^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Regulamin dla rodziców

 

REGULAMIN DLA RODZICÓW

dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego
w Kowalewie Pomorskim

      1. Zadania przedszkola:

     -  Współdziałanie z rodziną oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej
        i dalszego życia. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
        oddziaływania wychowawczego wobec dziecka i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

     -  Zobowiązujemy rodziców/opiekunów prawnych do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu
        oraz jego postanowień, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola:
             * brania czynnego udziału w życiu przedszkola, udzielania pomocy w miarę swoich możliwości;
             * zapoznania się z regulaminami i procedurami obowiązującymi w przedszkolu;
             * kontaktowania się z wychowawcą grupy w celu wymiany informacji na temat rozwoju dziecka;
             * systematycznego czytania informacji i ogłoszeń zamieszczanych w budynku przedszkola
               oraz na przedszkolnej stronie internetowej;
             *  uczestniczenia w organizowanych zebraniach ogólnych, grupowych,
            *  zajęciach otwartych oraz imprezach i uroczystościach.

 

    2. Prawa rodziców:

          * Otrzymywanie rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie.
          * Pomocy przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, uzyskiwaniu informacji podnoszących
            ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną.
          * Pomocy w kontaktach ze specjalistami, np. logopedą.
          * Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

     3. Obowiązki rodziców:

          * Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 – 16:30.

          * Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8:30, a odbierać najpóźniej do godz. 16:30.
            Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do respektowania czasu pracy przedszkola.
          * Dziecko przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
          * W wyjątkowych sytuacjach (ranna wizyta u lekarza, szczepienie, itp.) dopuszcza się przyprowadzenie
            dziecka po godzinie 8:30, po uprzednim osobistym poinformowaniu nauczyciela lub zostawieniu informacji
            na dzienniku elektronicznym.
          * Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może wystąpić z ważnych przyczyn, takich
            jak choroba dziecka lub ważny wyjazd.
         * Dłuższą nieobecność dziecka należy usprawiedliwić (poinformować o przyczynie nieobecności
           w przedszkolu).
         * Rodzice/osoby uprawnione do przyprowadzania dziecka osobiście powierzają je dyżurującemu
           nauczycielowi, który od tego momentu odpowiada za dziecko.
         * Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia z początkiem każdego nowego roku szkolnego
           oświadczenia upoważniającego wskazane w nim osoby do odbioru dziecka z przedszkola i uaktualniać
           go w razie potrzeby.
         * Należy bezwzględnie przestrzegać zasady przyprowadzania i odbierania dziecka tylko przez osoby
           upoważnione do odbioru, będące w stanie trzeźwym.
         * Każdorazowo należy zgłosić nauczycielowi dyżurującemu fakt odbierania dziecka zarówno z budynku
           przedszkola, placu zabaw, jak i z innego miejsca, w którym przebywa grupa (np. sala MGOK).
         * Na rodzicach/opiekunach prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do
           udzielania informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe
           funkcjonowanie w grupie.
         * Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe.
         * W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami 
           w celu odebrania dziecka z przedszkola.
         * W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków.
         * W przypadku choroby zakaźnej dziecka zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do powiadomienia
           wychowawcy grupy lub dyrektora przedszkola (tel. 56 684 15 22). Odrębne przepisy dotyczą zakażenia
           wirusem COVID: Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na
           COVID
lub Regulamin funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w sytuacji
           epidemicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
    
         *
Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu
           kontaktowego.
        * Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest ubieranie dziecka w strój wygodny, zgodny z aktualną
           porą roku. Wskazane jest posiadanie przez dziecko w szatni dodatkowego ubrania, na wypadek
           konieczności jego zmiany.
        * Ze względu na bezpieczeństwo niewskazane jest posiadanie przez dzieci biżuterii, w związku
           z ewentualnymi uszkodzeniami ciała spowodowanymi przez ich noszenie (kolczyki, wisiorki na łańcuszku
           i inne).
        * Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone przez dzieci,
           np. biżuterię oraz atrakcyjne zabawki.
        * Rodzice zobowiązani są do regularnych opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu.
        * Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków jest sprawą dobrowolną i zależy od
          decyzji rodzica.
    4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021r.

 

Copyright © 2022. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.