^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Spis procedur

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia wszy u dziecka w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia wszy u dziecka

w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim

I.            Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

II.            Cel procedury

1.      Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi, u których stwierdzono wystąpienie wszy oraz ustalenie zasad postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

2.      Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

III.            Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

·         zasad postępowania z dzieckiem chorym,

·         objawów wszawicy.

IV.            Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

V.            Wszawica

Wszawica to choroba zakaźna, przenoszona przez kontakt z nosicielem. Jest to infekcja skóry owłosionej głowy. Najłatwiej rozprzestrzenia się wśród najmłodszych. To właśnie z tej przyczyny na dolegliwości i schorzenia związane z obecnością wszy narażone są dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.

Objawy

Potwierdzeniem rozpoznania wszawicy głowowej jest stwierdzenie obecności dojrzałych wszy lub przytwierdzonych do włosów gnid, które bytują najczęściej w bardziej ocieplonych obszarach skóry głowy, tj. okolicach potylicznych i skroniowych. Objawami wszawicy są natomiast: świąd skóry spowodowany reakcją alergiczną na ślinę wszy oraz miejscowe powiększenie węzłów chłonnych. Ponadto u osób o wrażliwej skórze ukłucia wszy poza silnym swędzeniem mogą spowodować uczulenia, których objawy mogą utrzymać się nawet przez kilka dni. Drapanie ukłutych miejsc może być przyczyną wtórnych zakażeń bakteryjnych, egzemy i stanów zapalnych.

Wszawicą można się zarazić tylko przez bezpośredni kontakt lub korzystanie z tych samych nakryć głowy, używanie wspólnych grzebieni, szczotek do włosów, spanie we wspólnej pościeli.

Profilaktyka:

·         kontrolować jak najczęściej stan skóry głowy dziecka,

·         korzystać wyłącznie z własnych przedmiotów osobistego użytku (grzebienia, szczotki, ręcznika),

·         unikać bezpośredniego kontaktu z włosami innych ludzi – dotyczy to przede wszystkim dzieci, które nie zachowują wystarczającego dystansu między sobą podczas zabaw,

·         często przeglądać włosy, zwłaszcza u dzieci, ponieważ maluchy są najbardziej narażone na zachorowanie, przebywając w dużych skupiskach,

·         przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Leczenie wszawicy:

·         stosować dostępne w każdej aptece środki do zwalczania wszy,

·         przestrzegać dokładnie instrukcji stosowania leków,

·         sprawdzić, czy ktoś z rodziny jest zarażony,

·         wszystkich zarażonych w rodzinie poddać leczeniu w tym samym czasie,

·         po uwolnieniu się od wszy należy czesać się specjalnym grzebieniem jeszcze przez 10–14 dni, da to pewność, że zastosowana metoda leczenia była skuteczna,

·         systematycznie kontrolować czystość głowy i włosów (dyrektor placówki w przypadku stwierdzenia wszawicy powinien skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, ewentualnie powiadomić pielęgniarkę środowiskową).

Działania profilaktyczne podejmowane przez placówkę:

·         przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci,

·         w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u dzieci poinformowanie ich rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,

·         w przypadku podejrzenia występowania wszawicy wśród dzieci pielęgniarka przeprowadza kontrolę czystości wśród wychowanków,

·         pielęgniarka informuje dyrekcję placówki o skali zjawiska, zainteresowanym rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych,

·         w miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki dla dzieci i rodziców/opiekunów, korzystając z pomocy specjalistów,

·         w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu, np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym, należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną) w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników,

·         w razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

VI.            Postanowienia końcowe

1.      Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

2.      Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.

3.      Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

Copyright © 2020. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.