^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Regulamin dla rodziców

 

 

REGULAMIN DLA RODZICÓW

dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego
w Kowalewie Pomorskim

 

        Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola podajemy do wiadomości niniejszy regulamin. Zobowiązujemy rodziców/opiekunów prawnych do zapoznania się z nim oraz przestrzegania jego postanowień.

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD GODZ. 6:30 DO 16:30

 

1.     Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8:30, a odbierać najpóźniej do godz. 16:30. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do respektowania czasu pracy przedszkola.

2.       W wyjątkowych sytuacjach (ranna wizyta u lekarza, szczepienie), po uprzednim osobistym lub telefonicznym poinformowaniu przedszkola dopuszcza się przyprowadzenie dziecka po godzinie 8:30.

3.         Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest wprowadzenie dziecka do sali
zabaw i przekazanie go pod opiekę wychowawcy.

4.         Dziecko przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

5.         Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może wystąpić z ważnych przyczyn, takich jak choroba dziecka lub ważny wyjazd.

6.     Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia upoważniającego wskazane w nim osoby do odbioru dziecka z przedszkola i uaktualniać go w razie potrzeby.

7.         Należy bezwzględnie przestrzegać zasady przyprowadzania i odbierania dziecka tylko przez osoby upoważnione do odbioru, będące w stanie trzeźwym.

8.        Każdorazowo należy zgłosić fakt odbierania dziecka nauczycielowi dyżurującemu, zarówno z budynku przedszkola, placu zabaw, jak i z innego miejsca, w którym przebywa grupa (np. sala MGOK).

9. Obowiązek sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem spoczywa na opiekunie doprowadzającym dziecko bezpośrednio na odbywającą się poza przedszkolem uroczystość lub imprezę  przedszkolną. Wynika to z faktu, że obecność dziecka w danym dniu nie jest odnotowana w dzienniku zajęć.

10.   Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może zażądać okazania zaświadczenia lekarskiego. 

11.    Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom lekarstw. 

12.    W przypadku choroby zakaźnej dziecka zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do powiadomienia wychowawcy grupy lub dyrektora przedszkola (tel. 56 684 15 22).

13.    Dziecko uczęszczające do przedszkola należy raz do roku, wyposażyć w tzw. „wyprawkę” (skład wyprawki zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola).

14.    Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek dbania o czystość dziecka i jego ubioru.

15. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest ubieranie dziecka w strój wygodny, zgodny z aktualną porą roku. Wskazane jest posiadanie przez dziecko w szatni dodatkowego ubrania, na wypadek konieczności jego zmiany.

16. Ze względu na bezpieczeństwo niewskazane jest posiadanie przez dzieci biżuterii (pierścionki, kolczyki, wisiorki na łańcuszku i inne).

17.    Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone przez dzieci, np. zegarki, biżuterię oraz atrakcyjne zabawki.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do:   

  - brania czynnego udziału w życiu przedszkola, udzielania pomocy w miarę
swoich możliwości;

  - zapoznania się z regulaminami i procedurami obowiązującymi rodziców
w przedszkolu;

  - kontaktowania się z wychowawcą grupy w celu wymiany informacji
na temat rozwoju dziecka;

  -  systematycznego czytania informacji i ogłoszeń zamieszczanych
w budynku przedszkola oraz na przedszkolnej stronie internetowej;

  - uczestniczenia w organizowanych zebraniach ogólnych, grupowych,
zajęciach otwartych oraz imprezach i uroczystościach.

 

 

Prosimy o zgłaszanie dyrektorowi i nauczycielom przedszkola uwag
i propozycji dotyczących usprawniania organizacji pracy przedszkola.

 

Copyright © 2020. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.