^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy

Zatwierdzono do realizacji

uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2018/2019

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

 

ROCZNY PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W KOWALEWIE POMORSKIM

na  rok szkolny 2018/2019

 

 

„Przedszkolak to mały Polak – otwieranie dziecięcych serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących.”

 

 

 

Podstawa prawna:

v Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.);

v Ustawa Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016r. poz.59);

v Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658);

v Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 poz. 356);

v Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
 i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.);

v Statut Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

·        Przepisy prawa oświatowego;

·        Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019;

·        Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny 2017/2018;

·        Treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola;

·        Treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego;

·        Treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zawartość planu:

       I.            Cele ogólne i szczegółowe.

    II.            Charakterystyka przedszkola.

 III.            Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.

IV.            Spodziewane efekty.

   V.            Obszary działalności przedszkola – realizacja przyjętych zamierzeń.

 

      I.            Cele główne i szczegółowe

1.1  Cele główne:

1.     Kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich małą ojczyzną poprzez poznanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów oraz przyrody.

2.     Rozwijanie szacunku i miłości do swojego miasta i kraju.

3.     Kształtowanie poczucia własnej tożsamości, budowanie świadomości narodowej – patriotyzm narodowy.

 

1.2  Cele szczegółowe:

1.     Wprowadzanie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury własnych przodków.

2.     Budzenie zainteresowania miejscem, w którym dziecko się urodziło i żyje.

3.     Zapoznanie z historią Kowalewa Pomorskiego, ciekawymi osobami, miejscami i najważniejszymi zabytkami miasta.

4.     Zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, hymnem oraz najważniejszymi symbolami państwowymi.

5.     Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

6.     Wspieranie rozwoju społecznego dzieci poprzez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.

7.     Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje.

 


   II.            Charakterystyka przedszkola

 

·         Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna.

·         W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.

  • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy i pobytu dziecka.

·         Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i nadal doskonalą swoje umiejętności.

·         Przedszkole działa zgodnie z „Przedszkolnym kalendarzem imprez, uroczystości i konkursów”.

·         Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach, a także akcjach charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim.

·         Przedszkole wydaje własną gazetkę dla rodziców.

·         Przedszkole poszukuje nowych form współpracy z rodzicami.

·         Rodzice są zadowoleni z usług placówki.

·         Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.

·         Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań
i atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

 

III.           Realizacja zamierzeń - zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:

 

1.     Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2.     Współdziałanie z rodzicami, lokalnym środowiskiem organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

3.     Poszerzanie wiedzy dzieci na temat małej ojczyzny i ojczystego kraju jako warunek wychowania człowieka wrażliwego na bogactwo współczesnego świata.

IV Spodziewane efekty:

1.       Nauczyciele kształtują postawę patriotyczną dziecka poprzez realizację założeń podstawy programowej, przygotowywanie i prowadzenie zajęć i zabaw opartych na  aktywnych metodach pracy, poszukują nowych rozwiązań zdobywanych w toku doskonalenia zawodowego.

2.       Dzieci są aktywne, wykazują zainteresowanie proponowanymi formami pracy, nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki szkolnej, dbają o bezpieczeństwo własne i innych, są świadome własnej tożsamości.

3.       Rodzice uczestniczą w procesie wychowania i edukacji dziecka, współpracują w tym zakresie
z nauczycielami.

4.       Środowisko lokalne postrzega przedszkole jako placówkę świadczącą wysoki poziom usług.

 

V. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń.

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

L.P.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

EWALUACJA

1

Zapoznanie z literaturą dotyczącą wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym – tradycyjną i internetową.

Cały rok

 Nauczyciele

Arkusz samooceny


2

Wykorzystywanie w pracy zbiorów biblioteki

przedszkolnej i wzbogacanie o nowe pozycje

literatury z zakresu wychowania patriotycznego – sporządzenie wykazu literatury.

Cały rok

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele, opiekun biblioteczki – Ilona Plewa

Księgozbiór

 

Wykaz literatury

3

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce

Dydaktyczne wspomagające edukację patriotyczną np.:

- książki;

- puzzle;

- łamigłówki;

- historyjki obrazkowe;

- plansze;

- filmy;

- nagrania muzyczne.

 

W miarę potrzeb

     

Dyrektor

 

Zasoby przedszkola

4

Udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego, w tym w szkoleniach w ramach WDN.

Cały rok

Nauczyciele

Arkusze sprawozdania I i II półrocze

Dokumentacja zespołu ds. WDN

5

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć, itp.

Cały rok

       Nauczyciele

Opiekunowie stażu

Scenariusze zajęć

Arkusze sprawozdań I i II półrocze


6

Wspieranie nauczycieli odbywających staże w związku z awansami zawodowymi oraz tzw. młodych nauczycieli.

