^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zarządzenie Burmistrza Miasta

Or.0050.10.2018

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2018

BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 22 stycznia 2018 roku

 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,

do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie

 

            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                            i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Publicznego oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M.Lewandowska

 

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                   /-/ Andrzej Grabowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 10/2018

                                                                                                                             Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

                                                                                                                             z dnia 22 stycznia 2018 roku

 

                                                                                                                     

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2018 r.

do 16 marca 2018 r.

od 7 maja 2018 r.

do 11 maja 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do Przedszkola Publicznego,

oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  

od 19 marca 2018 r.

do 26 marca 2018 r.

od 14 maja 2018 r.

do 16 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 9 kwietnia 2018 r.

23 maja 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 16 kwietnia 2018 r.

do 28 maja 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 19 kwietnia

30 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]Zmiany w ustawie – z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203.

Copyright © 2017. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.