^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Program wychowawczy

        Program wychowawczy

Przedszkola Publicznego

w Kowalewie Pomorskim

 

„Celem wychowania przedszkolnego jest budowanie sytemu wartości,
w tym wychowanie dzieci tak,
żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe”

 Spis treści

1.    Podstawa prawna

2.    Wstęp

3.    Cele i zadania przedszkola w zakresie wychowania

4.    Warunki realizacji treści wychowawczych

4.1.       Metody i formy pracy wychowawczej

4.2.       Obowiązki nauczycieli, jako wychowawców

4.3.       Obowiązki rodziców w zakresie wspomagania pracy wychowawczej nauczycieli

4.4.       Prawa i obowiązki dziecka

4.5.       Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu

4.6.       System motywacyjny:

4.6.1.    Stosowane nagrody

4.6.2.    Środki zaradcze w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących norm zachowań

5.    Treści programu wychowawczego

6.    Ewaluacja programu

7.    Uwagi końcowe

8.    Załączniki

1.      PODSTAWA PRAWNA

·        Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

·        Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752);

·        Statut Przedszkola

2.      WSTĘP

Każdy z nas rodzi się z dużymi możliwościami. To, czy młody człowiek osiągnie wysoki poziom rozwoju psychicznego, duchowego czy intelektualnego zależy w dużej mierze od ludzi, których spotyka na swej drodze. „Wychowanie  jest  to  proces  oddziaływania wychowawcy na wychowanka w celu ukształtowania jego osobowości tak, aby zaistniał w nim proces interioryzacji pożądanych społecznie wartości, norm i zasad”. Współczesne wychowanie zmierza do wszechstronnego rozwoju dziecka. Wszystkie elementy osobowości człowieka są wynikiem nie tylko kształcenia, ale i wychowania, stanowią integralną całość.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole je tylko kontynuuje. Jak powiedział J. Dewey: „przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego (…), powinno podejmować
i kontynuować zachowania, z którymi dziecko oswoiło się już w domu”. Przedszkole jako instytucja
w większym stopniu wychowująca niż ucząca przekazuje dziecku
przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego. Wyposaża „młodego” człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania pomocnych w przedszkolnym życiu. Kształtuje zatem postawy moralne jako „fundament” na przyszłość. Przy realizacji funkcji wychowawczej przedszkola olbrzymią rolę odgrywa nauczyciel, który nie tylko przekazuje wiedzę, lecz jest przede wszystkim wychowawcą, co stawia przed nim poważne wymagania moralne, dotyczące jego osobistego życia.

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska. Integruje nauczycieli i rodziców
w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się
w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania
są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.
 

Program wychowawczy:

 • ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej,
 • uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska pracowników,
 • integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych,
 • ujednolica oddziaływania wychowawcze,
 • kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.

3.      CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA

Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą, dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

1.        Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

2.        Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

3.        Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi
i dorosłymi.

4.        Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

5.        Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

Cele szczegółowe określające sylwetkę absolwenta przedszkola:

Dziecko kończące przedszkole:

·        Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.

·        Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

·        Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania.

·        Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

·        Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.

·        Rozumie dostrzega potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.

·        Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, potrafi godnie przyjąć porażkę.

·        Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny
i odczucia.

·        Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych w sytuacjach trudnych.

·        Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć, życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.

·        Potrafi odróżniać dobro od zła.

·        Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące

doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.

·        Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

·        Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.

·        Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki pro zdrowotnej.

·        Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

·        Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne.

·        Posiada świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie "ojczyzna".

·        Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne. 

Rodzic dziecka:

·        Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem.

·        Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela.

·        Czuje się współgospodarzem placówki.

·        Bierze czynny udział w życiu przedszkola.

ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYCHOWANIA:

·        wspomaganie dziecka w rozwoju zgodnie z jego potencjałem i możliwościami,

·        monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego, umysłowego, duchowego,

·        kształcenie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do możliwości rozwojowych dziecka,

·        udział w promowaniu opieki zdrowotnej, rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie nawyków higieniczno – kulturalnych i sprawności samoobsługowych,

·        wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nabywanie umiejętności dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji,

·        wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,

·        rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

·        wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowania,

·        spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy współpracy z rówieśnikami
i dorosłymi,

·        kształtowanie umiejętności nazywania różnych stanów emocjonalnych,

·        pomoc dzieciom w stworzeniu poprzez  nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu, szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą i sytuacją ekonomiczną.

