^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ochrona danych osobowych

IOD

Informacja dla Rodziców
Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim (87-410), ul. Konopnickiej 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (56) 68 41 522.
2. Przedszkole wyznaczyło Inspektora ochrony danych. Kontakt z Inspektorem za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny podany w punkcie 1, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych lub danych Państwa dziecka (z dopiskiem "IOD").
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu edukacyjno -wychowawczego i opiekuńczego, prowadzenia dokumentacji, w tym dzienników zajęć, realizacja żywienia dzieci w przedszkolu, realizacja zajęć dodatkowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe i ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
b) art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną Państwo jesteście lub będziecie,
c) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej na formularzach zgody, np. publikacja zdjęć.
4. W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe Państwa/Państwa dzieci będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, a następnie przez czas określony przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji, bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie zgody).
5. Państwa dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii.
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można złożyć w formie stosownego żądania na adres pocztowy Administratora podany w punkcie 1.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
8. Odbiorcami danych mogą być podmioty (z wyjątkiem organów publicznych, uprawnionych do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa), którym Administrator danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, oraz m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkować niemożnością świadczenia usług oferowanych przez przedszkole, realizowania ustawowych zadań oraz uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W trakcie pracy zdalnej nauczyciele mogą komunikować się z uczniami/ opiekunami prawnymi za pomocą dziennika elektronicznego oraz innych kanałów przekazu elektronicznego, zapewniając bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim (87-410), ul. Konopnickiej 13,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 566841522 (dalej: Administrator danych).
 2. W przypadku wykorzystywania przez Administratora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym jest Minister Edukacji Narodowej.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres Administratora lub poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających zdalną formę kształcenia w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w związku z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020, poz. 493 i poz. 492).
 6. Dane osobowe dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
 7. imię (imiona) nazwisko,
 8. dane kontaktowe, adres poczty e-mail,
 9. numer telefonu,
 10. informacje o: uczęszczaniu dziecka do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania dziecka do jednostki systemu oświaty, rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której dziecko uczęszcza oraz oddziale do którego dziecko uczęszcza,
 11. nazwy użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.
 12. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych oraz organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa.
 13. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej formy edukacji. Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu przetwarzania.
 14. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swojego dziecka, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
 15. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
 16. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Przedszkole w ramach zdalnego nauczania.
Copyright © 2024. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.