^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy

Zatwierdzono do realizacji

uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

ROCZNY PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W KOWALEWIE POMORSKIM

na  rok szkolny 2017/2018

 

„Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez  działania z zakresu edukacji matematycznej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.);

Ustawa Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016r. poz.59);

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru   pedagogicznego  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270);

Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej          wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla  szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 poz. 356);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie  sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji  przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.);

Statut Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim;

 

Plan opracowany został w oparciu o:

· Przepisy prawa oświatowego;

·     Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018;

·  Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny;

·  Treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola;

·  Treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego;

·   Treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

Zawartość planu:

 I.            Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

II.          Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2017r.

III. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.

IV.     Spodziewane efekty.

 V.    Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2017/2018.

 

I.      Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2017/2018:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  2. Organizowanie warunków do realizacji procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka.

3. Organizowanie aktywności dziecka w zakresie nabywania samodzielności               w czynnościach samoobsługowych.

4. Organizacja warunków sprzyjających rozwojowi aktywności i zainteresowań matematycznych dziecka.

5. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

II.   Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2017r.

Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna.

         W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.

     Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy i pobytu dziecka.

Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i nadal doskonalą swoje umiejętności.

 

Przedszkole działa zgodnie z „Przedszkolnym kalendarzem imprez, uroczystości        

i konkursów”

Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach, a także akcjach

charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim.

Przedszkole wydaje własną gazetkę dla rodziców.

Przedszkole poszukuje nowych form współpracy z rodzicami.

Rodzice są zadowoleni z usług placówki

Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi

i społecznymi.

Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych

programów. Kąciki zainteresowań i atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do

swobodnej, twórczej zabawy. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym

powietrzu i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

III.Realizacja zamierzeń - zakres działań prowadzących do uzyskania  spodziewanych efektów:

 

1.     Organizowanie zabaw wspomagających rozwój dziecka w obszarze poznawczym, społecznym, emocjonalnym, fizycznym.

2.     Tworzenie warunków do kształtowania i rozwijania  zainteresowań i  uzdolnień matematycznych dziecka.

3.     Rozwijanie kompetencji matematycznych dziecka poprzez realizację programów „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

4.     Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.

5.     Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

  

IV Spodziewane efekty:

1. Nauczyciele rozwijają umiejętności i kompetencje matematyczne dziecka poprzez realizację założeń podstawy programowej, przygotowywanie i prowadzenie zajęć i zabaw opartych na  aktywnych metodach pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań uczestnicząc w doskonaleniu zawodowym.

2. Dzieci są aktywne, wykazują zainteresowanie proponowanymi formami pracy              w zakresie edukacji matematycznej, nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki szkolnej, rozwijają umiejętność praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

3. Rodzice uczestniczą w procesie kształtowania kompetencji matematycznych dziecka, współpracują w tym zakresie
z nauczycielami.

4. Środowisko lokalne postrzega przedszkole jako placówkę świadczącą wysoki poziom usług.

V. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2017/2018.

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

L.P.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

EWALUACJA

1

Zapoznanie z literatura dotyczącą edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Wrzesień 2017

 Nauczyciele

Notatka własna

2

Wykorzystywanie w pracy zbiorów bibliotek przedszkolnej         i wzbogacanie      o nowe pozycje literatury z zakresu edukacji matematycznej     w wieku przedszkolnym -  sporządzenie wykazu literatury.

Cały rok

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele, opiekun biblioteczki

Zapis w dokumentacji

 

 

Wykaz literatury

3

Wzbogacanie bazy przedszkolnej       w pomoce dydaktyczne wspomagające  rozwój czynności intelektualnych oraz edukację matematyczną dzieci.

W miarę potrzeb

Dyrektor

Wizualizacja

4

Planowanie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy         w celu pobudzania  funkcji poznawczych dzieci.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dokumentacji

5

Organizowanie zajęć matematycznych
z wykorzystaniem elementów metod
E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym

Nauczyciele

Zapis w planach, dzienniku

6

Umieszczanie       na stronie internetowej artykułów       

z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

2 razy w roku

K. Klugier

Nauczyciele

Strona internetowa

7

Obserwacja            i diagnozowanie umiejętności dzieci. Monitorowanie osiągnięć wychowanków     w zakresie edukacji matematycznej.

