Spis procedur

Procedura działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim

Procedura działań w przypadku stwierdzenia wszawicy

 w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim

 

Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

§ 1 

Procedura zostaje wprowadzona w celu ochrony dzieci przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

 

§ 2 

1.      Aby zrealizować cel opisany w § 1, zobowiązuje się:

 

1)      rodziców/opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry głowy dziecka,

2)      nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych,

3)      pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy w danej grupie.

§ 3 

Procedurę umieszcza się na stronie internetowej przedszkola oraz zawiesza na tablicy ogłoszeń. Ponadto rodziców zapoznaje się z nią podczas zebrań.

§ 4 

Wszelkich zmian w procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

§ 5 

1.      Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką – w tym również opieką zdrowotną udzielaną przez pielęgniarkę – wiąże się z wyrażeniem zgody na dokonanie w uzasadnionym przypadku przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

2.      Kontrola odbywa się na podstawie zarządzenia dyrektora i obejmuje wszystkie dzieci w danej grupie. Pielęgniarka zobowiązana jest do zachowania intymności podczas przeglądu czystości skóry głowy dziecka – podczas kontroli w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedno dziecko.

§ 6 

1.      Tryb postępowania w przypadku zdiagnozowania wszawicy u przedszkolaka:

 

1)      pielęgniarka/pielęgniarka środowiskowa zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy; jeżeli w placówce nie ma pielęgniarki, informację tę przekazuje wychowawca,

2)      pielęgniarka/pielęgniarka środowiskowa zapoznaje rodziców z procedurą kuracji, w tym informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników,

3)      pielęgniarka/pielęgniarka środowiskowa zobowiązana jest do monitorowania skuteczności działań; kontrolę przeprowadza po siedmiu dniach kuracji oraz informuje dyrektora o jej wynikach,

4)      dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci oraz zaleca codzienną kontrolę czystości głów wszystkich domowników.

§ 7

1.      Tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia trudności w przeprowadzeniu kuracji:

 

1)      dyrektor we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielenia pomocy rodzicom/opiekunom prawnym zgłaszającym trudności, np. brak środków finansowych,

2)      jeżeli pielęgniarka/pielęgniarka środowiskowa stwierdzi o nieskuteczności zalecanych działań – brak współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych –zawiadamia o tym dyrektora przedszkola,

3)      dyrektor po otrzymaniu informacji o braku działań rodziców/opiekunów prawnych zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia.