ogród podzielony na część zieloną oraz place zabaw wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający
do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Z trzech stron ogrodzenie stanowi zabytkowy mur – pozostałość po zamku krzyżackim.

Położenie przedszkola ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie placówki. Budynek położony jest w sąsiedztwie parku, co sprzyja organizowaniu spacerów dla dzieci. Naprzeciw znajduje się Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, a tuż
za nim tzw. górka zamkowa przypominająca o historii miasta. W pobliżu podziwiać można wiele zabytkowych obiektów – mury, kościół, basztę i filar obronny. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od przedszkola położone są ogródki działkowe, co sprzyja organizowaniu wycieczek o tematyce przyrodniczej oraz spacerów rekreacyjnych.

Historia przedszkola sięga roku 1945 – mieściło się wówczas w budynku sióstr zakonnych. Pod obecnym adresem funkcjonuje od roku 1953.

Tradycje przedszkola, to głównie organizacja uroczystości, imprez oraz konkursów dla klientów przedszkola, a także dla szerszej społeczności lokalnej. Posiadamy własny „Przedszkolny kalendarz imprez i uroczystości”, który jest modyfikowany
 i aktualizowany w każdym roku szkolnym zgodnie z potrzebami.

Organizujemy festyny rodzinne mające na celu nie tylko integrację społeczności lokalnej, ale także dostarczenie wzorców racjonalnego spędzania czasu wolnego dorosłych z dziećmi.

Aktywnie uczestniczymy w imprezach organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i inne instytucje.

Od 2002 roku wydajemy kwartalnik „Przedszkolne Wieści” przeznaczony dla dzieci i dorosłych. Od niedawna przedszkole ma także własną stronę internetową.

Kadra przedszkola

Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę. Wszyscy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Tworzą zgrany i efektywny zespół.

Personel administracyjno-obsługowy zajmuje się planowaniem i zaopatrzeniem
w żywność, środki czystości, itp., dba o przygotowywanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe oraz dodatkowe na rzecz placówki. Bierze udział
w opiece nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu, w przygotowywaniu
i organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych. 

 Główne cele i zadania koncepcji pracy przedszkola:

Na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych:

1.     Realizacja założeń reformy programowej.

2.     Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych
i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

3.     Dbanie o dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy wychowawczo -
dydaktyczno – opiekuńczej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

4.     Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata na różnych płaszczyznach jego działalności.

5.     Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania dzieci.

6.     Realizacja wybranych programów oraz programu własnego „Baśnie
w profilaktyce zagrożeń społecznych” – zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

7.     Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.

8.     Zachęcanie i inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego
i twórczego stylu pracy.

9.     Ścisła współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami
i instytucjami działającymi na terenie miasta.

10. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, dostarczanie wzorców racjonalnego spędzania czasu wolnego.

 

 

Misja

Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, szczęściem, radością.

 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka,
 przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspansji własnych uczuć i myśli,
otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób
 oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych  rozwiązań
.

 

Wizja przedszkola

Ø Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby
i wszechstronny rozwój osobowości.

Ø Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Ø Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

Ø Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Ø W przedszkolu wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie, jak również skuteczną komunikację interpersonalną.

Ø Oferta edukacyjna przedszkola stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności oraz kształtowania samodzielności i wartości moralnych.

Ø Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Ø Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
oraz odpowiedzialną  kadrę pedagogiczną.

Ø Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Ø Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

Ø Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Ø Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

  Model absolwenta

Absolwent przedszkola:

Ø Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

Ø Jest samodzielny;

Ø Interesuje się  nauką i techniką;

Ø Aktywnie podejmuje działania;

Ø Zna i respektuje normy społeczne;

Ø Jest otwarty na potrzeby innych ludzi;

Ø Potrafi współdziałać w zespole;

Ø Lubi działania twórcze;

Ø Jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu;

Ø Zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia;

Ø Posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym;

Ø Wykazuje gotowość działania na rzecz środowiska przyrodniczego;

Ø Ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem;

 

 

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1.     Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2.     Programie wychowawczym.

