^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

opłaty

 

Wysokość stawki żywieniowej dziennej za 2 posiłki wynosi 5,50 zł.

Numer konta na które można dokonać wpłaty za przedszkole:

Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskm

80949600080000172020000044

 

UCHWAŁA NR XIX/172/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych  w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kowalewo Pomorskie


Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.2016 r. poz. 1943 ) uchwala się, co następuje:

 

§  1. Gmina Kowalewo Pomorskie zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 świadczone przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych zorganizowanych przez Gminę Kowalewo Pomorskie w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

 

§  2. 1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1, wysokość opłat wynosi 1,00 zł ( słownie: jeden złoty 00/100) za każdą godzinę zajęć.

 

2.  Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust.1, podlega corocznej waloryzacji stosownie do zasad określonych w art. 14 ust. 5a-5e ustawy o systemie oświaty i stanowi kwotę równą maksymalnej kwocie opłaty, o której mowa w tych przepisach.

 

§  3. Traci moc Uchwała nr XXVII/272/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2014 r w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kowalewo Pomorskie (Dz. U. Woj. Kuj-Pom z 2014 r. poz. 1803).

 

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 roku.

             PRZEWODNICZĄCY RADY

  MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

 

Uzasadnienie

 

Od 1 stycznia 2017 r. nie będzie można pobierać opłat za dzieci 6 letnie w przedszkolach po 1 zł za każdą godzinę przekraczającą ustalony przez radę gminy czas na realizację bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach (minimum 5 godzin dziennie).

 

Wynika to z przepisu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985).

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku przepisy stosuje się po raz pierwszy do ustalenia na rok 2017 części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz do ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017. Zmiana ta jest spowodowana przekazaniem od 1stycznia 2017 r. dla jednostek samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6 - letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.

 

BEZPŁATNE NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKA REALIZOWANE

SĄ W GODZINACH 8:30 - 13:30

ZGODNIE Z ZAPISEM W STATUCIE PRZEDSZKOLA

Copyright © 2014. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.

Designed by DiabloDesign.eu.

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.