4.      WARUNKI REALIZACJI TREŚCI WYCHOWAWCZYCH

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą  przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka opracowywanego w poszczególnych grupach. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli. 

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

• samoobsługi i czynności higienicznych,

• zabaw dowolnych,

• zajęć i zabaw zorganizowanych,

·  uroczystości,

• spożywania posiłków,

• zabaw na powietrzu, spacerów, wycieczek,

 

4.1.  METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ

Metody pracy:

·        Przyswajanie – metody  podające: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, historyjka  obrazkowa, praca z tekstem, pogadanka;

·        Odkrywanie - metody  problemowe: gry dydaktyczne, inscenizacja;

·        Przeżywanie - metody  aktywizujące: pokaz, drama, wystawa – ekspozycja;

·        Działanie - metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki.

 

Formy pracy:

- w małych zespołach,

-  z całą grupą,

- indywidualnie z dzieckiem,

- wycieczki i spacery,

- udział w uroczystościach organizowanych przez  przedszkole i środowisko lokalne.

4.2.    OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, JAKO WYCHOWAWCÓW

·        Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice, nauczyciele mają obowiązek wspierania rodziców w dziedzinie wychowania.

·        Nauczyciel współdziała z rodzicami, okazując im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach.

·        Nauczyciel zna i przestrzega prawa dziecka.

·        Nauczyciel pełni rolę inspirującą i integrującą proces wychowawczy.

·        Nauczyciel zachowuje indywidualną linię rozwoju każdego dziecka.

·        Nauczyciel utrzymuje stały kontakt z rodzicami dzieci w celu:

      a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b) włączania ich w sprawy życia grupy i przedszkola.

·        Nauczyciel respektuje prawo rodziców do modyfikacji pracy przedszkola.

·        Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola.

·        Kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy.

·         Dba o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i społecznych zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.  

·         Treści wychowawcze realizowane są  przez wszystkich nauczycieli.

·         Oddziaływania w zakresie wychowawczym wszystkich nauczycieli są zgodne.

·         Nauczyciel ma być przewodnikiem prawdy, dobra i piękna.

·         Każdy nauczyciel wychowuje własnym przykładem.

·         Nauczyciel dostrzega w dziecku coś wartościowego: uczynność, sukcesy plastyczne, sportowe
i to podkreśla i rozwija.

·         Nauczyciel jest cierpliwy, wyrozumiały, miły, serdeczny  ale i konsekwentny.

·         Nauczyciel dotrzymuje umów, przyrzeczeń i tajemnic. 

·         Nie ośmiesza, nie wyśmiewa i nie upokarza dziecka.

·         Nauczyciel przyznaje się do własnych pomyłek.

·         Instrumentami pracy wychowawczej powinny być: takt, delikatność, życzliwość i nieagresja.

·         Każdy nauczyciel ma obowiązek udzielania pomocy dzieciom w przezwyciężaniu wszelkich niepowodzeń.

·         Nauczyciel współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i poszczególnych uzdolnień dzieci, organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie przedszkola i w placówkach poza przedszkolnych zgodnie z zarządzeniem MENiS w sprawie zasad udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

·         Każdy nauczyciel ma obowiązek uświadamiać dzieciom możliwości ponoszenia przez nich odpowiedzialności za swoje postępowanie.

·         Nauczyciel ma obowiązek rozumieć prawo dziecka do własnej odrębności i niepowtarzalności, do szacunku, wyrażania własnych myśli i uczuć.

4.3.      OBOWIĄZKI RODZICÓW W ZAKRESIE WSPOMAGANIA PRACY WYCHOWAWCZEJ NAUCZYCIELI

·        Współdziałanie z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i utrwalania efektów pracy wychowawczej nauczycieli.

·        Angażowanie się w proponowane przez przedszkole działania w celu usprawnienia (podniesienia i doskonalenia) swoich kompetencji wychowawczych.

·        Wspomaganie dziecka w rozwoju wg wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub specjalistów.

·        Przekazywanie nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

 

4.4.   PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko ze względu na swoją niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepowtarzalne prawo do życia, nazwiska , narodowości i do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo maja mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój jego osobowości, a także możliwość pozytywnej samorealizacji swojego losu.


