^na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

STATUT

STATUT

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W KOWALEWIE POMORSKIM

UL. KONOPNICKIEJ 13

87- 410 KOWALEWO POMORSKIE

KOWALEWO POMORSKIE 2021

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
  - 322 ust. 1, art. 368.
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
  w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach(Dz. U z 2017 r., poz.1147).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci( Dz.U. 2017r. poz.1635).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. Z 2017r. poz. 1578);
 • Niniejszy Statut

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 • Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim zwane dalej „przedszkolem” jest jednostką publiczną.
 • Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256. poz.2572  ze zmianami oraz aktów wykonawczych do tej ustawy).

2) Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 59 z 11 stycznia2017r.).

3)  Niniejszego statutu;

Rozdział II

 Nazwa i rodzaj przedszkola oraz jego siedziba

 § 2

1.  Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z:

1) dochodów własnych gminy Kowalewo Pomorskie;

2) z wpłat rodziców;

3) z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki.

2. Przedszkole używa podłużnej, kauczukowej, urzędowej pieczęci w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Publiczne

ul.  Konopnickiej 13

87 – 410 Kowalewo Pomorskie

tel./fax 56 684 15 22

3. Na potrzeby uregulowania należności przedszkole wystawia faktury VAT na:

Nabywcę: Gmina Kowalewo Pomorskie

                  ul. Konopnickiej 13

                  87 – 410 Kowalewo Pomorskie

                  NIP: 5030022196

Odbiorcę: Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim

                 ul. Konopnickiej 13

                 87 – 410 Kowalewo Pomorskie

4. Koordynację zadań związanych z centralizacją VAT oraz przekazywaniem Jednolitego Pliku kontrolnego zajmuje się Urząd /miejski w Kowalewie Pomorskim.

5. Siedziba przedszkola znajduje się w Kowalewie Pomorskim, przy ulicy Konopnickiej 13.

6. Przedszkole może posiadać imię, które nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Rozdział III

Nazwa i siedziba organu prowadzącego

 § 3

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kowalewo Pomorskie.

2. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Konopnickiej 13.

3.  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział IV

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

§ 4

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • uchyla się;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.

§ 5

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 • Do zadań dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie działalnością jednostki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli;
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zaopiniowania związkom zawodowym, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i zatwierdzenie przez organ prowadzący przedszkole;
 • wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
 • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole;
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  w sprawach odznaczeń, nagród dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola;
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.;
 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
  z obowiązującym regulaminem;
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 • występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia zostaną naruszone;
 • dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego oraz innowacji pedagogicznych;
 • ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdej grupy, który określa: godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę;
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciomi nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 • organizowanie zajęć dodatkowych;
 • odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 • współpraca z osobami/instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi;
 • powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;
 • zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola.

2. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 6

uchyla się;

§ 7

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
 • Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego
  w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane są nadzwyczajne zebrania Rady Pedagogicznej.
 • W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 • Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie rocznych planów pracy;
 • przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola i jego zmian,
 • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających
  do przedszkola;
 • ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz innych regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  w celu doskonalenia pracy jednostki;

6.  Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy:

 • opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela;
 • opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola;
 • opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród
  i innych wyróżnień;
 • przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
 • wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący;
 • wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych;
 • opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez dyrektora przedszkola;

7.  Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

 • występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola;
 • wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
 • występowanie z wnioskiem o nadanie imienia przedszkolu;
 • wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia;
 • wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela;
 • rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków rady rodziców, dotyczących wszystkich spraw przedszkola;

8.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków.

9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11. Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków Rady Pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora przedszkola.

12. Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej lub po każdym półroczu.

§ 8

Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola
i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.

 • W skład Rady Rodziców wchodzi 1 przedstawiciel każdej rady grupowej wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danej grupy.
 • W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 • Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin,
  w którym w szczególności określa się:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad poszczególnych grup;

4.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

3) opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na terenie przedszkola;

4)  występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad jednostką                    z wnioskami o zbadanie działalności przedszkola;

5) występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola;

6) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

6. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

7. Opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego.

8. Może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

9. Deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

10. Wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola.

§ 9

 • Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
 • Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 • Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów
  i jawną wymianę poglądów.
 • Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 • Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 • §10
 • W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie:
 • trzech członków Rady Pedagogicznej;
 • trzech członków Rady Rodziców;
 • dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji;

2. Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.

3. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

 

Rozdział V

Zasady finansowania przedszkola

 § 11

 • Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie
  z obowiązującą Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
  z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie.
 • Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu. (nie dotyczy to ucznia objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym)

2a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust 2, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

 • Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie rejestru godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola w dzienniku elektronicznym poszczególnych grup, prowadzonym przez nauczycieli.
 • Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust 2a.
 • Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.

7. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu - (śniadanie, II śniadanie i obiad) ustalona jest w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

8. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice/opiekunowie prawni wnoszą w okresach miesięcznych, za miesiąc poprzedni do 15 – tego każdego miesiąca, na podstawie rejestru w dzienniku elektronicznym.

9. W przypadku nieobecności dziecka po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna prawnego w dzienniku elektronicznym do godz. 8:30 stawka żywieniowa nie jest naliczana.

Rozdział VI

Cele i zadania przedszkola

 § 12

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty,
w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydawanych na ich podstawie,
a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową jest:

a. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

c. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;

g. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych;

h. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2) Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole:

a. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka w toku bieżącej pracy;

b. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

c. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej (dzieci, które nie będą uczestniczyły w lekcjach religii, na czas ich trwania, przejdą z nauczycielem do innej grupy);

d. rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania;

e. prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego;

f. uwzględnianie preorientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie
z zawodami oraz pobudzenie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

g. informowanie rodziców/prawnych opiekunów o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcanie do współpracy w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych;

h. wydanie rodzicom/prawnym opiekunom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do 30 kwietnia;

i. w przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;

j. informację o gotowości szkolnej dziecka przygotowuje się na podstawie dokumentacji obserwacji pedagogicznych.

3) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań, do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
a w szczególności:

 

a. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (sposób organizowania spacerów i wycieczek określa regulamin);

b. dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;

c. organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi;

d. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad;

e. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, stosuje się przepisy bhp i ppoż;

f. współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultacje, szkolenia i pomoc;

g. przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku;

h. sale  przedszkolne  posiadają  właściwe  oświetlenie,  wentylację,  ogrzewanie  oraz powierzchnię użytkową;

i. wyposażenie,  w  tym  meble,  zabawki  i  pomoce  dydaktyczne posiadają  atesty  i certyfikaty;

j. przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;

k. w  przedszkolu  znajdują  się  apteczki  wyposażone  w  niezbędne  środki  do  udzielania pierwszej pomocy;

l. szlaki  komunikacyjne  wychodzące  poza  teren  przedszkola  posiadają  zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię;

ł. za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia;

m. w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej;

n. w grupach  w  sprawowaniu  opieki  nad  dziećmi    pomaga  doraźnie  pomoc  nauczyciela;

o. przy  wyjściu  poza  teren  przedszkola  zapewnia  się  opiekę  jednego  opiekuna  dla  grupy  15 dzieci;

p. każde  wyjście  poza  teren  przedszkola,  poza  wycieczkami,  dla  których  zakłada  się  kartę wycieczki, odnotowuje  się  w  rejestrze wyjść  grupowych.  Sposób  prowadzenia  rejestru określają odrębne przepisy;

r. jeżeli  miejsce,  w  którym  mają  być  prowadzone  zajęcia,  lub  stan  znajdujących  się  w  nim urządzeń  technicznych  może  stwarzać  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  dzieci,      nauczyciel  zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć  lub  przerwać je,  wyprowadzając   dzieci  z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić
o tym niezwłocznie dyrektora;

4) Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:

 • przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
  w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30,
  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • dzieci powinny być przyprowadzane do godz.8.30;
 • w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic /opiekun prawny zobowiązany jest telefonicznie poinformować przedszkole;
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny 8:30 do godziny 13:30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym;
 • rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;
 • nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków.

