^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALEWIE POMORSKIM

PROGRAM  PROFILAKTYCZNY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W KOWALEWIE POMORSKIM

 

                                                                        Opracowali: Izabela Orzechowska

                                                                                         Marcin Działdowski

 

Podstawa prawna:

Ø     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø     Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

Ø     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.),

Ø     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz 977),

Ø     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników
(Dz. U. z 2012 r. poz. 752); 

 

PLAN PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

1.          Wstęp

2.          Cele programu

3.          Adresaci program

4.          Bloki tematyczne programu i ich charakterystyka

5.          Metody i formy realizacji programu

6.          Ewaluacja programu

7.          Narzędzia do ewaluacji programu

                                          I.            WSTĘP

            Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole” (źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. Nr 61, poz.624). Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak   i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

            Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast owa profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

            Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci        w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw  i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania         o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

             Program można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkich nauczycieli oddziałów samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego itp. Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i współpracy z rodzicami.

 

                                       II.            CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

 • Promocja zdrowego stylu życia,
 • Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych,
 • Tworzenie warunków sprzyjających  własnemu i innych bezpieczeństwu, 
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
 • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych,
 • Rozwijanie aktywności ruchowej,
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie,
  na wycieczkach, spacerach,
 • Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających
  z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw,  środków chemicznych,  nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt,
 • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych,
 • Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z  przemocą i uzależnieniami,
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z  rówieśnikami. 
 • Rozwijanie empatii, asertywności;

                                   III.            ADRESACI PROGRAMU

·        dzieci 3,4,5,6 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem,

·        nauczyciele zatrudnieni w placówce,

·        rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem,

·        inni pracownicy przedszkola, oraz osoby związane z placówką.

 

                                   IV.            BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU I ICH CHARAKTERYSTYKA

Nazwa bloku
tematycznego

 

Zamierzone cele operacyjne

Dziecko:

 

1.     Bezpieczeństwo
na co dzień

 

- rozumie pojęcie bezpieczeństwo;

- nie oddala się samo od grupy przedszkolnej;

- wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła,

 -wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz własnego adresu zamieszkania;

- wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych;

- wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców/opiekunów;

- przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy);

- stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw/sprzętu/zabawek

- samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny;

- nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami, szkłem
i inne.;

- porusza się w miejscach dozwolonych;

- orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc
(np. do policjanta);

- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;

- rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze;

- stosuje się do sygnalizacji świetlnej;

- wie, jakie są numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112);

- zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne;

- przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu/życiu oraz ich konsekwencje;

- gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka, pielęgniarkę (w miarę możliwości);

- potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,  nie drażni zwierząt,

- wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem,

- reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.;

 

2.       Piramida zdrowego
żywienia

 

- myje owoce i warzywa przed spożyciem;

- przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;

- dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą;

- zna umiar w jedzeniu (nie objada się);

- poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia i rozumie jej strukturę (jej piętra);

- orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko
i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);

- podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu = przeziębianie się);

 

 

3. Higieniczny tryb życia

 

- rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia;

- wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny;

- stosuje higienę na co dzień;

-  myje ręce przed / po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;

- dba o czystość ubrania / bielizny;

- wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych;

- rozumie przyczyny chorób zakaźnych,

- zasłania usta podczas kaszlu / kichania;

- unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą;

- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość,

- dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel, używanie kosmetyków);

- używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych;

- utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie (np. sprząta po sobie);

-  zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu);

- rozumie istotę wypoczynku;

- wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;

- podkreśla rolę codziennych ćwiczeń fizycznych;

- uczy się podstawowych umiejętności relaksacji i odprężenia (higiena psychiczna);

- wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne)

- wie o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach;

- wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych,

- wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,

 

4. Ruch w życiu człowieka

- posługuje się pojęciem zdrowie;

- ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;

- rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;

- wie o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;

- bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się;

- dba o prawidłową postawę ciała;

-  wie w jaki sposób można aktywnie wypoczywać.

- wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu;

 

5. Zagrożenia ze środowiska przyrodniczego

 

 

 

 

 

- nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich;

- wie, że nie należy karmić bez zgody / drażnić zwierząt;

- wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;

- przyjmuje pozycje obronną, by uniknąć, np. pogryzienia

- orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np.
o terenie strzeżonym przez psa;

- zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące);

- nie spożywa owoców roślin niewiadomego pochodzenia;

- rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym
w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.