3.     Rocznym planie pracy.

4.     Kalendarzu imprez i uroczystości.

5.     Planach współpracy z rodziną i środowiskiem.

 

        Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji zadań koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz opracowywanie i realizację planów pracy na kolejny rok
z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji, priorytetów zgodnych
z polityką oświatową państwa oraz wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Szczegółowe zadania wynikające z powyższej koncepcji 
są modyfikowane i zamieszczane corocznie w planach pracy przedszkola.

Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami. Wszyscy rodzice są zapoznani z koncepcją
na pierwszych zebraniach grupowych we wrześniu, ponadto treść koncepcji jest dostępna na stronie internetowej placówki. Rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi
i sugestie.

                                          

Priorytety – kierunki działań pracy przedszkola

 

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.  Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska
 oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy
doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

 

PRIORYTETY - Kierunki działania na lata 2011 – 2014

1.     Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.

2.     Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

3.     Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

4.     Ulepszenie bazy materialnej placówki.

Aktualizacja i modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola Publicznego
 w Kowalewie Pomorskim z dnia   27.08.2013r.

 

W zapisie „Koncepcja Pracy Przedszkola została opracowana na podstawie aktów prawnych,  zmianie ulegają  punkty  2 i 3 na aktualne, które otrzymują brzmienie:

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27sierpnia 2012 roku
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U z dnia 30 sierpnia 2012 r., poz. 977)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2013r, poz.560).

Dopisuje się punkt  5

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.2013r,poz.827).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja i modyfikacja „Koncepcji Pracy Przedszkola” zostanie przedstawiona na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej.

 

Aktualizacja i modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola Publicznego

w Kowalewie Pomorskim z dnia    27.08.2014r.

 

W zapisie „Koncepcja Pracy Przedszkola została opracowana na podstawie aktów prawnych”,  zmianie ulega  punkt  2  na aktualny, który otrzymuje brzmienie:

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz. 803).

W zapisie: Priorytety – kierunki działań pracy przedszkola”, dodaje się priorytety  - kierunki  pracy przedszkola na lata 2014-2019.

 

Priorytety na lata 2014-2019

 

1.     Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania
im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.     Opracowanie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.

3.     Propagowanie zdrowego stylu życia.

4.     Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych oraz sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

5.     Współpraca ze  środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

6.     Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego
i twórczego stylu pracy, poszerzanie kompetencji, dzieleni się zdobytą wiedzą.

7.     Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

8.     Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych  poprzez kontakt
z literaturą  dziecięcą.

9.     Kształtowanie postaw proekologicznych, prozdrowotnych, rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej.

 

Kierunki pracy przedszkola na lata 2014-2019

Priorytet na rok szkolny 2014/2015

Zadanie do realizacji:

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci”.

 

 

Priorytet na rok szkolny 2015/2016

Zadanie do realizacji:

„Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez aktywną współpracę
 ze środowiskiem. Rozwijanie wrażliwości moralno-etycznej, wychowanie
ku wartościom.”

 

Działania:

1.     Wykorzystanie utworów literackich w rozwijaniu wrażliwości moralno-etycznej oraz inspirowaniu działalności plastycznej, muzycznej, teatralnej
 i słownej.

2.     Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wyrażanie uczuć i emocji
w twórczości artystycznej dzieci poprzez aktywną współpracę
ze środowiskiem.

3.     Stosowanie różnorodnych form i metod pracy rozwijających aktywność dziecka poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.

4.     Wykorzystanie literatury dziecięcej oraz różnorodnych form teatralnych
w celu rozwijania u dzieci komunikacji językowej oraz wychowania
 ku wartościom.

 

 

Priorytet na rok szkolny 2016/2017

Zadanie do realizacji:

„Aktywny przedszkolak – tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej
 i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.”

 

 

 Działania:

1.     Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody ruchowe.

2.     Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przekazywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności.

3.     Rozwijanie sprawności ruchowej.

4.     Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

5.     Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Priorytet na rok szkolny 2017/2018

Zadanie do realizacji:

„Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania
z zakresu edukacji matematycznej.”

