^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy

 

PRP.png

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
 • Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658);
 • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 poz. 356);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.);
 • Statut Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Plan opracowany został w oparciu o:

 • przepisy prawa oświatowego;
 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020;
 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok szkolny.

Cele główne:

 1. wyrabianie kompetencji matematycznych u dzieci, przygotowanie do uczenia się matematyki;
 2. kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich małą ojczyzną poprzez poznanie historii, kultury, tradycji
  i zwyczajów oraz przyrody.

Cele szczegółowe - dzieci:

 1. są aktywne w zakresie edukacji matematycznej, uczestniczą poprzez zabawę w proponowanych im formach aktywności;
 2. poznają zagadnienia związane z matematyką (liczby i przeliczanie, szacowanie, kształty figur matematycznych, pojęcia czasu
  i przestrzeni;
 3. poznają nowe technologie oraz poznają najważniejsze zasady bezpieczeństwa w sieci;
 4. potrafią w sposób praktyczny zastosować zdobyte podczas zajęć kompetencje matematyczne w codziennym życiu (np. podczas zabawy
  w sklep);
 5. zdobywają wiedzę na temat tradycji ludowych, obyczajów i kultury własnych przodków;
 6. interesują się swoją „Małą ojczyzną” - miejscem, w którym się urodziły i żyją;
 7. zapoznają się z historią Kowalewa Pomorskiego, ciekawymi osobami, miejscami i najważniejszymi zabytkami miasta;

Spodziewane efekty:

 1. Nauczyciele doskonalą się zawodowo, są otwarci na poszukiwanie nowych i skutecznych metod i technik pracy w zakresie edukacji matematycznej i patriotycznej.
 2. Dzieci są aktywne, wykazują zainteresowanie proponowanymi formami pracy, nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne
  do rozpoczęcia nauki szkolnej, dbają o bezpieczeństwo własne i innych, są świadome własnej tożsamości.
 3. Rodzice uczestniczą w procesie wychowania i edukacji dziecka, współpracują w tym zakresie z nauczycielami.
 4. Środowisko lokalne postrzega przedszkole jako placówkę świadczącą wysoki poziom usług.

 

Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń.

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELI

L.P.

CEL /ZADANIE

TERMIN

1.

Zapoznanie z literaturą dotyczącą edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym – tradycyjną i internetową.

Cały rok

2.

Stworzenie wspólnej matematycznej bazy danych w postaci segregatora „Edukacja matematyczna
w przedszkolu”
zawierającego: bibliografię książek i czasopism, ciekawych artykułów, propozycji rozwiązań metodycznych i scenariuszy zajęć.

Cały rok

3.

Udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego, w tym w szkoleniach WDN (rady szkoleniowe, zajęcia koleżeńskie, samokształcenie).

Cały rok

4.

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć, itp.

Cały rok

5.

Wspieranie nauczycieli odbywających staże w związku z awansami zawodowymi oraz tzw. młodych nauczycieli.

W miarę potrzeb

 

PRACA Z DZIEĆMI

L.P.

CEL /ZADANIE

TERMIN

1.

Wykorzystywanie literatury dziecięcej w celu zapoznania i utrwalenia treści dotyczących edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Cały rok

2.

Wyeksponowanie w salach kącików matematycznych.

Cały rok

3.

Organizowanie zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki (itp. dotyczące znajomości własnego ciała, stron czy kierunków w przestrzeni).

Cały rok

4.

Systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw z matematyką oraz opracowanie i wdrażanie w planach miesięcznych tematyki związanej z edukacją matematyczną.

Cały rok

5.

Organizowanie wycieczek mających na celu ukazanie dzieciom praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym (np. wycieczka do sklepu, spotkanie z krawcową).

Zgodnie
z programem preorientacji zawodowej

6.

Zachęcanie dzieci do podejmowania działań manipulacyjnych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych liczmanów, kształtów i figur geometrycznych.

Cały rok

7.

Obserwacja i diagnozowanie umiejętności dzieci, w tym pod kątem umiejętności matematycznych.

Cały rok

8.

