^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji do przedszkola – rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Od 1 marca do 18 marca 2019r. potrwa rekrutacja do Przedszkola Publicznego
w Kowalewie Pomorskim.

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola zostały określone w Zarządzeniu Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

 

 

 

Rekrutacja do przedszkoli

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 20.02.2019 do 28.02.2019r. rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020.

 

28 grudnia 2017r. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podjęła uchwałę Nr XXVIII/246/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

 

 1. realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata;

 2. oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym;

 3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatki na terenie gminy Kowalewo Pomorskie;

 4. co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata będzie w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, do których prowadzona jest rekrutacja lub będzie realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny;

 5. kandydat do Przedszkola Publicznego zamieszkuje w miejscowości należącej do obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim lub oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, funkcjonuje przy obwodowej szkole podstawowej.

 

 

 

Załączniki

 

 1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

 2. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

 

 

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.