Przedszkolak ma prawo:


- posiadać i wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia,


- uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,


- przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,


- zdobywać wiedzę i bawić się,


- do swojej prywatności, samotności i niezależności,


- do snu i wypoczynku,


- do nienaruszalności cielesnej,


- do zaspokojenia swoich potrzeb,


- do indywidualnego tempa rozwoju,


- do pomocy ze strony nauczyciela gdy tylko tego potrzebuje.Przedszkolak ma obowiązek:

 

- stosować formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,


- być uprzejmym,


- dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów,


- przestrzegać zasad obowiązujących w grupie,


- respektować polecenia nauczyciela,


- dbać o książki i zabawki,


- sprzątać zabawki po zakończonej zabawie,


- nieść pomoc rówieśnikom, a szczególnie młodszym kolegom,


- wywiązywać się z powierzonych zadań,


- szanować własność innych,


- jasno okazywać co myśli i czuje,


- szanować godność i wolność drugiej osoby.

 

4.5. ZASADY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

     Program skierowany jest do dzieci przedszkolnych, które zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Grupowych Kodeksów Przedszkolaka. Kodeksy uwzględniają poniższe zasady zachowania:

·        Zasady zachowania się w sali

- wchodząc do sali witamy się mówiąc „dzień dobry”, a wychodząc „do widzenia”,

- poruszamy się spokojnie,

- siedzę poprawnie na dywanie w czasie zajęć zorganizowanych,

- podnoszę rękę, gdy chcę coś powiedzieć,

- dzielę się materiałami i zabawkami z innymi dziećmi,

- po skończonej zabawie, sprzątam zabawki i odkładam je na swoje miejsce,

- książki oglądam przy stoliku,

- pełnię obowiązki na rzecz grupy: dyżur przez dzieci 5-6 letnie/łazienka, szatnia, kąciki zabaw,

- wrzucam śmieci do kosza,

-  zachowuję się po cichu, gdy:

            -inni pracują,

            -inni odpoczywają,      

            -słuchamy czytanych lub nagranych bajek, muzyki relaksacyjnej.

·        Zasady zachowania się podczas spożywania posiłków

- siadając do stolika podnoszę krzesełko lekko do góry obiema rękami, następnie siadam i przysuwam się do stolika,

- przy stoliku siedzę prosto z nogami pod stolikiem,

- kiedy czekam na posiłek nie bawię się sztućcami, by nie zrobić krzywdy sobie bądź koledze obok,

- zaczynam posiłek, kiedy pani powie „smacznego” a my odpowiemy „dziękujemy”,

- prawidłowo trzymam łyżkę bądź widelec,

- staram się zjadać całe porcje, ponieważ wiem, jakie to jest ważne dla mojego prawidłowego rozwoju,

- w czasie posiłków nie rozmawiam, aby się nie zakrztusić,

- to, czego nie lubię, nie zrzucam na podłogę lub stolik, ale odkładam na brzeg talerza,

- odchodząc od stolika przysuwam krzesełko.

·        Zasady zachowania się w łazience i korzystania z toalety

- ustawiam się w rzędzie i cierpliwie czekam na swoją kolej,

- przestrzegam ustalonej kolejności: najpierw korzystam z toalety załatwiając potrzeby fizjologiczne,
a następnie dokładnie myję ręce,

- zawsze po sobie spłukuję wodę w toalecie,

- nie wychodzę z toalety nie ubrany/a,

- staram się tak myć ręce, aby nie nachlapać na podłogę,

- oszczędnie zużywam wodę, mydło i ręcznik,

- jeśli potrzebuję pomocy, zgłaszam się do pana/pani,

- jeśli potrzebuję skorzystać z toalety w czasie zabaw lub zajęć, informuję o tym nauczyciela.

·        Zasady zachowania się w szatni

- przed wejściem do budynku otrzepuję buty z piasku, błota lub śniegu i wycieram o wycieraczkę,

- zachowuję się cicho, spokojnie,

- po szatni poruszam się ostrożnie,

- pamiętam o kolejności zakładania i zdejmowania odzieży,

- odzież wieszam na wieszaku oznaczonym moim znaczkiem,

- pamiętam, aby pomóc młodszym kolegom,

- nie ruszam rzeczy w szafkach kolegów.

