^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkola – rok szkolny 2018/2019

 

            Od 1 marca do 16 marca 2018r. potrwa rekrutacja do Przedszkola Publicznego
 w Kowalewie Pomorskim.

            Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola zostały określone w Zarządzeniu Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

 

Rekrutacja do przedszkoli

            Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1)                 wielodzietność rodziny kandydata;

2)                 niepełnosprawność kandydata;

3)                 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)                 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)                 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)                 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)                 objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

            W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 20.02.2018 do 28.02.2018r. rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/2018, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019.

28 grudnia 2017r. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podjęła uchwałę Nr XXVIII/246/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

1)                 realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata;

2)                 oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym;

3)                 rodzice/opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatki na terenie gminy Kowalewo Pomorskie;

4)                 co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata będzie w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, do których prowadzona jest rekrutacja lub będzie realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny;

5)                 kandydat do Przedszkola Publicznego zamieszkuje w miejscowości należącej do obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim lub oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, funkcjonuje przy obwodowej szkole podstawowej.

 

Załączniki

1.                  Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

2.                  Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

 

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.