W miarę potrzeb

Dyrektor, opiekunowie stażu, wszyscy nauczyciele

Dokumentacja stażu

7

Konsultacje z metodykiem.

W miarę potrzeb

Wszyscy nauczyciele

Arkusz sprawozdania nauczycieli

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

Sprawozdanie zespołu ds. WDN

 

PRACA Z WYCHOWANKIEM

L.P.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

EWALUACJA

1

Wykorzystywanie  literatury dziecięcej w celu zapoznania i utrwalenia treści dotyczących wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w planach, dzienniku zajęć

 

2

Wyeksponowanie w salach symboli narodowych lub związanych z regionem.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku zajęć

 

               


3

Uczestnictwo dzieci  w zabawach ruchowych, muzycznych, plastycznych, językowych
sprzyjających wychowaniu patriotycznemu.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku zajęć

4

Organizowanie i wykorzystywanie w salach kącików aktywności, np.: przyrodniczego, czytelniczego, artystycznego, matematycznego.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku zajęć

5

Opracowanie i wdrażanie w planach miesięcznych tematyki kompleksowej związanej z wychowaniem patriotycznym.

Zgodnie
z planem

Nauczyciele

Zapis w dzienniku zajęć

Plany miesięczne

6

Wprowadzanie wartości w tematykach kompleksowych, np.: przyjaźń, odpowiedzialność, tolerancja, przyroda, ojczyzna.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w planach, dzienniku zajęć

7

Organizowanie wycieczek i spotkań mających na celu poszerzanie wiedzy historycznej dzieci oraz zainteresowanie ich współczesnością:

- zabytki i inwestycje;

- instytucje użyteczności publicznej;

- charakterystyczne zawody;

- inne.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku zajęć

Plany miesięczne


8

Organizowanie spotkań z lokalnymi działaczami np.: przedstawicielami ToMiko, członkami Klubu Seniora itp.

Cały rok

Nauczyciele

Sprawozdania zespołu ds. współpracy ze środowiskiem

Kronika przedszkolna

9

Organizowanie akademii okolicznościowych o charakterze patriotycznym:

- Dzień Niepodległości;

- Święto Flagi/ Dzień Konstytucji 3maja.

Cały rok

Nauczyciele

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych

10

Zapoznanie z twórczością polskich kompozytorów:

- kontakt ze szkołą muzyczną;

- wycieczka do Szafarni;

- organizacja Dnia Muzyki;

- inne.

 

 

Cały rok

 

 

Nauczyciele

Zapis w dziennikach zajęć

Arkusze sprawozdania w I i II półroczu

Kronika przedszkolna


11

Organizacja konkursów plastycznych:

- konkurs plastyczny „Kolory Niepodległości”;

 

- VI konkurs plastyczny na temat twórczości wybranego autora polskiego;

 

- XVI konkurs plastyczny nt.: „Baśni Polskich”;

 

- XV przedszkolny konkurs wiersza Ekologicznego;

 

- VII przedszkolny konkurs plastyczny nt.: „Dnia Ziemi”.

 

Listopad

 

Luty

 

Marzec/

Kwiecień

 

Kwiecień

 

 

Kwiecień

I. Orzechowska

K. Kania

 

R. Sulska

K. Kania

 

M. Lipka

 

I. Orzechowska

I. Zegarska

 

M. Działdowski

 

Zapis w dokumentacji konkursów

12

Kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi na rzecz podnoszenia kompetencji społecznych dzieci oraz wspólnych działań z zakresu edukacji regionalnej:

- Szkoła Muzyczna;

- Szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy;

- Przedszkola z terenu miasta i gminy;

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury;

- inne.

 

 

W miarę potrzeb

 

 

Nauczyciele

Zapis w dziennikach zajęć

Kronika przedszkola

Sprawozdanie zespołu ds. współpracy ze środowiskiem

Sprawozdania nauczycieli I i II przedszkole

13

Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku zajęć


14

Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych:

- kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

- poszerzanie oferty związanej z grupowymi kącikami książki np.: Magiczny Plecak Pełen Książek, książka na weekend;

- inspirowanie do aktywności np.: zeszyt lektur, albumy, działania teatralne.

 

 

Cały rok

 

 

Nauczyciele

 

 

Strona internetowa przedszkola

Zapis w dzienniku zajęć

Kronika przedszkola

15

Wyrabianie nawyków gwarantujących bezpieczeństwo dziecka:

- kodeks grupowy;

- wycieczki i spacery tematyczne;

- spotkania np.; z policjantem, strażakiem;

- realizacja programu „Baśnie w profilaktyce zagrożeń społecznych” M. Lipka.