·        Zasady zachowania się w ogrodzie przedszkolnym

- przed wyjściem do ogrodu korzystam z toalety,

- do i z ogródka wchodzę i wychodzę ustawiony w pary,

- bawię się we wcześniej ustalonej przez nauczyciela przestrzeni,

- nie oddalam się od grupy,

- słucham poleceń pana/pani i zawsze przychodzę na ich wezwanie,

- bawię się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innym,

- nie sypię piaskiem na inne dzieci,

- bawię się zgodnie, dzieląc się zabawkami,

- na zjeżdżalnię wchodzę pojedynczo, bez popychania innych dzieci, z właściwej strony,

- nie podchodzę blisko do huśtawek, gdy są na nich dzieci.

·        Zasady zachowania się podczas wycieczek i spacerów

- idę zwartej grupie, para za parą jedną stroną chodnika na wyznaczone miejsce,

- pilnuję się pani i grupy,

- słucham poleceń nauczyciela,

- nie rozmawiam z osobami nieznanymi i nie biorę od nich żadnych słodyczy lub zabawek,

- kiedy chcę skorzystać z toalety, informuję o tym nauczyciela,

- do toalety idę tylko pod opieką osoby dorosłej,

- do autokaru wchodzę pojedynczo,

- w autokarze siadam na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu,

- podczas przejazdu wyłącznie siedzę na swoim miejscu, nie wstaję i nie zmieniam miejsca.


4.6.            SYSTEM MOTYWACYJNY 

4.6.1.       STOSOWANE NAGRODY

          Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Nagrody stosujemy za:

·        stosowanie ustalonych umów i zasad,

·        wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania,

·        wypełnienie podjętych obowiązków,

·        bezinteresowną pomoc innym,

·        stosowanie zasad ochrony przyrody,

·        aktywny udział w pracach grupy.

Formy nagród:

·        pochwała indywidualna,

·        pochwała wobec grupy,

·        pochwała wobec rodziców,

·        pochwała w postaci emblematu, odznaki, orderu itp.,

·        dostęp do czegoś atrakcyjnego. 

4.6.2.      ŚRODKI ZARADCZE STOSOWANE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD ZACHOWANIA 

Kary stosujemy za:

·        nieprzestrzeganie ustalonych zasad, norm współżycia, zakazów  i nakazów,

·        stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,

·        agresywne zachowanie skierowane na rówieśników, dorosłych i przedmioty,

·        niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych.

Formy kar:

·         słowne upomnienie (rozmowa mająca na celu przypomnienie obowiązujących zasad),

·        poinformowanie rodziców o przewinieniu,

·        „smutne krzesełko” - odsunięcie na krótki czas od zabawy (w atmosferze spokoju, szacunku 
i rzetelnej informacji dotyczącej czynu, a nie uderzające w charakter dziecka),

·        upomnienie wobec grupy,

·        naklejka np. obrazek ze smutną buzią.

5.      TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

ZASADA:   UMIEM FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE

OBSZAR 1 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

NORMY POSTĘPOWANIA

 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

·        Przestrzegam  umów, reguł i norm ustalonych w grupie

·        Utworzenie kontraktu grupy

 

·        Staram się współdziałać w grupie
i w sytuacjach zadaniowych

·        Zwracanie uwagi na zasady współdziałania podczas zajęć i zabaw

·        Szanuję wspólną własność

 

·        Dbanie o salę, zabawki i sprzęt przedszkolny

·        Bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym

·        Stosowanie nagród: naklejki, słoneczka itp.

·        Potrafię czekać na swoją kolej

 

·        Zgłaszanie się np. podczas zajęć poprzez uniesienie ręki do góry

·        Sumiennie wypełniam obowiązki dyżurnego

·        Pełnienie dyżurów w sali

·        Okazuję życzliwość i taktownie zachowuję się wobec odmienności innych (wygląd zewnętrzny, zachowanie, zwyczaje)

·        Zrozumienie dla ludzkiej inności; przeciwstawianie się przejawom dokuczania
i wyśmiewania

·        Unikam krzyku i kłótliwości

 

·        Porozumiewanie się umiarkowanym tonem głosu

·        Jeśli mam problem, zwracam się do nauczyciela o pomoc

·        Obdarzenie dziecka zaufaniem, umożliwienie mu odczuwania bycia ważnym

·        Potrafię przyjąć porażkę z godnością (umiem przegrywać)

 

·        Wykorzystanie gier stolikowych
i ruchowych

WARTOŚĆ: KOLEŻEŃSKOŚĆ

ZASADA: JESTEM  DOBRYM  KOLEGĄ

OBSZAR 1 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

NORMY POSTĘPOWANIA

 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

·        Jestem miły i uprzejmy dla innych

 

