^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci

 

I Definicje
1. Projekt- projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.01.01 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.
2. Beneficjent- Gmina Kowalewo Pomorskie.
3. Podmiot realizujący projekt- Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, zwane dalej Przedszkolem.
4. Uczestnicy Projektu (UP)- dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
5. Biuro projektu- Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, ul. Szkolna 11, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
II Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji Uczestników i Uczestniczek Projektu oraz zasady ich udziału w Projekcie.
2. Okres realizacji projektu- od 01.03.2019 r. do 30.06.2020 r.
3. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dziećmi oraz poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie.
4. Projektem objętych zostanie 170 dzieci, z czego 20 dzieci w wieku 3-4 lat w ramach nowoutworzonej grupy oraz 150 dzieci w ramach dodatkowych zajęć dydaktycznych.
5. Dane osobowe pozyskanie w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji i kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
6. Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.256.2017 zawartej z Instytucją Zarządzającą- Województwem Kujawsko-Pomorskim.


III Zakres wsparcia w ramach Projektu

1. Projekt zakłada:
a) utworzenie nowej 20-osobowej grupy dzieci 3-4 letnich i częściowe finansowanie kosztów pobytu w Przedszkolu w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. Dla ww.
grupy przewidziano:
• opiekę w godzinach 6.30-16.30,
• wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek,
• udział w zajęciach dydaktycznych, które realizują podstawę programową MEN,
• zajęcia indywidualne z logopedą,
• zajęcia taneczne,
• zajęcia plastyczne,
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Uczęszczanie dziecka do nowoutworzonej grupy 3-4 latków jest ODPŁATNE.

b) dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci, które uczęszczają do pozostałych grup przedszkolnych w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.
Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci z pozostałych grup przedszkolnych są BEZPŁATNE.

IV Rekrutacja do nowotworzonej grupy przedszkolnej
1. Rekrutacja do nowotworzonej grupy prowadzona jest w terminie:
• od 01.03.2019 r. do 26.04.2019 r.
• ocena dokumentów zostanie przeprowadzona do 10.05.2019 r.
Opisana poniżej procedura naboru dotyczy nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat.
2.1 kryteria obligatoryjne I stopnia:
• dziecko w wieku przedszkolnym w rozumieniu art.14, ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.),
1.2. kryteria dodatkowe II stopnia (punktowe)- wynikające z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu:
• zamieszkiwanie na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie i odprowadzanie podatku na terenie Gminy- 4 pkt. (na podstawie oświadczenia),
• rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola- 2 pkt,
• zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych- 5 pkt.,
• dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub opieką asystenta rodziny- 1 pkt, • kryterium dochodowe na 1 członka rodziny (na podstawie PIT)- do 500 zł- 3 pkt, od 501 do 1000 zł – 2 pkt., od 1001- 1 pkt. – PIT za zamknięty rok.
2. Łącznie do zdobycia jest max. 15 pkt. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc w projekcie. Osoby, które otrzymają zbyt małą liczbę punktów zostaną wpisane na listę rezerwową (dostępną do wyczerpania miejsc nawet po zamknięciu rekrutacji- w przypadku rezygnacji). W przypadku takiej samej liczby punktów decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
3. Osoba odpowiedzialna za powołanie Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenie rekrutacji: Joanna Piasecka- Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.
4. Zgłoszenie do projektu wymaga złożenia następujących dokumentów:
• formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.
5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Przedszkola:
przedszkolekowalewo.pl oraz w Przedszkolu.
6. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, ul. Szkolna 11 w godz. 7.00-15.00.
7. Przystąpienie do rekrutacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


V Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowoutworzonej grupy 3-4 latków.
1. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek:
• złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzających uczestnictwo w Projekcie (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami),
• po zakwalifikowaniu do projektu złożenia: umowy o udział w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu dot. przetwarzania danych oraz deklarację uczestnika projektu,
• terminowego wnoszenia opłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola w wysokości 70,00 zł miesięcznie do 15-go dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola o numerze 80 9496 0008 0000 1720 2000 0044. Opłata ta jest stała w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. i nie podlega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka,
• wypełniania ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących monitoringowi, ewaluacji i kontroli Projektu,
• bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo w Projekcie.

VI Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych pozostałych dzieci biorących udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
1. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek:
• złożenia formularza danych osobowych, podpisania umowy o udział w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu dot. przetwarzania danych,
• wypełniania ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących monitoringowi, ewaluacji i kontroli Projektu.

VII Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika Projektu jest dopuszczalna tylko w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o przyczynie rezygnacji.
2. Przedszkole ma prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez rodziców/opiekunów prawnych zapisów niniejszego Regulaminu.

VIII Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do udzielania informacji nt. realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli.

IX Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.
2. Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmian dokumentów programowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu będą rozstrzygane przez Przedszkole.

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.