5) W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci:

a. na wniosek rodziców i w porozumieniu z dyrektorem przedszkole może organizować  zajęcia dodatkowe;

b. na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

c. przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci;

d. przedszkole zapewnia zajęcia z języka obcego dla  wszystkich dzieci zgodnie

z nowa podstawą programową wychowania przedszkolnego;

e. dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy;

f. przedszkole nie może pobierać innych opłat niż ustalone przez radę gminy (maksymalnie 1 zł za godzinę) w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;

g. czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci;

h. sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy;

i. dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela;

j. przepisy zakładają, że w publicznych przedszkolach będą mogły za zgodą Kuratora Oświaty zostać zatrudnione osoby niebędące nauczycielami, ale posiadające specjalistyczne przygotowanie z zakresu, np. tańca, czy rytmiki, rehabilitacji ruchowej. Dyrektor przedszkola będzie mógł im powierzyć prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

k. organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki;

l. w czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia oraz nauczyciel. Za  bezpieczeństwo i zdrowie  dzieci, zarówno  pod  względem  fizycznym  jak  i  psychicznym,  odpowiedzialny  jest  nauczyciel, któremu  dyrektor  powierzył  prowadzenie  oddziału  w  godzinach  określonych planem pracy przy wsparciu pracownika niebędącego nauczycielem;

ł. każdorazowo  nauczyciel  i  pracownik  niepedagogiczny  kontrolują  miejsce przebywania dzieci (salę zajęć) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

m. nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

n. nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni
w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;

o. nauczyciel  jest  zobowiązany  przestrzegać  ustalonych  godzin  rozpoczynania 
i  kończenia zajęć;

p. nauczyciel  jest  zobowiązany  niezwłocznie  przerwać  zajęcia  i  wyprowadzić  dzieci  z sali, jeśli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;

r. w  sytuacjach  nagłych,  gdy  stan  zdrowia  dziecka  wymaga  natychmiastowej  interwencji lekarskiej, nauczyciel odpowiedzialny powołany przez Dyrektora zobowiązany jest do podjęcia działań z zakresu pomocy przedmedycznej
(w zakresie posiadanych umiejętności), z równoczesnym wezwaniem karetki pogotowia ratunkowego i powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów);

s. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników  przedszkola bez względu na zakres ich czynności  służbowych  w  pierwszej  kolejności  są  skierowane  na  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Rozdział VII

Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola

§ 13

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący po wcześniejszym uzgodnieniu przez dyrektora z Radą Rodziców przerwy w pracy przedszkola.

2. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu                   w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych i zabaw dowolnych.

3. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej,                     z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz odrębnych przepisów wynikających z realizacji podstawy programowej                     i arkusza organizacji.

4. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się sytuacyjnie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa                   i spokoju.

5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

6. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb jednostki i realizacji założeń programowych.

7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

8. Przedszkole jest jednostką ośmiooddziałową. Liczba miejsc organizacyjnych
w przedszkolu wynosi 200.

9. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) gabinet dyrektora;

b) sekretariat;

c) pokój nauczycielski;

d) bibliotekę;

e) 8 sal do zajęć dla poszczególnych oddziałów;

f) gabinet logopedyczny;

g) 2 szatnie dla dzieci;

h) salę do ćwiczeń i zabaw muzyczno-ruchowych;

i) łazienki i toalety;

j) stołówkę;

k) pomieszczenia kuchenne;

l) pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

10. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw
z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo- rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci; zasady pobytu dzieci na placu zabaw określa odrębny regulamin.

11. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne regulaminy i procedury.

12. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w przedszkolu.

13. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniana jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła,
w przypadku dziecka niepełnosprawnego ruchowo (na wózku) lub innego dziecka niepełnosprawnego potrzebującego indywidualnej opieki wyznaczane są dodatkowo osoby – na każde dziecko jedna osoba.

14. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C,
a w przypadku znacznie niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia                          w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

15. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom.

16. W miarę możliwości nauczyciele opiekują się jednym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Służy to zapewnieniu ciągłości                     i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej.

17. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

18. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy, itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każde           z nich z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem.

23. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:

1) kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych,  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

24. Dziecku  objętemu  kształceniem  specjalnym  dostosowuje  się  program  wychowania przedszkolnego  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych 
i  edukacyjnych  oraz  możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.