·        Kulturalne zwracanie się do kolegów, składanie życzeń urodzinowych

·        Szanuję własne wytwory i wytwory pracy  innych kolegów

·        Poszanowanie pracy i zdania kolegów

 

·        Słucham, co mówią inni

 

·        Skupianie uwagi na tym co mówi kolega

·        Nie wyśmiewam się z kolegi, koleżanki

 

 

·        Odgrywanie prostych scenek sytuacyjnych ukazujących galerię ludzkich zachowań i emocji

·        Nie wyrządzam innym krzywdy

·        Uczenie się pokojowego rozwiązywania konfliktów – stosowanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie
z pomocy nauczycielki

·        Dzielę się z innymi, tym co mam

·        Dzielenie się zabawkami przyniesionymi z domu

·        Nie zabieram bez pytania zabawek należących do innych

 

·        Rozumienie, że inni też mają prawo do uczestnictwa w zabawie, korzystania z zabawek

 

·        Opiekuję się młodszymi oraz pomagam tym, którzy tego potrzebują

·        Pomaganie innym podczas wspólnych zajęć
i zadań, a także wspieranie pokrzywdzonych
i chorych

 

 WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO

ZASADA: DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

OBSZAR 6 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

NORMY POSTĘPOWANIA

 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

·        Nie oddalam się od grupy

 

 

 

·        Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, ogród przedszkolny) oraz na wycieczkach

·        Uważnie poruszam się po budynku przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym

 

·        Ustalenie jasnych zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu – przestrzeganie umów grupowych

·        Nie biorę do rąk nieznanych przedmiotów, produktów

 

·        Przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze itp. oraz otrzymywane od obcych)

·        Informuję dorosłych o swoich dolegliwościach i złym samopoczuciu

 

·        Omówienie sposobu postępowania
w razie złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości

·        Unikam  niebezpiecznych zabaw
i zachowań

 

·        Dostarczenie dzieciom wzorów zachowania (filmy edukacyjne, teatrzyki, spotkanie
z policjantem) – poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań

 

·        Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania

·        Zapamiętanie własnego imienia, nazwiska
i adresu zamieszkania

·        Unikam kontaktu z nieznanymi osobami

 

·        Poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu

·        Nie zbliżam się do nieznanych zwierząt

 

·        Omówienie zachowań zwierząt, gdy: zwierzę jest zdenerwowane, chore, boi się

·        Przestrzegam zasad ruchu drogowego dla pieszych

·        Dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, spotkanie z policjantem, książki)

WARTOŚĆ: KULTURA BYCIA

ZASADA: JESTEM KULTURALNY

OBSZAR 2 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

NORMY POSTĘPOWANIA

 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

·        Zawsze jestem miły i serdecznych

·        Znam  proste zasady savoir-vivre

·        Rozmowy z dziećmi na temat prostych zasad kultury bycia, stosowanie ich w sytuacjach codziennych

 

·        Używam słów: proszę, dziękuję przepraszam, dzień dobry, do widzenia

·        Witam się i żegnam ze wszystkimi znajomymi

·        Używanie zwrotów grzecznościowych
w określonych sytuacjach życiowych

 

·        Kulturalnie spożywam posiłki

 

·        Zwracanie uwagi i ćwiczenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków oraz kulturalnego zachowania się przy stole

·        Dbam o  ład i porządek w swoim otoczeniu

 

·        Powierzanie dzieciom prostych zadań
i obowiązków w domu i przedszkolu: sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, układanie książek i gier na miejsce; utrzymanie porządku
w swojej szufladzie i ogrodzie przedszkolnym,

·        Okazuję szacunek osobom dorosłym
i starszym

 

·        Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych osób; pomoc słabszym, opieka nad chorymi

·        Słucham gdy ktoś mówi, nie przerywam

·        Nie podnoszę głosu

 

·        Uczenie się mówienia miłych słów
i dziękowania ze te słowa; prowadzenie rozmów z kolegami i dorosłymi

WARTOŚĆ: RODZINA

ZASADA: SZANUJĘ SWOJĄ RODZINĘ

OBSZAR 15 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

NORMY POSTĘPOWANIA

 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

·        Znam historię swojej rodziny

 

·        Rozmowy na temat rodziny - znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca    zamieszkania

·        Kultywuję tradycje swojej rodziny

 

·        Pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny

·        Pamiętam o uroczystościach rodzinnych

 