 

 

Cały rok

 

 

Nauczyciele

 

Zapis w dzienniku zajęć

Kodeks grupowy w salach zajęć

Strona internetowa

Program

 

16

Poznawanie różnych ekosystemów.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku zajęć

Plany pracy

17

Obserwacja i diagnozowanie umiejętności dzieci.

Cały rok

Nauczyciele

Arkusze obserwacji dzieci

Sprawozdania z podsumowania obserwacji


18

Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji w oparciu o opracowane plany i programy (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, praca indywidualna).

 

Cały rok

 

Nauczyciele

Sprawozdania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Dokumentacja wychowawców

19

Włączenie do udziału w akcjach np.: zbiórka nakrętek, Paka dla psiaka.

Cały rok

Nauczyciele

Kronika przedszkolna

Strona internetowa

Sprawozdanie zespołu ds. współpracy ze środowiskiem i rodzicami

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

L.P.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

EWALUACJA

1

Organizacja zebrań ogólnych, grupowych, kontaktów indywidualnych w celu wymiany informacji.

Sierpień/

wrzesień 2018

luty 2019

 

Dyrektor, nauczyciele

Protokoły z zebrań

Według ustaleń

W miarę potrzeb

             


2

Uzgodnienia z rodzicami:

- systemu wartości realizowanych w przedszkolu;

- działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienia właściwych zachowań, w tym system nagród i kar.

W miarę potrzeb

Nauczyciele

Protokoły z zebrań

Rejestr rozmów z rodzicami

3

Zapoznanie z wynikami przeprowadzonej obserwacji i diagnozy dzieci.

Zgodnie z terminami

Nauczyciele

Protokoły z zebrań

Rejestr rozmów z rodzicami

4

Wzbogacanie kącików tematycznych.

W miarę potrzeb

Nauczyciele

Wizualizacja

Kronika przedszkolna

Strona internetowa 

5

Udział rodziców w zajęciach otwartych.

Zgodnie z planem

Nauczyciele

Ewaluacja zajęcia otwartego

6

Współudział rodziców w przygotowanie dzieci do organizowanych konkursów, uroczystości, imprez okolicznościowych i innych.

Zależne od potrzeb

Nauczyciele

Kronika przedszkola

Strona internetowa

7

Przekazywanie informacji za pośrednictwem;

- strony internetowej przedszkola:

- gazetki „Przedszkolne wieści”;

- tablic w holu.

Cały rok

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

Strona internetowa

Gazetka przedszkolna


8

Spotkania szkoleniowe dla rodziców, związane z problemami wychowawczymi lub innymi.

Zgodnie z planem WDN

Dyrektor, lider WDN

Protokoły z zebrań

Sprawozdanie zespołu ds. WDN

 

Książki o tematyce patriotycznej dla dzieci.

1.      „Polak mały. Wiersze patriotyczne”. Anna Paszkiewicz

2.      „Kto ty jesteś? Zbiór patriotycznych i ludowych piosenek i wierszy dla dzieci”. Tom I. Maria Tomaszewska

3.      „Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci”. Joanna i Jarosław Szarkowie

4.      „Kocham Polskę. Elementarz dla dzieci”. Joanna i Jarosław Szarkowie

5.      „Polska. Elementarz dla dzieci”. Joanna i Jarosław Szarkowie

6.      „Ignaś. Opowieści patriotyczne”. Wioletta Piasecka

7.      „Faustynka. Opowieści patriotyczne”. Wioletta Piasecka

8.      „Legendy polskie”. Wanda Chotomska

9.      „Za króla Piasta Polska wyrasta”. Kornel Makuszyński

10.  „Kto ty jesteś? Polak mały!”. Władysław Bełza

11.  „Warszawa”. Julian Tuwim

12.  „Jeszcze Polska nie zginęła”. Joanna i Jarosław Szarkowie

13.  „Dzieje naszej Ojczyzny”. Joanna i Jarosław Szarkowie

14.  „Opowieść o Fryderyku Chopinie”. Wyd. IBIS

15.  „Najpiękniejsze baśnie polskie”. Wyd. Zielona Sowa

16.  „Przedszkolaka elementarz dziejów” cykl książek. Andrzej Krzysztof Torbus

17.  „Wielka księga małego Polaka”. Wyd. Mac Edukacja

18.  „Mazurek Dąbrowskiego – historia naszego hymnu”. Wyd. IBIS

19.  „Jadwiga Przygoda i Franciszek Wszędobylski odkrywają Polskę”. Ewa Martynkiem

20.  „Atlas Polski dla dzieci”. Wyd. Fenix

21.  „Kolorowanka moja Ojczyzna”. Wyd. Martel

22.  „Kolorowanka 100 lat niepodległości”. Wyd. Martel

23.  „Bajki dla dzieci – Mam gen wolności”. Jerzy Ciechanowski

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.