Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy

  

 

ROCZNY PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZEGO

W KOWALEWIE POMORSKIM

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
  dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U. z 2020 r. poz. 1389);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
  ( U. z 2020 r. poz. 1394);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach ( U. z 2020 r. poz. 1386);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( U. z 2020 r. poz. 1385);
 • Statut Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o:

 • przepisy prawa oświatowego;
 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021;
 • podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej.

Zawartość planu:

 1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021;
 2. Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku 2019/2020 wynikająca z nadzoru dyrektora;
 3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań;
 4. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji;
 5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021;
 6. Przydział zadań i zajęć dodatkowych nauczycieli;
 7. Zespoły zadaniowe nauczycieli;
 8. Spodziewane efekty. 

1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
  i respektowanie norm społecznych.

2. Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2019/2020:

 • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy dla dzieci. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.
 • Baza lokalowa przedszkola pozwala na realizację przyjętych programów wychowania przedszkolnego.
 • Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, panuje w nim dobra atmosfera pracy.
 • W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjne, które wspomagają pracę
  z dziećmi
 • Organizacja zajęć w przedszkolu zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, rozwija kreatywność, samodzielność, umiejętność współdziałanie w grupie oraz przygotowuje je do dalszej edukacji
 • Przedszkole wychowuje do wartości oraz kształtuje właściwe postawy dzieci poprzez zajęcia dodatkowe i propagowanie idei wolontariatu.
 • Kąciki zainteresowań (stałe i czasowe) są ubogacane, sprzyjają podejmowaniu przez dzieci samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Nauczyciele, organizując dzieciom czas, umożliwiają im samodzielny wybór zabawy, sposób wykonania zadania, organizowania czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami
 • Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi wybrane metody multimedialne, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 • W trakcie kształcenia na odległość nauczyciele udostępniają materiały w rozsądnej ilości
  i odpowiednich odstępach czasowych. Są to: opracowane przez nich propozycje twórczej aktywności dzieci, linki do słuchowisk, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programy, zabawy on-line, propozycje wykonania prac plastyczno-technicznych, zabaw badawczych i eksperymentó
 • Nauczyciele na stronie internetowej przedszkola prezentują podejmowane działania
  i osiągnięcia dzieci, zamieszczają artykuły w prasie lokalnej.
 • Nauczyciele przy realizacji procesu edukacyjnego współpracują w ramach powołanych zespołów nauczycielskich.
 • Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe.
 • Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości.
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci.
 • Rodzice chętnie podejmują współpracę z placówką.

 

3.Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań:

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i aktywności dzieci

zadania/sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy

Przedstawienie przez nauczycieli programów
planowanych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.

nauczyciele

czerwiec.2020

Zatwierdzenie przedszkolnego zestawu programów
na rok szkolny 2020/2021, zaopiniowanie przez RP.

dyrektor

do 01.09.2020

Ustalenie ramowego rozkładu dnia dla każdej grupy przedszkolnej.

nauczyciele

wrzesień 2020

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach.

nauczyciele

cały rok

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

zadania/sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wg przyjętych narzędzi :

- obserwacje wstępne - ustalenie wniosków do indywidualizacji
   i wpisanie do indywidualnych arkuszy obserwacji;

- obserwacje śródroczne - ustalenie postępów/zmian rozwojowych;

- obserwacje końcowe - analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu
   do dziecka i grupy;

- analiza gotowości szkolnej.

nauczyciele

cały rok

Wskazanie dzieci, które powinny być objęte pomocą
psychologiczno-pedagogiczną i przekazanie informacji dyrektorowi:

- wspieranie rozwoju w toku bieżącej pracy;

- indywidualne/grupowe wspieranie rozwoju;

- w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – terapia
logopedyczna, kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych,
zajęcia rewalidacyjne, inne.

nauczyciele

październik 2020

(po obserwacji wstępnej)

Udział dzieci w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

nauczyciele, nauczyciel wychowania fizycznego

cały rok

Powołanie zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
z uwzględnieniem wniosków nauczycieli oraz opinii i orzeczeń.

dyrektor

cały rok
według potrzeb

Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.

nauczyciele

cały rok

Ocena efektywności realizowanych form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

nauczyciele

po obserwacji śródrocznej
i końcowej

Powołanie zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

dyrektor

cały rok
według potrzeb

Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

zespół ds. pomocy psychologiczo-pedagogicznej

po obserwacji śródrocznej
i końcowej

Opracowanie IPET-ów dla dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego.

zespół ds. pomocy psychologiczo-pedagogicznej

według potrzeb

Realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zajęć rewalidacyjnych oraz dokumentowanie pracy z dzieckiem.

zespół ds. pomocy psychologiczo-pedagogicznej

cały rok

Prowadzenie zajęć wspierających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

nauczyciele

cały rok

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

zadania/sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość
w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej,
w porozumieniu z rodzicami:

- korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac
kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem
różnymi sposobami komunikacyjnymi (telefon, poczta elektroniczna);

- wymieniania informacji między nauczycielem a rodzicem
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

dyrektor

nauczyciele

w sytuacji wprowadzenia nauczania zdalnego

Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym również informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej.

dyrektor

nauczyciele

według potrzeb

Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola
z zakresu kształcenia na odległość według wzoru raportu.

dyrektor

według potrzeb

Edukowanie dzieci w zakresie rozpoznawania zagrożeń płynących
z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

nauczyciele

cały rok

Uwrażliwianie rodziców na bezpieczeństwo dziecka w sieci Internet
oraz konieczność stosowania wobec dzieci korzystających
z zasobów sieci kontroli rodzicielskiej.

nauczyciele

cały rok

Korzystanie z narzędzi TIK w toku bieżącej
pracy dydaktycznej.

nauczyciele

cały rok

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.

nauczyciele

09.02.2021

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem
gier edukacyjnych i multimedialnych, m.in. dywan interaktywny.

nauczyciele

cały rok

Udział nauczycieli w dostępnych szkoleniach
celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia
z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

nauczyciele

cały rok

Działania wychowawcze przedszkola Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

zadania/sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy

Kodeks przedszkolaka – tworzenie zbioru zasad i norm postępowania
obowiązujących w przedszkolu.

nauczyciele

wrzesień 2020

Czarodziejskie słowa – wdrażanie do stosowania
zwrotów grzecznościowych.

nauczyciele

cały rok

Obchody Dnia Przedszkolaka - podkreślenie
wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci.

nauczyciele

20.09.2020

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, okazywanie
troskliwości i zainteresowania kolegom/koleżankom z grupy,
np. zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci.

nauczyciele

cały rok

Ustalenie dyżurów w grupach przedszkolnych
i zakresu obowiązków z nimi związanych.

nauczyciele

cały rok
według potrzeb

Kontynuacja bajkoterapii z wykorzystaniem aktywności werbalnej, teatralnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej.

nauczyciele

cały rok

Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduły

Anita Olszewska

(grupa Żabki)

cały rok

Zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym
oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia
dla tożsamości narodowej.

nauczyciele

zgodnie
z omawianą tematyką

Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o ,,małej ojczyźnie” poprzez: spotkaniach z interesującymi ludźmi, stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym,
udział w patriotycznych uroczystościach lokalnych.

nauczyciele

cały rok

Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością,
zapoznanie z ważniejszymi zabytkami, herbem, legendami
i charakterystycznym budownictwem - umożliwienie dzieciom poznania najbliższego otoczenia poprzez wycieczki i spacery.

nauczyciele

zgodnie
z omawianą tematyką

Organizowanie akademii okolicznościowych
o charakterze patriotycznym: Dzień Niepodległości,
Święto Flagi/Dzień Konstytucji 3 Maja.

wyznaczony nauczyciel zgodnie z kalendarzem imprez

zgodnie
z kalendarzem imprez
i uroczystości

Piękne nasze Kowalewo Pomorskie - zorganizowanie
wewnętrznego konkursu plastycznego dla dzieci i ich rodziców.

wyznaczony nauczyciel

zgodnie
z kalendarzem imprez
i uroczystości

Zorganizowanie w salach kącika patriotycznego.

nauczyciele

wrzesień 2020

Udział dzieci w uroczystościach lokalnych,
zwiedzanie wystaw okolicznościowych.

nauczyciele

cały rok

Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących
do aktualnie obchodzonych świąt/omawianej tematyki.
Uczenie się na pamięć utworów.
Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych.

nauczyciele

cały rok

Prowadzenie zajęć uwzględniających wzorce
właściwych zachowania i utrwalających dobre nawyki.

nauczyciele

cały rok

Wymiana doświadczeń między nauczycielami
(dzielenie się wiedzą, scenariuszami, pomocami dydaktycznymi) prowadzenie zajęć koleżeńskich.

nauczyciele

cały rok

Doskonalenie własnego warsztatu pracy

poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach,
warsztatach i kursach dotyczących wychowania do wartości.

nauczyciele

cały rok

Współpraca z rodzicami w celu wzbogacania wiedzy, zbiorów
i pomocy przybliżających dzieciom omawianą problematykę.

nauczyciele

cały rok

Przekazywanie rodzicom informacji z wykorzystaniem
strony internetowej przedszkola, gazetki Przedszkolne wieści,
tablic informacyjnych.

nauczyciele

cały rok

Organizacja zebrań ogólnych, grupowych, kontaktów indywidualnych, zajęć otwartych w celu wymiany informacji.

dyrektor

nauczyciele

cały rok, według harmonogramu

4.Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 • Od przedszkolaka do pierwszaka Iwona Broda
 • Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości Jolanta Wasilewska
 • Trefliki w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego. Dorota Kossakowska
 • Baśnie w profilaktyce zagrożeń społecznych Maria Lipka
 • Muzyka a wszechstronny rozwój dziecka Dorota Jurkiewicz
 • Przedszkolak małym ekologiem Dorota Jurkiewicz
 • Rosnę zdrowo na sportowo Anita Olszewska
 • Tak dla Jezusa. Program nauczania religii. Karol Zegan, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
 • Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych. Mariola Bogucka, Dorota Łoś

5.Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021:

LP.

NAZWA IMPREZY/UROCZYSTOŚCI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.

Gminny Dzień Przedszkolaka

20 września

 

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października

 

3.

Pasowanie na Przedszkolaka

październik/
listopad

 

4.

Dnia Niepodległości

11 listopada

 

6.

Andrzejki

29 listopada

 

7.

Wizyta Świętego Mikołaja

6 grudnia

 

8.

Uroczystość Wigilijna

grudzień

 

9.

Bal karnawałowy

styczeń/luty

 

10.

Dzień Babci i Dziadka

21-22 stycznia

 

11.

Walentynki .

14 lutego

 

12.

Marzanna

21 marca

 

13.

Poszukiwanie „wielkanocnego zajączka”

kwiecień

 

14.

Akademia z okazji Dnia Flagi/Święta Konstytucji 3 Maja

1-3 maja

 

15.

Dzień Rodziny

26 maja

 

16.

Obchody Dnia Dziecka – Spartakiada Sportowo – Ekologiczna

1 czerwca

 

17.

Uroczyste pożegnanie najstarszych grup

czerwiec

 

Szczegółowy Przedszkolny kalendarz imprez, uroczystości i konkursów na rok szkolny 2020/2021 stanowi Załącznik nr1

6. Przydział zadań i zajęć dodatkowych:

LP.

ZADANIE DODATKOWE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola
(główna i 4 grupy starsze).

Przekazywanie artykułów na stronę internetową Urzędu Miejskiego Z ostatniej chwili.

Aneta Bejgier

2.

Kącik logopedyczny – artykuły na stronę internetową przedszkola i do gazetki przedszkolnej.

Anna Chmielewicz-Krzyżanowska

3.

Akcja charytatywna: Szlachetna paczka..

Marcin Działdowski

4.

Akcja charytatywna Zbiórka przyborów szkolnych..

Informacja dla dyrektora i nauczycieli dotycząca szkoleń, warsztatów, konferencji, itp.

Dorota Jurkiewicz

5.

Koordynator ds. BHP.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola
(4 grupy młodsze).

Akcje charytatywne: zbiórka nakrętek, zbiórka baterii.

Katarzyna Klugier

6.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

Redagowanie gazetki Przedszkolne wieści z dodatkiem
Eko-przedszkolak.