Wspieranie dzieci mających problemy z opanowaniem treści z obszaru edukacji matematycznej oraz dzieci wykazujących zainteresowanie matematyką i mających zdolności matematyczne (praca indywidualna z dziećmi).

Cały rok

9.

Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji w oparciu o opracowane plany i programy (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia indywidualne z dziećmi).

Cały rok

10.

Organizowanie cyklicznych zajęć mających na celu poznanie przez dzieci wybranych kolorów i kształtów figur geometrycznych („Dni kolorowych figur”).

wg Przedszkolnego kalendarza imprez
i uroczystości

11.

Obchody Światowego Dnia Matematyki

12 marca

12.

Wykorzystywanie tablicy interaktywnej na zajęciach matematycznych.

Cały rok

13.

Organizacja wewnętrznych konkursów i turniejów matematycznych w najstarszych grupach przedszkolnych.

luty/marzec

14.

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Kowalewie Pomorskim – udział w konkursach, obserwacja lekcji matematyki w klasie I przez najstarsze grupy, itp.;

W miarę potrzeb

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

L.P.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

1.

Organizacja zebrań ogólnych, grupowych, kontaktów indywidualnych w celu wymiany informacji.

Sierpień/

wrzesień 2019

luty 2020

2.

Przekazywanie informacji za pośrednictwem;

- strony internetowej przedszkola;

- gazetki „Przedszkolne wieści”;

- tablic w szatni przedszkolnej.

Cały rok

3.

Angażowanie rodziców do wzbogacania twórczych kącików matematycznych i badawczych w przedmioty codziennego użytku (guziki, sznurowadła, korale, nakrętki, itp.).

W miarę potrzeb

4.

Udział rodziców w zajęciach otwartych związanych z realizacją omawianych treści.

Zgodnie z planem

5.

Zapoznanie z wynikami przeprowadzonej obserwacji (wszyscy nauczyciele) i diagnozy dzieci (wychowawcy
6-tków).

Zgodnie z terminami

6.

Kontynuowanie w domu działań edukacyjno – wychowawczych nauczyciela (gry, zabawy, czytelnictwo, itp.).

Systematycznie

7.

Współudział rodziców w przygotowaniu dzieci do organizowanych konkursów, uroczystości, imprez okolicznościowych i innych.

Zależnie
od potrzeb

8.

Zamieszczanie na stronie WWW. oraz w gazetce przedszkolnej w zakładce „Matematyka małego smyka” artykułów z zakresu rozwijania kompetencji matematycznych w domu oraz propozycji łamigłówek lub zadań matematycznych dla najmłodszych

Cały rok

9.

Spotkania szkoleniowe dla rodziców, związane m.in. z kształtowaniem kompetencji dzieci w zakresie edukacji matematycznej.

Zgodnie z planem WDN

W związku z planowanymi w styczniu 2020 roku obchodami 100 Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej
w naszym przedszkolu kontynuowane będą działania z zakresu wychowania patriotycznego, ze szczególnym uwzględnieniem poznawania historii i kultywowania tradycji „Małej Ojczyzny”, w szczególności:

L.P.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

1.

Organizowanie wycieczek i spotkań mających na celu poznawanie własnej miejscowości, m. in.:

- zabytki;

- instytucje użyteczności publicznej;

- osoby znaczące dla środowiska lokalnego, m. in. Burmistrz Miasta, przedstawiciele ToMiko, członkowie Klubu Seniora;

- oglądanie wystaw w MGOK;

- charakterystyczne zawody.

Cały rok

2.

Organizowanie akademii okolicznościowych o charakterze patriotycznym: Dzień Niepodległości, Święto Flagi/ Dzień Konstytucji 3 maja;

Cały rok

3.

Zorganizowanie wewnętrznego konkursu plastycznego dla dzieci i ich rodziców „Piękne nasze Kowalewo Pomorskie” („Pocztówka z Kowalewa Pomorskiego”)

styczeń 2020

4.

Wprowadzanie w realizowanych tematykach kompleksowych wartości takich jak przyjaźń, odpowiedzialność, przyroda, ojczyzna, patriotyzm lokalny.

Cały rok

5.

Organizowanie zajęć integracyjnych z rodzicami związanych ze świętami okolicznościowymi.

Cyklicznie

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.