25. W  zależności  od  rodzaju  niepełnosprawności,  w  tym  stopnia  niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie
i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia  naukę  w  dostępnym  dla  nich  zakresie,  usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

26. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  w  celu pobudzania  psychoruchowego  i  społecznego  rozwoju  dziecka,  od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

§ 13 a

Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki:

1.  Pomoc  medyczna  jest  udzielana  dzieciom  za  zgodą  rodziców /prawnych  opiekunów.  W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) , korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy.

3. W  razie  zaistnienia  w  przedszkolu  wypadku  niezwłocznie  zapewnia  się  dziecku  pierwszą pomoc, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka, organ prowadzący przedszkole, pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy, radę rodziców.

5. O  wypadku  śmiertelnym,  ciężkim  i zbiorowym  zawiadamia  się  niezwłocznie  prokuratora i kuratora oświaty.

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

7. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

8. Każdy  wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu  korzystania  z  urządzeń,  narzędzi 
i  przyborów,  bezpieczeństwa  w  relacjach    z nieznajomymi,  roślinami 
i  zwierzętami,  zagrożeń  związanych  z  lekami,  środkami chemicznymi itp.

10. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  dzieciom  przedszkole  współpracuje 
z  różnymi podmiotami np. z policją.

§ 13 b

Arkusz organizacji przedszkola

 • Szczegółową organizację wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz organizacji   przedszkola opracowany przez dyrektora.
 • Arkusz organizacji przedszkola  opiniuje rada pedagogiczna i zatwierdza   organ prowadzący przedszkole.
 • Arkusz organizacji przedszkola  przygotowuje dyrektor przedszkola wg zasad określonych w odrębnych  przepisach,  zasięga  opinii  zakładowych  związków  zawodowych i przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole.
 • Organ prowadzący przedszkole,  po  uzyskaniu  opinii  organu  sprawującego  nadzór pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.
 • Terminy opiniowania oraz przekazywania arkusza organizacji przedszkola do zatwierdzenia, a także  terminy  i  sposób  wprowadzania  zmian 
  w  arkuszu  określają odrębne przepisy.

 

Rozdział VIII

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników

§ 14

 

 • W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

1a. uchyla się;

 • Nauczyciele zobowiązani są:
 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • respektować prawa dziecka.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
  z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” dla rodziców dzieci 6-letnich;

3 a) wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w toku bieżącej pracy;

 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu, na placu zabaw i w czasie wycieczek oraz spacerów;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, zgodnie
  z własnymi potrzebami, przedszkola oraz priorytetami …?
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
  i uchwał, zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej, udział
  w pracach zespołów zadaniowych;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych;
 • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności jednostki.

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej
i metodycznej pomocy ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, Rady Pedagogicznej, specjalistów, instytucji naukowo-oświatowych.

4 a. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.

4 b. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

6. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego.

7. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 • włączenia ich w działalność przedszkola.

8. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

9. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie jednostki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.

10. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

11. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela.

12. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

13. Nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych symptomach, np. podwyższona temperatura.

14. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni
w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi; nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

15. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor
i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni.

16. Nauczyciel współpracuje z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci.

17. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznymi oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci.

§ 15

 

W przedszkolu zatrudniony jest logopeda.

Obowiązki logopedy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych wcelu ustalenia stanu mowy dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci irodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jejzaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniuzaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców;

7) przedszkole może zatrudnić specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

§ 16

Obowiązki sekretarki:

 

1) prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej;

2) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych;

3) wydawanie pracownikom zaświadczeń o osiąganych dochodach i innych;

4) prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników;

5) organizowanie i realizowanie kontroli wewnętrznej;

6) sporządzanie odpowiednich dokumentów i sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia;

7) prowadzenie sekretariatu przedszkolnego w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;

8) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

9) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów
w przedszkolu;

10) wysyłanie korespondencji;

11) zamawianie druków ścisłego zarachowania;

12) wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych;

13) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;

14) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji dzieci;

15) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

16) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

17) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;

18) obsługa gości i interesantów dyrektora;

19) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów przedszkolnych;

20) przekazywanie akt do zakładowego archiwum;

21) prowadzenie archiwum przedszkolnego;

22) udzielanie informacji interesantom;

23) przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp i p.poż;

24) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy;

25) sporządzanie i przesyłanie sprawozdań SIO;

26) wykonywanie prac i zadań zleconych przez dyrektora.