 

Działania:

1.     Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie
ich uzdolnień matematycznych.

2.     Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programów „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i „Klucz
 do uczenia” Galiny Dolya.

3.     Doskonalenie edukacji matematycznej  u dzieci  w wieku przedszkolnym.

4.     Stosowanie form  aktywizujących do  nauki  matematyki  w  przedszkolu.

5.     Pedagogizacja rodziców z zakresu kształtowania pojęć matematycznych
u dzieci w wieku przedszkolnym ( artykuły w gazetce „Przedszkolne wieści”, strona internetowa, zajęcia otwarte, warsztaty).

6.     Kształtowanie  umiejętności  liczenia,  porównywania,  odwzorowywania.

7.     Klasyfikacja przedmiotów według różnych  cech: kolor, kształt, wielkość.

8.     Umiejętność tworzenia schematów matematycznych, przestrzennych konstrukcji, zbiorów.

9.     Organizowanie zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych
w połączeniu  z  pojęciami  z  zakresu kompetencji  matematycznych.

 

 

Priorytet na rok szkolny 2018/2019

Zadanie do realizacji:

„Kolorowe dni” – Inspirowanie dzieci do podejmowania działań rozwijających ich wyobraźnię, zainteresowania, autoekspresję, wrodzony potencjał.

 

Działania:

1.     Zapewnienie dzieciom możliwości wyboru aktywności poprzez swobodny dostęp do materiałów plastycznych, muzycznych, konstrukcyjnych, przyrodniczych i innych.

2.     Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata,
oraz uwrażliwienie  na  jego  piękno  i  rozbudzanie przeżyć estetycznych.

3.     Rozwijanie swobodnego twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja i modyfikacja „Koncepcji Pracy Przedszkola” zostanie przedstawiona na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej.

 

Aktualizacja i modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola Publicznego
 w Kowalewie Pomorskim z dnia  26.08.2015r.

 

W zapisie „Koncepcja Pracy Przedszkola została opracowana na podstawie aktów prawnych”,  zmianie ulega  punkt 3, na aktualny, który otrzymuje brzmienie:

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015 poz. 1270) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja i modyfikacja „Koncepcji Pracy Przedszkola” zostanie przedstawiona na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej.

 

Aktualizacja i modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim  z dnia 30.08.2016r.


W zapisie „Koncepcja Pracy Przedszkola została opracowana na podstawie aktów prawnych”,  zmianie ulega  punkt  2  oraz punkt 5 , na  obowiązujące:

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół          ( Dz. U. 2016r. poz. 895).

2a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016r.  zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół   ( Dz. U. 2016r. poz. 896).

5. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2016r. poz. 1010).

Dopisuje się punkt 6, brzmiący:

6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( DZ. U. 2016r. poz. 1368).

 

W zapisie „Priorytety – kierunki działania, pracy przedszkola na lata
2014 - 2019”
w związku ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego dopisuje się punkty 10, 11 które otrzymują brzmienie:

10. Wspieranie rozwoju dziecka, dbanie o jego wszechstronny rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. 

11. Kształcenie umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole, takich jak: czytanie, przygotowanie do umiejętności pisania, nabywanie umiejętności matematycznych (liczenie).

Aktualizacja i modyfikacja „Koncepcji Pracy Przedszkola” zostanie przedstawiona na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej.

 

Aktualizacja i modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim  z dnia 30.08.2017r.

 

W zapisie „Koncepcja Pracy Przedszkola została opracowana na podstawie aktów prawnych”,  zmianie ulegają:  punkt  2, punkt 3  oraz punkt 5,
na  obowiązujące:

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawności intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356) obowiązująca
od 01.09.2017r.

3. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz.  1658) 

5.   Ustawa z 14 grudnia 2016r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017r. poz. 60).

                                                                             

 

 

 

 

Aktualizacja i modyfikacja „Koncepcji Pracy Przedszkola” zostanie przedstawiona na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej.

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.