- rozumie symbole w prognozie pogody;

6.     Działania proekologiczne

- rozumie potrzebę oszczędzania energii, wody;

- wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem

- jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy,

- zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza,

- zna pojęcie recykling,

- potrafi segregować odpady i rozumie zasadność tego działania;

-  zbiera surowce wtórne, np. nakrętki, baterie;

- bierze udział w akcjach i wydarzeniach proekologicznych, np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata – Polska;

- uczestniczy w konkursach i turniejach wiedzy związanych
z ekologią;,

 

7.     Przedszkole bez nałogów

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

- jest świadome niebezpieczeństw związanych   
z uzależnieniami / nałogami;

- prezentuje właściwą postawę PRZECIW;

- wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, leki, internet, telewizja);

- nabywa umiejętność odmawianie NIE bez poczucia winy (asertywność);

- nie jest podatne na wpływ reklam (tzw. ukryte programy) oraz osób mających złe zamiary

 

8.     Agresja i przemoc

- umie nazwać swoje uczucia;

- zna pojęcia: agresja i przemoc;

- przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;

- wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk;

- odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);

- uczy się oswajać z własnym strachem (rozumie  powiedzenie: Strach ma wielkie oczy)

- bierze udział w różnego rodzaju zajęciach odreagowywania złości, np.:

* ludzik złości

* skrzynia złości (z gazetami)

* rysunek złości

* tabliczka złości, itp.

- potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);

- podaje sposoby na pokonanie złości;

- reaguje na różne formy agresji i przemocy;

- orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi;

- uczy się być asertywne;

- rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;

 

9.    Dziecko
w świecie wirtualnym

 

- nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw;

- rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania
z telewizora i komputera,

- zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów/koleżanek);

- korzysta z internetu tylko za zgodą rodziców/osób dorosłych;

- zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego – nierzeczywistego);

- nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych

- dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

10.                         Akceptacja innych

- potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii,

 - umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,

- pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach,

- pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych
i niepełnosprawnych,

- jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym, starszym,  niepełnosprawnym i potrzebującym,

- zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,

- wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach,

- potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje.

 

V.            METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Metody realizacji programu:

·         podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,

·        problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,

·         aktywizujące: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, Sherborne, pedagogika zabawy,

·        praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe,

·        zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania.

Formy realizacji  programu:

·         praca indywidualna,

·        zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

·        czynności samoobsługowe,

·        prace użyteczne,

·         spacery, wycieczki,

·        zajęcia zorganizowane,

·        uroczystości przedszkolne,

·        konkursy, turnieje.

 

Metody, formy oraz cele operacyjne  wybiera  nauczyciel pracujący z określoną grupą wiekową.

VI.            EWALUACJA PROGRAMU

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami,
 • analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia
  w konkursach,
 • analiza ankiet dla rodziców i nauczycieli.

VII.            NARZĘDZIA DO EWALUACJI

Ø    Ankieta dla nauczyciela

Ø    Ankieta dla rodziców

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu profilaktycznego realizowanego w przedszkolu. Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy profilaktycznej.

1.      Które z elementów programu profilaktycznego uważa Pan/Pani za najistotniejszy? Dlaczego?

………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.      Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego?

………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.      Czy realizacja programu przynosi efekty?

TAK  

NIE     

Dlaczego  TAK? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dlaczego NIE?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................

4.      Jakie metody wykorzystuje Pan/Pani najczęściej w trakcie realizacji zadań profilaktycznych  i dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.      Czy systematycznie dokonuje Pan/ Pani analizy oddziaływań profilaktycznych i ich skuteczności (w jaki sposób?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................

6.      Jakie zadania profilaktyczne realizuje Pan/ Pani wspólnie z rodzicami?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo, pragniemy pozyskać informacje na temat programu profilaktycznego realizowanego w naszym przedszkolu. Państwa odpowiedzi będą cenną wskazówką do dalszej pracy.

1.      Czy zna Pan/Pani program profilaktyczny Przedszkola Publicznego
w Kowalewie Pomorskim

TAK □

NIE □

SŁABO □

 

1.      Czy program profilaktyczny przedszkola spełnia Państwa oczekiwania?

TAK □

NIE □

TRUDNO POWIEDZIEĆ □

 

2.      Czy zadania zawarte w programie profilaktycznym służą podniesieniu świadomości dzieci  w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia?

TAK  

NIE     

Jeśli  TAK, to dlaczego ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeśli NIE, to dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................

 

3.      Czy zdaniem Państwa przedszkole poprzez treści zawarte w programie profilaktycznym kształtuje w dziecku:

·       Poczucie bezpieczeństwa

 TAK                  NIE 

·       Uczy rozpoznawania i unikania zagrożeń ze środowiska przyrodniczego

                   TAK                  NIE 

 

·       Wpaja zasady higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania

                     TAK                  NIE 

 

·       Uświadamia niebezpieczeństwa związane z nałogami/uzależnieniami

              TAK                  NIE 

 

·       Uczy reagowania na różne formy agresji i przemocy

                TAK                  NIE 

 

4.      Jakie jeszcze inne zadania profilaktyczne nie ujęte w programie powinno realizować przedszkole?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.      Gdzie według Państwa dziecko jest narażone na najwięcej zagrożeń?

·       na podwórku w pobliżu domu 

·       w przedszkolu 

·       korzystając z komputera – Internetu 

·       na wycieczkach, spacerach 

·       podczas kontaktów ze starszymi kolegami 

·       inne ………………………………………….

6.      Do kogo zwrócilibyście się w razie problemów z dzieckiem?

NAUCZYCIEL

DYREKTOR

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

INNE

 

 

Dziękujemy za wypełnienie

 

Copyright © 2024. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.