 

§ 17

Obowiązki pomocy nauczyciela:

 

1) ścieranie kurzu z zabawek i pomocy dydaktycznych oraz stałe utrzymywanie ich w należytej czystości i porządku;

2) mycie zabawek (w miarę wolnego czasu);

3) pomoc podczas posiłków;

4) pomoc w karmieniu dzieci;

5) stały pobyt z dziećmi w sali;

6) ścisła współpraca z nauczycielem podczas zajęć;

7) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu;

8) opieka w czasie spacerów i wycieczek;

9) pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety;

10) udział w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały;

11) sprzątanie po „małych przygodach”;

12) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

13) odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci
w przedszkolu zabezpieczenie przed samodzielnym opuszczeniem placówki przez dziecko;

14) doraźne zastępowanie sprzątaczek w przypadku ich nieobecności;

15) przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz dyscypliny pracy;

16) wykonywanie poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola;

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 18

Obowiązki kucharki:

1) wydawanie I i II śniadania;

2) przyjmowanie i porcjowanie obiadów przywiezionych przez firmę cateringową;

3) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

4) przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, dyscypliny pracy ppoż., higieniczno – sanitarnych;

5) zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

6) pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;

7) ścisłe przestrzeganie procedur wydawania posiłków;

8) właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;

9) mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;

10) przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów, naczyń i odzieży ochronnej;

11) przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

§ 19

Obowiązki pomocy kuchennej:

1) nakrywanie do posiłków, właściwe porcjowanie i sprzątanie po jedzeniu;

2) pomoc w punktualnym wydawaniu posiłków;

3) utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad bhp i p.poż. oraz dyscypliny pracy;

4) dbałość i prawidłowe korzystanie z maszyn urządzeń oraz drobnego sprzętu elektrycznego;

5) sprzątanie pomieszczeń kuchennych, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, stołówki i innych pomieszczeń w wydzielonym obszarze;

6) używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków, pranie fartuchów i ścierek;

7) mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

8) doraźne zastępstwo kucharki w przypadku jej nieobecności;

9) zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 § 20

Obowiązki sprzątaczki:

1) przestrzeganie przepisów BHP i p-poż. oraz dyscypliny pracy;

2) przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i zarządzeń;
3) zgłaszanie przełożonym nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedszkola;
4) współpraca z nauczycielami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom;

5) codzienne nienaganne utrzymywanie w czystości sal należących do grupy, korytarzy, schodów, szatni  i innych   pomieszczeń;

6) utrzymywanie w czystości łazienek;

7) udzielanie dzieciom pomocy w czynnościach samoobsługowych, takich jak ubieranie i rozbieranie oraz mycie i toaleta;

8) udzielanie pomocy nauczycielowi, szczególnie w czynnościach organizacyjnych (np. podczas spaceru) oraz porządkowych;

9) wietrzenie sali i innych pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci;

10) pielęgnowanie roślin doniczkowych ( podlewanie, mycie i przesadzanie);

11) wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania przydzielonych pomieszczeń oraz innych pomieszczeń i sprzętu             w przedszkolu;

12) okresowe mycie sprzętów, okien, drzwi, pranie dywanów, mycie zabawek

w sali oraz na placu zabaw;

13) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych i środków sanitarnych.