Październik 2017

kwiecień 2018

Nauczyciele

Wyniki prowadzonej obserwacji i diagnozy

8

Poszukiwanie skutecznych form i metod pracy wspierających rozwój dzieci        w zakresie nabywania kompetencji matematycznych.

Październik 2017

 

 

Cały rok

Nauczyciele

Indywidualne plany pracy

9

Udział nauczycieli w szkoleniach      w ramach WDN w celu wzbogacenia warsztatu pracy o nowatorskie metody i formy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych.

Zgodnie z planem WDN

Nauczyciele

Sprawozdanie z realizacji planu WDN przedszkola

10

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

Cały rok

Nauczyciele

Scenariusze zajęć, notatki własne

11

Zorganizowanie konkursu matematycznego dla dzieci 3-6 letnich                   „ Przedszkolny Omnibus"              i konkursu matematyczno-przyrodniczego dla dzieci i rodziców.

 

Zgodnie z planem

      

K.Klugier. A. Szymańska,

D. Jurkiewicz

 

Dokumentacja konkursu

 

PRACA Z WYCHOWANKIEM

L.P.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

EWALUACJA

 

 

1

Wykorzystywanie  literatury dziecięcej w celu zapoznania i utrwalenia treści dotyczących edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w planach, dzienniku

 

2

Urządzenie kącika matematycznego (waga miarki, figury geometryczne, gry matematyczno – dydaktyczne)                 i aktywne wykorzystywanie go przez dzieci  podczas zabaw dowolnych
i zorganizowanych.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

 

3

Korzystanie podczas zajęć z pomocy dydaktycznych ułatwiających dzieciom przyswajanie pojęć  matematycznych.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

 

4

Wykazywanie się,przez dzieci, wiedzą
i     umiejętnościami     matematycznymi
w codziennych sytuacjach i zajęciach.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

 

5

Uczestnictwo dzieci  w zabawach ruchowych, muzycznych, plastycznych, językowych
w połączeniu z zagadnieniami z zakresu matematyki.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

 

6

Układanie, konstruowanie  gier  (ściganek, opowiadań)– związanych       z czynnościami matematycznymi.

Zgodnie
z planem tygodniowym

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

 

7

Udział w zajęciach dydaktycznych
z wykorzystaniem metod aktywizujących

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dokumentacji

 

8

Wykorzystywanie gier dydaktycznych
i historyjek obrazkowych w pracy         z dzieckiem w celu dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych, następstw czasowych, itp.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w planach, dzienniku

 

9

Stwarzanie okazji do układania               i rozwiązywania zadań matematycznych w dostępny dla dzieci sposób

Zgodnie
 z planem tygodniowym

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

 

10

Wykorzystywanie zasobów kącika przyrodniczego do zajęć z zakresu edukacji matematycznej.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

 

11

Wykonywanie pomocy dydaktycznych
z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (kasztany, kolorowe guziki, sznurki, fasolka itp.) do zajęć matematycznych i innych.

Zgodnie
z planem

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

 

12

Uczestnictwo w wycieczkach, spotkaniach mających na celu ukazanie dzieciom zastosowania wiedzy matematycznej  w życiu codziennym, np. spotkanie z krawcową, wyjście do sklepu, obserwacja pracy w kuchni, itp.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w planach, dzienniku

 

13

Prowadzenie zabaw i eksperymentów skłaniających dzieci do wyciągania wniosków

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

 

14

Udział dzieci w konkursach, turniejach
o charakterze matematycznym.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dokumentacji

 

15

 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu kształtowanie odporności emocjonalnej (gry edukacyjne, łamigłówki, rozwiązywanie zadań, gry    z elementami współzawodnictwa itp.)

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dokumentacji

 

16

Stwarzanie sytuacji podczas różnych zajęć, zabaw do układania zadań matematycznych i do rozwiązywania ich w dostępny dla dzieci sposób.

 

Cały rok

 

Nauczyciele

 

Zapisy w dokumentacji

                     

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

L.P.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

EWALUACJA

1

Organizacja zebrań ogólnych, grupowych, kontaktów indywidualnych w celu wymiany informacji, ujednolicenia oddziaływań wychowawczo–dydaktyczno – opiekuńczych.

Sierpień/wrzesień 2017

luty 2018

 

Dyrektor, nauczyciele

Protokoły z zebrań

2

Udostępnianie i zapoznawanie z literaturą związaną z edukacją matematyczną.