Maria Lipka

7.

Opieka nad zabawkami na placu zabaw oraz plan korzystania z placu.

Artykuły do Gońca kowalewskiego (I i II półrocze)

Anita Olszewska

8.

Biblioteczka przedszkolna.

Apteczki.

Ilona Plewa

9.

Zapoznanie z ofertą konkursów i akcji – poinformować nauczycieli, dostarczyć informację dyrektorowi.

Małgorzata Seifert-Kamper

10.

Opieka nad przyrządami do ćwiczeń i salą gimnastyczną. Opieka nad instrumentami muzycznymi.

Magdalena Studnicka

11.

Informacje (gazetki) dla rodziców – tablice ogłoszeń

Renata Sulska

12.

Redagowanie gazetki Przedszkolne wieści z dodatkiem
Eko-przedszkolak.

Monika Taborek

13.

Akcja charytatywna: Szlachetna paczka..

Akcja charytatywna Zbiórka przyborów szkolnych..

Oliwia Talkowska

14.

Opieka nad sprzętem audiowizualnym, płytoteką,
zgrywanie zdjęć.

Akcja charytatywna Góra grosza.

Justyna Winnicka

15.

Zastępca dyrektora.

Iwona Zegarska

 7. Zespoły zadaniowe nauczycieli:

LP.

NAZWA ZESPOŁU

SKŁAD ZESPOŁU

1.

Ds. kultywowania tradycji

Maria Lipka

Aneta Bejgier

Justyna Winnicka

2.

Ds. wychowawczych

Ilona Plewa

Monika Taborek

Marcin Działdowski

3.

Ds. współpracy z rodzicami.

Marcin Działdowski

Aneta Bejgier

Magdalena Studnicka

4.

Ds. współpracy ze środowiskiem.

Aneta Bejgier

Ilona Plewa

Justyna Winnicka

5.

Ds. regulaminów i procedur

Renata Sulska

Dorota Jurkiewicz

Katarzyna Klugier

6.

Ds. statutu

Ilona Plewa

Dorota Jurkiewicz

Anna Chmielewicz-Krzyżanowska

7.

Ds. doskonalenia zawodowego

Dorota Jurkiewicz

Anna Chmielewicz-Krzyżanowska Małgorzata Seifert-Kamper

8.

Ds. ewaluacji wewnętrznej

Katarzyna Klugier

Anita Olszewska

Małgorzata Seifert-Kamper

9.

Ds. preorientacji zawodowej

Małgorzata Seifert-Kamper

Monika Taborek

Justyna Winnicka

10.

Ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Anna Chmielewicz-Krzyżanowska

Ilona Plewa

Małgorzata Seifert-Kamper

Justyna Winnicka

11.

Ds. planowania

Maria Lipka

Katarzyna Klugier

Anita Olszewska

12.

Ds. promocji zdrowia

Anita Olszewska

Oliwia Talkowska

Renata Sulska

13.

Ds. dekoracji przedszkola

Aneta Bejgier

Anita Olszewska

Małgorzata Seifert-Kamper

Renata Sulska

Justyna Winnicka

8. Spodziewane efekty:

Nauczyciele:

 • rozwijają swoje umiejętności w zakresie wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość;
 • wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną oraz realizują zapisy podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci;
 • wspomagają rodziców w kształtowaniu postaw i respektowaniu norm społecznych;
 • komunikują się z rodzicami osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, poprzez komunikatory internetowe, poszukują nowatorskich form współpracy;
 • zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno–pedagogiczne wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Dzieci:

 • są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość;
 • wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z podstawowych narzędzi i zasobów cyfrowych;
 • są świadome niebezpieczeństw związanych z technologią cyfrową;
 • otrzymują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • prezentują pożądane postawy społeczno-moralne (np. rzetelność, opiekuńczość, empatię, szacunek, odpowiedzialność, przyjaźń;
 • są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych;
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych.

Przedszkole:

 • jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły;
 • dba o bezpieczeństwo dzieci, w tym bezpieczeństwo cyfrowe;
 • wychowuje do wartości moralnych takich jak: szacunek, odpowiedzialność, pokojowość, przyjaźń, patriotyzm.

 

uchwała nr 3