·        Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział członków rodziny
w uroczystościach organizowanych
w przedszkolu (np. Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Rodziny) Obchodzenie
w przedszkolu urodzin dzieci,

·        Szanuję członków swojej rodziny

 

·        W kulturalny sposób zwraca się do wszystkich członków swojej rodziny

 

·        Okazuję swoje uczucia rodzinie

 

·        Wykonywanie niespodzianek dla członków rodziny bez okazji

 

·        Aktywnie uczestniczę w życiu rodzinnym

 

·        Zachęcanie do pomagania rodzicom w domu, pamiętanie o urodzinach
i imieninach domowników, przygotowywanie prezentów

 

·        Wiem, gdzie pracują moi rodzice

i znam wartości wypływające

z wykonywanego zawodu

 

·        Zapraszanie do przedszkola wybranych rodziców w celu poznania ich pracy: lekarz, policjant, pielęgniarka

WARTOŚĆ: PATRIOTYZM

ZASADA: JESTEM DOBRYM  POLAKIEM

OBSZAR 15 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

NORMY POSTĘPOWANIA

 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

·        Znam i szanuję symbole narodowe: godło, flaga, hymn

·        Wprowadzenie tematyki kompleksowej: „Moja ojczyzna”

·        Umieszczenie w widocznym miejscu w salach godła Polski

·        Wywieszanie na budynku przedszkola flag
z okazji świąt narodowych

 

·        Znam swoją miejscowość: tradycje, kulturę,  herb, zabytki i ciekawe miejsca

 

·        Zorganizowanie kącika ludowego
w sali, zapoznanie z folklorem regionu: strój ludowy, tańce, przyśpiewki ludowe i zabawy związane
z regionem, wytwory sztuki ludowej (hafty, wycinanki, rzeźby)

·        Organizowanie spotkań z twórcami ludowymi

·        Poznanie miejscowych zabytków

·        Uczestniczenie w lokalnych uroczystościach
o charakterze patriotycznym

 

·        Jestem dumny z kraju, w którym mieszkam

·        Uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej (zajęcia, każda nadarzająca się okazja) – jesteśmy Polakami, mieszkamy
w Polsce

·        Poznanie informacji na temat Warszawy (stolica Polski, herb, legenda, wiersze)

·        Poznanie nazwy najdłuższej rzeki Polski

 

·        Poznaję odmienne rasy ludzkie

·        Zna, uczy się rozumieć i akceptować zwyczaje ludzi innych ras

·        Uczę się postawy tolerancji
i akceptacji dla odmienności
w wyglądzie i zachowaniu innych ludzi na świecie

·        Tolerowanie odmienności innych ludzi,

·        Dostrzeganie  różnorodnych potrzeb ludzi, akceptowanie innych

takimi, jakimi są

·        Nabywanie przekonań, że mimo różnic rasowych wszyscy są ludźmi, podobnie odczuwają ból, strach, lęk i inne uczucia

WARTOŚĆ: ZDROWIE

ZASADA: DBAM O SWOJE ZDROWIE

OBSZAR 5 PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

NORMY POSTĘPOWANIA

 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI

·        Hartuję swój organizm - biorę udział w zajęciach ruchowych, zabawach,  spacerach i wycieczkach (przebywam na świeżym powietrzu w każdej porze roku)

 

·        Propagowanie form czynnego

wypoczynku

 

·        Dbam o higienę osobistą

 

·        Samodzielne mycie zębów – nauka       prawidłowego szczotkowania

·        Mycie rąk po wyjściu z toalety
i przed posiłkami

·        Korzystanie z indywidualnych przyborów higienicznych: grzebień, chusteczka do nosa, ręcznik, szczoteczka do zębów

 

·        Ubieram się stosownie do pory roku,         pogody i temperatury

·        Rozmowy na temat zdrowia

·        Chętnie zjadam wszystkie posiłki – poznaję zasady zdrowego żywienia

 

·        Uświadomienie konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia, umiaru
w spożywaniu słodyczy

·        Obchody Światowego Dnia Zdrowia (zajęcia tematyczne)

·        Nie oglądam zbyt długo telewizji
i ograniczam korzystanie z komputera

 

·        Uświadomienie szkodliwego działania sprzętu elektronicznego na organizm człowieka

 

·        Nie boję się lekarza-  stosuje się do jego zaleceń

 

·        Spotkania z lekarzem, pielęgniarką, wycieczka do przychodni, gabinetu stomatologicznego

·        Zwrócenie uwagi na konieczność leczenia się
w czasie choroby (lekarstwa, zastrzyki)

·        Wdrażanie do profilaktyki (szczepienia, prawidłowe odżywianie, ruch, mycie zębów)

·        Nie krzyczę, mówię umiarkowanym głosem

·        Przestrzeganie przed nadwyrężaniem głosu

 

6.      EWALUACJA PROGRAMU

 

1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na półrocznej i rocznej radzie  pedagogicznej.