Cały rok

Nauczyciele

Kącik dla rodziców, gazetka przedszkolna, strona internetowa

3

Wzbogacenie kącika matematycznego
o różnorodne materiały (kasztany, szyszki, żołędzie …)

W miarę potrzeb

Nauczyciele

Kącik matematyczny

4

Umieszczenie na stronie internetowej artykułów dotyczących rozwijania kompetencji matematycznych dziecka
w wieku przedszkolnym.

Cały rok

K. Klugier

Nauczyciele

Strona internetowa

5

Udział rodziców w zajęciach otwartych związanych z edukacją matematyczną.

Zgodnie

 z planem

Nauczyciele

Ewaluacja zajęcia otwartego

6

Zapoznanie z wynikami przeprowadzonej obserwacji i diagnozy dzieci (zgodnie
z obowiązującymi terminami)

Październik/

listopad  2017

Kwiecień/maj 2018

Nauczyciele

Zebranie z rodzicami

7

Prowadzenie rozmów, przekazywanie najważniejszych informacji rodzicom dotyczących rozwoju dziecka.

Cały rok

Nauczyciele

Konsultacje indywidualne, protokoły zebrań

8

Zachęcanie rodziców do bieżącego zapoznawania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej.

Cały rok

Nauczyciele

Zapis w dokumentacji

9

Współudział  rodziców w przygotowanie dzieci do organizowanych konkursów matematycznych i innych.

Zależnie od potrzeb

Nauczyciele

Zapis w dokumentacji

10

Zorganizowanie spotkania ze specjalistami
( np. z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Golubiu – Dobrzyniu) nt „Dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki”.

Zgodnie z planem WDN

Dyrektor, lider WDN

Zapis w dokumentacji

               

Wykaz literatury związanej z tematem:

v L    Literatura zwarta:

·        M. Fiedler, „Matematyka już w przedszkolu”;

·  H. Moroz, „Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym”;

·       E. Gruszczyk –Kolczyńska, E Zielińska, „Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi i zapamiętywania;

·    E. Gruszczyk Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, „Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowani gier matematycznych?”;

·     E. Gruszczyk –Kolczyńska, E. Zielińska, „Edukacja matematyczna dzieci, dziecięca matematyka, książka dla rodziców i nauczyciel

E. Gruszczyk –Kolczyńska, E. Zielińska, „Dziecięca matematyka, metodyka i scenariusze zajęć”;

·        T. Fiutowska, J. Misiak, „Od A do Z, zabawy matematyczne i ciekawostki;

·   T. Michalik, „Rozrywki umysłowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, zagadki, rebusy, krzyżówki, wiersze
o treści matematycznej”;

·        A. Siemek –Tylikowska, A. Tylikowska, „Takie same, szersze, węższe”;

·  M. Staniek, „Świat odgłosów, zabawy i gry kształtujące umiejętności matematyczne”;

·        K. Wojciechowska, „Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu”;

·     N. N. Poddajkow „Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym”;

·       B. Bieleń, „Rozwój myślenia dzieci”.

v        Analiza artykułów w „Wychowanie w przedszkolu”:

·     M. Barańska, E. Jakacka, „Liczba i cyfra”, Bliżej przedszkola, czerwiec 2014, 6.153;

·        I. Rup, „Dni tygodnia”, Bliżej Przedszkola, 2014, 7/8.154/155;

·  H. Adamczyk, J. Juszczk – Guca, „Z matematyka z pan brat już od najmłodszych lat”, 2014,7/8.154/155;

·       M. Trojanowicz –Kasprzak, „Matematyka od niechcenia”, Bliżej Przedszkola ,styczeń 2015, 1.160;

·        K. Turek, „Matematyka jest w nas”, Bliżej Przedszkola ,styczeń 2015, 1.160;

·        N. Łasocha, „Znam już te cyfry”, Bliżej Przedszkola ,styczeń 2015, 1.160;

·        J. Jabłońka, „Wesoła matematyka”, Wychowanie w przedszkolu, 11/2012;

·  Aleksandra Salwa, „Mamo tato zagrajmy w życie –renesans gier planszowych”, Wychowanie w przedszkolu 1/2014.

·       M. Milczewska, „Ile matematyki jest w cieście”, Wychowanie w przedszkolu 8/2012;

·  F. Piechota, E. Szymczak, „Matematyczne rytmy”, Wychowanie w przedszkolu 9/2013

 

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.