Rozdział IX

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

§ 21

 • Przedszkole udziela wychowankom, ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, wynikających w szczególności :
  • z niepełnosprawności;
  • z niedostosowania społecznego;
  • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  • ze szczególnych uzdolnień;
  • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  • z choroby przewlekłej;
  • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  • z niepowodzeń edukacyjnych;
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

- z zaburzeń zachowania i emocji;

b) diagnozowaniu przyczyn problemów wychowawczych i edukacyjnych;

c) podejmowaniu różnorodnych działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dzieci szczególnie uzdolnionych;

d) dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom w przedszkolu udzielana może być z inicjatywy:

 • wychowawcy;
 • dyrektora;
 • rodziców dziecka;
 • specjalisty;
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom w przedszkolu udzielana jest
w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

 • zajęć korekcyjno- kompensacyjnych;
 • zajęć logopedycznych;
 • zajęć rewalidacyjnych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne dziecka;
 • indywidualnej ścieżki terapeutycznej;

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom oraz nauczycielom polega na:

 • diagnozowaniu środowiska rodzinnego wychowanków,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 • umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych;
 • udzielaniu pomocy w nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka;
 • organizowaniu spotkań rodziców służących wzajemnemu wsparciu i wymianie doświadczeń;
 • udzielaniu porad, konsultacji;
 • organizowaniu warsztatów i szkoleń;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

5) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;

5a) Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola i realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu              i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) Pomoc taka może być udzielana za zgodą rodziców i przy współpracy z:

 • rodzicami dzieci/prawnymi opiekunami, dyrektorem, nauczycielami lub specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami

    specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,

 • placówkami doskonalenia nauczycieli;

c) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

7) Pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla danych dzieci organizuje i koordynuje dyrektor przedszkola, bądź inna wyznaczona przez niego osoba. Formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania tej pomocy, koordynator pomocy ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form;

8) Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

9) Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy;

10) Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem;

a) zadaniem zespołu  jest  koordynowanie    udzielania  pomocy  w  oparciu 
o indywidualny  program  edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na  podstawie  zaleceń  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka;

b) dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się  program wychowania przedszkolnego  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych 
i  edukacyjnych  oraz możliwości  psychofizycznych  dziecka.  Dostosowanie  następuje  na  podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;

c) w  zależności  od  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie  może być  wskazana  potrzeba  realizacji  wybranych  zajęć  wychowania  przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci;

d) zespół  dwa  razy  w  roku  dokonuje  wielospecjalistycznej  oceny  funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program;

e) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole  zatrudnia  dodatkowo  specjalistów  lub  nauczycieli  posiadających kwalifikacje w zakresie  pedagogiki  specjalnej  w  celu  współorganizowania kształcenia  dzieci  niepełnosprawnych  lub  pomoc  nauczyciela,  w  zależności  od zaleceń  poradni  psychologiczno-pedagogicznej.    Jeśli  orzeczenie  o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności,  za  zgodą  organu  prowadzącego,  w  przedszkolu  można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia  dzieci  niepełnosprawnych;

f) rodzice/prawni  opiekunowie  mają  prawo  udziału  w  spotkaniach  zespołu, otrzymują  kopie  wielospecjalistycznej  oceny  funkcjonowania  dziecka  oraz programu;

g) zajęcia  realizowane  w  ramach  kształcenia  specjalnego  są  dokumentowane  według odrębnych przepisów.

§ 22

1. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu jeżeli jest możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności przedszkole dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

2. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jest powoływany przez dyrektora przedszkola.

3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

4. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania
i wsparcia rodziny dziecka;

2) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań
w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Rozdział X

Współpraca z rodzicami

§ 23

1.Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.Prawa rodziców/prawnych opiekunów:

a. zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planówi programów pracy dydaktycznej i wychowawczej w danym oddziale;

b. uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

c. uzyskiwanie porad i wskazówek od dyrektora, nauczycieli i logopedy
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;

d. wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola;

e. znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola;

f. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców;

g. włączania się w organizację życia przedszkolnego;

h. życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści

3.Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów:

a. znajomość i  przestrzeganie niniejszego Statutu;

b. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

b. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

c. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia;

d. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

e. kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

f. udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku;

g. przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz informowanie
o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

h. dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;

i. systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów i ogłoszeń zarówno na tablicy informacyjnej, jak i na stronie internetowej przedszkola;

j. interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka, wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

k. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola;

l. przestrzeganie Regulaminów i Procedur funkcjonujących w placówce;

ł. prezentowanie kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w przedszkolu.

Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka w przedszkolu ustalonych w Kodeksie Przedszkolaka.

5. Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:

1) spotkania adaptacyjne;

2) zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami
i specjalistami - w miarę potrzeb;

4) zajęcia  otwarte dla rodziców;

5) wymiana informacji drogą elektroniczną, dziennik elektroniczny;

6) warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb;

7) wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów)
i nauczycieli;

8) spotkania i zebrania Rady Rodziców;

9) strona internetowa przedszkola;

10) gazetka „ Przedszkolne Wieści” z dodatkiem „ Eko- Przedszkolak”;

11) tablice informacyjne dla rodziców.

 

Rozdział XI

Wychowankowie przedszkola

§ 24

 

 • Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: odpowiedni poziom rozwoju dziecka, rodzeństwo w przedszkolu, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 • Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje poradnia na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Dziecko odroczone realizuje ponownie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 • Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do przedszkola legitymacji przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego lub e – legitymację dziecka niepełnosprawnego. Wzory tych dokumentów określają odrębne przepisy.
 • 25 uchyla się;

Rozdział XII

Prawa i obowiązki dzieci

 § 26

 • Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Dziecko ma prawo do:

 • szacunku i indywidualnego tempa rozwoju;
 • poszanowania jego godności i wartości;
 • swobody myśli, sumienia i wyznania;
 • prosić o to czego chce, ale nie żądać tego;
 • podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 • uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole;
 • przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo;
 • zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować;
 • popełniać błędy i zmieniać zdanie;
 • odnosić sukcesy;
 • do swojej prywatności, samotności i niezależności;
 • do nienaruszalności cielesnej;
 • do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje;
 • zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione;
 • do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego;
 • znać swoje prawa i korzystać z nich;
 • spokoju i samotności, gdy tego chce;
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
 • wspólnoty i solidarności w grupie;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia;
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania;

24) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

25) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju
i edukacji.

3. Dziecko ma obowiązek:

 • postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 • stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych;
 • dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów;
 • przestrzegać zasad obowiązujących w grupie;
 • respektować polecenia nauczyciela;
 • utrzymywać porządek wokół siebie;
 • sprzątać zabawki po skończonej zabawie;
 • nie przeszkadzać innym w zabawie;
 • dbać o swoją higienę osobistą oraz estetyczny wygląd;
 • wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków;
 • nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;
 • szanować godność i wolność drugiego człowieka;
 • informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych;
 • przestrzegać zakazu opuszczania sali bądź oddalania się od grupy i nauczyciela bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych.

 

Rozdział XIII

Rekrutacja do przedszkola

§ 27

 • Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole na podstawie obowiązujących przepisów. Regulamin rekrutacji znajduje się w osobnym dokumencie przedszkola.
 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 • Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie

7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 • O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor.
 • Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
 • W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe.
 • Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kowalewo Pomorskie mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Kowalewo Pomorskie. 

10 a. Dzieci niebędące obywatelami Polski uczestniczą w procesie rekrutacji na zasadach ogólnych, a w trakcie roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc są przyjmowane przez dyrektora przedszkola. Dzieci te mają prawo do równego traktowania oraz wszystkich statutowych praw i obowiązków.

 • Dziecko w wieku 3-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 • Dyrektor w porozumieniu Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję
  o skreśleniu dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
  w następujących przypadkach:
 • zalegania z odpłatnością za co najmniej dwa okresy płatnicze;
 • nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez 14 dni i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola;
 • zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną.
 • Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 • Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania
  z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzję o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.
 • Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;

b) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającej dłużej niż miesiąc;

c) gdy jest nosicielem choroby zakaźnej ( oprócz chorób wieku dziecięcego);

d) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują  z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;

e) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

14. Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.

15. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających                z art. 108 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

16. Skreślenie dziecka z listy wychowanków, nie dotyczy dzieci objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

 § 28

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników.

§ 29

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

§ 30

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 § 31

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
Organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany zapewnić obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową oraz obsługę organizacyjną przedszkola.

§ 32

Traci moc prawną statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2019r.

§ 33

Statut zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2021r.

§ 34

Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.

                                                                                                                                                     DYREKTOR                         

                                                                                                                     /-/                                

                                                                                                                        Joanna  Piasecka                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Copyright © 2022. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Rights Reserved.