Spis procedur

Procedura postępowanie w przypadku, gdy do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim uczęszcza dziecko przewlekle chore

 Procedura postępowanie w przypadku, gdy do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim uczęszcza dziecko przewlekle chore

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

·         Statut przedszkola,

·         Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.

Cel procedury 

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.

 

Zakres procedury

 

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1.      Rodzice (opiekunowie prawni):

·         przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,

·         w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je z przedszkola w ustalonym przez procedurę trybie,

·         upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,

·         podają prawidłowy i aktualny numer telefonu. 

2.      Nauczyciele:

·         odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,

·         stosują się do obowiązujących procedur,

·         informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka,

·         powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka,

·         dokumentują powiadomienie rodzica w Ewidencji wcześniejszych odbiorów dziecka z przedszkola,

·         prowadzą działania prozdrowotne.

  

3.      Dyrektor:

·         monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,

·         podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci. 

Sposób prezentacji procedur

 

1.      Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2.      Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3.      Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4.      Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 

1.      Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2.      Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3.      Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2015r.

4.      Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem: ……….

 

Opis procedury

1.      Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

2.      Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.

3.      Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy: 

a)      zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,

b)     wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę,

c)      powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,

d)     na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.