^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Regulamin dla rodziców

 

 

REGULAMIN DLA RODZICÓW

dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego
w Kowalewie Pomorskim

 

                 Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola podajemy do wiadomości niniejszy regulamin. Zobowiązujemy rodziców/opiekunów prawnych do zapoznania się z nim oraz przestrzegania jego postanowień.

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD GODZ. 6:30 DO 16:30

 

1.         Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8:30, a odbierać zgodnie z zadeklarowaną w umowie godziną, najpóźniej do godz. 16:30. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do respektowania czasu pracy przedszkola.

 

2.         W wyjątkowych sytuacjach (ranna wizyta u lekarza, szczepienie), po uprzednim osobistym lub telefonicznym poinformowaniu przedszkola dopuszcza się przyprowadzenie dziecka po godzinie 8:30.

 

3.         Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest wprowadzenie dziecka do sali zabaw
i przekazanie go pod opiekę wychowawcy.

 

4.         Dziecko przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

 

5.         Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może wystąpić
z ważnych przyczyn, takich jak choroba dziecka lub ważny wyjazd.

 

6.         W przypadku konieczności tymczasowego wyjścia dziecka z placówki pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego lub innej osoby upoważnionej, w godzinach przebywania w przedszkolu, należy każdorazowo odnotować fakt wyjścia w zeszycie obecności i potwierdzić go podpisem.

 

7.         Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia upoważniającego wskazane w nim osoby do odbioru dziecka z przedszkola i uaktualniać go w razie potrzeby.

 

8.         Należy bezwzględnie przestrzegać zasady przyprowadzania i odbierania dziecka tylko przez osoby upoważnione do odbioru, będące w stanie trzeźwym.

 

9.         Każdorazowo należy zgłosić fakt odbierania dziecka nauczycielowi dyżurującemu, zarówno z budynku przedszkola, placu zabaw, jak i z innego miejsca,
w którym przebywa grupa (np. sala MGOK).

 

10.    Obowiązek sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem spoczywa na opiekunie doprowadzającym dziecko bezpośrednio na odbywającą się poza przedszkolem uroczystość lub imprezę  przedszkolną. Wynika to z faktu, że obecność dziecka w danym dniu nie jest odnotowana w dzienniku zajęć.

 

11.    Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może zażądać okazania
zaświadczenia lekarskiego. 

 

12.    Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom lekarstw. 

 

13.    W przypadku choroby zakaźnej dziecka zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do powiadomienia wychowawcy grupy lub dyrektora przedszkola (tel. 56 684 15 22).

 

14.    Dziecko uczęszczające do przedszkola należy raz do roku, wyposażyć
w tzw. „wyprawkę” (skład wyprawki zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola).

 

15.    Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek dbania o czystość dziecka i jego ubioru.

 

16.    Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest ubieranie dziecka w strój wygodny, zgodny z aktualną porą roku. Wskazane jest posiadanie przez dziecko w szatni dodatkowego ubrania, na wypadek konieczności jego zmiany.

 

17.    Ze względu na bezpieczeństwo niewskazane jest posiadanie przez dzieci biżuterii (pierścionki, kolczyki, wisiorki na łańcuszku i inne).

 

18.    Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone przez dzieci, np. zegarki, biżuterię oraz atrakcyjne zabawki.

 

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do:

 

  brania czynnego udziału w życiu przedszkola, udzielania pomocy w miarę swoich możliwości;

-    zapoznania się z regulaminami i procedurami obowiązującymi rodziców w przedszkolu;

 

kontaktowania się z wychowawcą grupy w celu wymiany informacji na temat rozwoju dziecka;

-   systematycznego czytania informacji i ogłoszeń zamieszczanych w budynku przedszkola oraz na przedszkolnej stronie internetowej;

-   uczestniczenia w organizowanych zebraniach ogólnych, grupowych, zajęciach otwartych oraz imprezach i uroczystościach.

 

Prosimy o zgłaszanie dyrektorowi i nauczycielom przedszkola uwag
i propozycji dotyczących usprawniania organizacji pracy przedszkola.

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.