2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników  przedszkola.

3. Sposoby ewaluacji:

 • Program wychowawczy
 • Protokoły Rady Pedagogicznej
 • Dzienniki zajęć
 • Plany miesięczne poszczególnych grup
 • Arkusze obserwacji i dziecka
 • Ankiety:

-    Ankieta dla rodziców

-      Ankieta dla nauczycieli 

7.      UWAGI KOŃCOWE 

·        Realizacja zadań wychowawczych przebiegać będzie we współpracy z rodzicami.

·        Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.

·        Treści zawarte w programie mogą być modyfikowane, zmieniane i rozbudowywane przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu  ze wszystkimi zainteresowanymi.

·        Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i statutem przedszkola.

·        Ciągłe doskonalenie programu wychowawczego przedszkola pozwoli każdemu nauczycielowi – wychowawcy spojrzeć krytycznie i twórczo na dotychczasowy przedszkolny system, na własną postawę pedagogiczną i postawę swoich koleżanek, na dostrzeżenie mocnych i słabych stron pracy wychowawczej całego przedszkola.

·        Program wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
i Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

8.      ZAŁĄCZNIKI

·         Ankieta do rodziców (załącznik nr 1)

·         Ankieta do nauczycieli (załącznik nr 2)

                                                                                                                                   Załącznik nr1

                                             

ANKIETA DLA RODZICÓW                      

 

Szanowni Państwo, pragniemy pozyskać informacje na temat programu wychowawczego
realizowanego w naszym przedszkolu
. Państwa odpowiedzi posłużą nam do oceny jakości pracy wychowawczej przedszkola. Proszę zakreślić wybraną odpowiedź.

1. Czy program wychowawczy przedszkola spełnia Państwa oczekiwania?

                       TAK                              NIE                                       NIE MAM ZDANIA  

Jeśli nie, to dlaczego:………………………………………………………………………………………………

 

2. Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie problemów z dzieckiem?

·         nauczyciel,

·         dyrektor,

·         poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

·         inne…………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Czy współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym spełnia Państwa oczekiwania?

                       TAK                              NIE                                             NIE MAM ZDANIA

Jeśli nie, to dlaczego:………………………………………………………………………………………………………

4. Czy zdaniem Państwa przedszkole kształtuje w dziecku:

            poczucie sprawiedliwości                                                   TAK                NIE

            wpaja szacunek dla ludzi i prawdy                                     TAK                NIE

            uczy rozróżniania dobra i zła                                              TAK                NIE

 

 

5. Jakie formy powinna przyjmować współpraca przedszkola  a rodzicami w zakresie wychowania?

………………………………………………………………………………………….................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Czy według Państwa stosowany w przedszkolu system motywacyjny przynosi oczekiwane rezultaty?

 

                     TAK                               NIE                                                  NIE MAM ZADANIA   

 

Jeśli tak, to co uległo zmianie w zachowaniu dziecka:

………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................

 

7. Jakie zagadnienia przedszkole  powinno wprowadzić do swojego programu wychowawczego na przyszłość?

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

Załącznik nr2

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

 

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu wychowawczego realizowanego
w przedszkolu. Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy wychowawczej.

 

1. Który z elementów programu wychowawczego uważa Pan/Pani za najistotniejszy?  Dlaczego?

………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2.Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego?

…………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Czy realizacja programu przynosi efekty wychowawcze?

                                   TAK                                       NIE

DLACZEGO TAK?........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

DLACZEGO NIE?..........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Jakie metody wychowawcze uważa Pan/Pani za najbardziej skuteczne i dlaczego?

…………………………………………………………………………………………...............................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Czy systematycznie dokonuje Pani analizy oddziaływań wychowawczych i ich skuteczności (w jaki sposób)?

…………………………………………………………………………………………................................................

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Jakie zadania wychowawcze realizuje Pan/Pani wspólnie z rodzicami?

…………………………………………………………………………………………................................................

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                                                                    Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.